Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Gradu Splitu, Split, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 8.100.000,00, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2015. godine ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
3059 Sukladno odredbama članka 1

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3059

Sukladno odredbama članka 15.L357580 točka 4. alineja 1. i članka 8.L357581 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 22.L357583 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), te članka 215.L357585 Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem Zahtjeva Grada Splita, Split, Obala kneza Branimira 17, za odobrenje prospekta o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Grada Splita, Split, Obala kneza Branimira 17, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj 4. listopada 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM

1. Gradu Splitu, Split, Obala kneza Branimira 17, odobrava se prospekt o izdavanju municipalnih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 8.100.000,00, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2015. godine.
2. O zahtjevu Grada Splita Split, Obala kneza Branimira 17, za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučit će se nakon potpunog okončanja postupka.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Grad Split, Split, Obala kneza Branimira 17, (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnio je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), 29. lipnja 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, te dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL357587 (»Narodne novine« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a 12. rujna 2007. godine, posljednju izmjenu i dopunu prospekta i dokumentacije.
II. U provedenom postupku utvrđeno je da je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Splitu za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica, od 26. travnja 2007. godine, dana suglasnost Gradu Splitu za zaduženje na domaćem tržištu kapitala, izdavanjem municipalnih obveznica, u ukupnom iznosu od 8.100.000,00 EUR (protuvrijednost 60.000.000,00 kuna, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan obrade zahtjeva), za financiranje razvojnih projekata, utvrđenih Odlukom o prihvaćanju kapitalnih projekata koji se financiraju zaduživanjem putem obveznica (Službeni glasnik Grada Splita 32/2005) i Odlukom Gradskog vijeća Grada Splita o zaduživanju Grada Splita izdavanjem municipalnih obveznica, Klasa: 402-01/06-01/126, urbroj: 2181/01-11-06-18 od 28. prosinca 2006. godine.
Sukladno navedenim odlukama Grad Split zadužuje se izdavanjem obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu zaduženja od 8.100.000,00 EUR, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2015. godine.
Prinos izdanja obveznica utvrdit će se na temelju prinosa na 8-godišnji Euroswap, utvrđenog u 10.00 sati 2 radna dana prije datuma izdanja obveznica, uvećan za premiju koja odražava kreditni rizik izdavatelja te trenutačnu situaciju na tržištu kapitala. Ulagatelji će na vrijeme biti upoznati s konačnim prinosom, kamatnom stopom i cijenom izdanja kako bi svoju odluku donijeli na temelju svih karakteristika obveznica. Cijena izdanja utvrdit će se na temelju prinosa.
Agent i Pokrovitelj izdanja je Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Paromlinska 2.
Razdoblje upisa obveznica trajat će pet radnih dana od dana otvaranja upisa, koji će biti utvrđen i objavljen u javnom pozivu na upis obveznica u dnevnim novinama. Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, izdavatelj je obvezan javni poziv na upis obveznica i prospekt objaviti u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Agencije kojim se odobrava izdavanje obveznica javnom ponudom. Jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa, Agent i Pokrovitelj izdanja obavijestit će svakog ulagatelja o rezultatu upisa obveznica.
Razdoblje uplate će trajati 1 radni dan počevši od 2. radnog dana zatvaranja razdoblja upisa. Investitori fizičke osobe će u razdoblju upisa deponirati iznos potrebnih sredstava za kupnju nominalnog iznosa obveznica na račun agenta izdanja, te će upisnicom dati nalog agentu izdanja da na dan uplate izvrši uplatu u korist Izdavatelja. Razliku između deponiranog iznosa sredstava i konačnog iznosa uplate, bit će bez odgode vraćena investitorima – fizičkim osobama, a najkasnije u roku od 2 radna dana nakon datuma izdanja. Investitori pravne osobe će obveznice uplaćivati na dan uplate sukladno instrukciji koju im je dostavio agent izdanja. Dan uplate je ujedno datum izdanja obveznica.
U provedenom postupku, utvrđeno je da su zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, slijedom čega je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona, riješeno kao točki 1. izreke.
III. U provedenom postupku utvrđeno je da je Izdavatelj podnio i Zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, s određenom dokumentacijom u prilogu.
Sukladno odredbi članka 29. Zakona, vrijednosne papire koje izdaje javnom ponudom, Izdavatelj je obvezan izdati u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani.
Budući da će u slučaju uspješnog izdanja municipalnih obveznica javnom ponudom temeljem odobrenog prospekta, podaci koje je Izdavatelj obvezan objaviti prilikom uvrštenja svojih obveznica u prvu kotaciju burze, biti različiti od podataka sadržanih u odobrenom prospektu o izdanju municipalnih obveznica javnom ponudom, Agencija će o zahtjevu Izdavatelja za objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučiti nakon što Izdavatelj Agenciji u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu obveznica dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica, osobama koje su upisale i uplatile obveznice te obavijest o datumu uključenja predmetnih obveznica u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, kao i podatke koje je prilikom uvrštenja obvezan objaviti sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona.
Slijedom navedenog, riješeno je kao u točki 2. izreke.
IV. Nadalje, utvrđeno je da je sukladno odredbi članka 2.L357588 stavak 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 45/06 i 11/07) Izdavatelj kao tijelo javne vlasti oslobođen od plaćanja naknade i administrativne pristojbe.
V. Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/21
Urbroj: 326-111/07-6
Zagreb, 4. listopada 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Gradu Splitu, Split, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 8.100.000,00, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2015. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !