Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se nalaže društvu BRODOTROGIR d.d. iz Trogira da uvrsti svoje dionice u kotaciju jav nih dioničkih društava burze ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
147 14.12.2005 Rješenje kojim se nalaže društvu BRODOTROGIR d.d. iz Trogira da uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2818

Na temelju odredbi članka 15.L284437 stavak 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, u predmetu utvrđivanja postojanja obveze uvrštenja u kotaciju javnih dioničkih društava, za društvo BRODOTROGIR d.d., Trogir, na sjednici održanoj dana 23. studenoga 2005., donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. Nalaže se društvu BRODOTROGIR d.d., Trogir, Put Brodograditelja 16, MB 060179299, da u roku od 30 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom.

2. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) provela je sukladno odredbama članka 12. stavka 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje: Zakon) nadzor nad ispunjenjem obveze uvrštenja dionica društva BRODOTROGIR d.d., Trogir (dalje: Izdavatelj) u kotaciju javnih dioničkih društava burze.

Sukladno odredbi članka 114. stavak 1. Zakona, javnim dioničkim društvom smatra se dioničko društvo koje izdaje dionice javnom ponudom ili ima više od 100 dioničara i temeljni kapital koji iznosi najmanje 30.000.000,00 kuna.

Odredbom članka 161. Zakona propisana je obveza dioničkim društvima koja su do dana stupanja na snagu Zakona (25. srpnja 2002. godine) ispunjavala najmanje jedan od kriterija iz članka 114. stavak 1. Zakona, da u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona uvrste svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze.

Odredbama članka 114. stavak 2. propisano je da su javna dionička društva dužna uvrstiti dionice u kotaciju javnih dioničkih društava u roku od 30 dana od dana izdanja dionica javnom ponudom, odnosno dana ispunjenja kriterija iz stavka 1. točke 2. istog članka.

Odredbama članka 114. stavak 3. propisano je da su javna dionička društva dužna prilikom uvrštenja dionica u kotaciju javnih dioničkih društava objaviti skraćeni prospekt, dok uvjete uvrštenja propisuje burza.

Društvo BRODOTROGIR d.d., Trogir, sukladno odredbi članka 114. stavak 3., podnijelo je Komisiji dana 25. srpnja 2003. godine, Zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica Društva u kotaciju javnih dioničkih društava.

U tada provedenom postupku, Komisija je utvrdila da dostavljeni skraćeni prospekt nije sadržavao sve propisane podatke, sukladno odredbama članka 33.L284439 Pravilnika o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem (»Narodne novine« br. 61/97, 65/97 i 28/99), a u svezi sa člankom 96. stavak 2. Zakona.

Slijedom iznijetog, Komisija nije odobrila zahtjev izdavatelja za Odobrenje objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju društva u kotaciju javnih dioničkih društava. Izdavatelj niti na opetovana traženja Komisije da dopuni zahtjev nije dostavio tražene dopune.

Dioničko društvo BRODOTROGIR d.d., Trogir bilo je dužno podnijeti Zahtjev za uvrštenje vrijednosnih papira u kotaciju javnih dioničkih društava na način i pod uvjetima kako je to propisano odredbama Pravila uvrštenja u Kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ksaver 200, i Pravila Kotacije javnih dioničkih društava Varaždinske burze d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I.

Podnošenje navedenog zahtjeva nema utjecaja na stjecanje ili gubitak statusa javnoga dioničkog društva, koji je vezan uz ispunjavanje odredbi Zakona i Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava.

Slijedom navedenog, a sukladno odredbama članka 15. stavka 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti Komisija rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izreći mjeru propisanu ovim Zakonom, valjalo je riješiti kao u točki 1. izreke rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/041-01/117

Urbroj: 567-04/05-02

Zagreb, 23. studenoga 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
zatvori
Rješenje kojim se nalaže društvu BRODOTROGIR d.d. iz Trogira da uvrsti svoje dionice u kotaciju jav nih dioničkih društava burze
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !