Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Gradu Splitu, Split, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica 2. tranše javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
139 22.12.2006 Rješenje kojim se Gradu Splitu, Split, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica 2. tranše javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 4.000.000,00 u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2013. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3164

Sukladno odredbama članka 15.L321907 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L321908 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 22.L321910 stavka 4. i članka 96.L321911 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02), a temeljem zahtjeva GRADA SPLITA, Split, Obala kneza Branimira 17 za odobrenje prospekta o izdavanju municipalnih obveznica 2. tranše javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. GRADU SPLITU, Split, Obala kneza Branimira 17, odobrava se prospekt o izdavanju municipalnih obveznica 2. tranše javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 4.000.000,00 u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2013. godine.
2. GRADU SPLITU, Split, Obala kneza Branimira 17, odobrava se objavljivanje podataka iz prospekta iz točke 1. prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, a nakon što Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u roku od sedam dana od isteka roka za uplatu obveznica, dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica te osobama koje su upisale i uplatile obveznice.
3. Ovo rješenje objaviti će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
GRAD SPLIT, Split, Obala kneza Branimira 17 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnio je 6. prosinca 2006. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju municipalnih obveznica 2. tranše javnom ponudom i za odobrenje objavljivanja podataka iz Prospekta prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, te dokumentaciju u privitku, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL321913 (»Narodne novine«, broj 84/02, daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL321914 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Splita o zaduživanju Grada Splita izdavanjem municipalnih obveznica od 14. prosinca 2005. godine, Grad Split se zadužuje izdavanjem municipalnih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od 8.000.000,00 EUR, u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2013. godine.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Splitu za zaduživanje izdavanjem municipalnih obveznica, od 28. travnja 2006. godine, dana je suglasnost Gradu Splitu za zaduženje na domaćem tržištu kapitala, izdavanjem municipalnih obveznica, u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 EUR (protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke), što na dan obrade zahtjeva iznosi 58.548.216,00 kuna. Prema navedenoj Odluci, sredstva će se realizirati u dvije tranše (prva polovina iznosa početkom lipnja, druga polovina početkom prosinca 2006. godine), a koristiti će se za financiranje razvojnih projekata, utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća Grada Splita o prihvaćanju kapitalnih projekata koji se financiraju zaduživanjem putem obveznica pod brojem klasa: 402-01/05-01/159, od 14. prosinca 2005. godina i Odlukom Gradskog vijeća Grada Splita o zaduživanju Grada Splita izdavanjem municipalnih obveznica pod brojem, klasa: 402-01/05-01/160 od 14. prosinca 2005. godine.
Rješenjem Agencije za nadzor financijskih usluga od 06. srpnja 2006, pod brojem, klasa: UP/I-450-08/06-11/19, urbroj: 326-101/06-4 Gradu Splitu odobren je prospekt o izdavanju municipalnih obveznica 1. tranše javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 4.000.000,00 u denominaciji od EUR 1, dospijeća 2013. godine, kao i objavljivanje podataka iz prospekta prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju.
Izdanje 2. tranše Obveznica grada Splita u nematerijaliziranom obliku, na ime, dospijeća 24. srpnja 2013. godine, čini integralno izdanje obveznica s izdanjem od EUR 4.000.000,00 obveznica grada Splita, izdanim 24. srpnja 2006 (»1. Tranša«), te će se kao takvo zajednički smatrati jednom jedinstvenom i istovrsnom obvezom grada Splita u ukupnom iznosu od EUR 8.000.000,00, dospijeća 24. srpnja 2006. godine.
Razdoblje upisa obveznica trajat će 5 (pet) radnih dana od dana otvaranja upisa, naznačenog u javnom pozivu na upis.
Uplata obveznica trajat će 1 (jedan) radni dan počevši 2. (drugog) radnog dana nakon zatvaranja razdoblja upisa. Datum i vrijeme uplate bit će naznačeno u javnom pozivu na upis.
Sredstva na ime upisa obveznica bit će uplaćena prema instrukciji plaćanja, koju će Agent i Pokrovitelj izdanja, neposredno uručiti prilikom upisa, ukoliko je riječ o fizičkoj osobi ili poslati jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa, ukoliko je riječ o pravnoj osobi. odnosno institucionalnom investitoru. Dan uplate je datum izdanja Obveznica.
Sukladno odredbi članka 2.L321915 stavak 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 45/06) Izdavatelj je kao tijelo javne vlasti oslobođen od plaćanja naknade i administrativnih pristojbe.
U provedenom postupku utvrđeno je da su Zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju municipalnih obveznica 2. tranše javnom ponudom i za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, pa je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. i članka 96. stavak 4. Zakona valjalo riješiti kao u izreci ovoga rješenja
Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-12/17
Urbroj: 326-111/06-2
Zagreb, 14. prosinca 2006

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Gradu Splitu, Split, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica 2. tranše javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !