Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se nalaže društvu Kemoboja d.d. iz Zagreba da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja, uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 4.5.2005 Rješenje kojim se nalaže društvu Kemoboja d.d. iz Zagreba da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja, uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1127

Na temelju odredbi članka 15.L262712 stavak 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02.), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, u predmetu utvrđivanja postojanja obveze uvrštenja u kotaciju javnih dioničkih društava, za društvo Kemoboja d.d. Zagreb, na sjednici održanoj 19. travnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Nalaže se društvu Kemoboja d.d. Zagreb, Augusta Šenoe 30, Zagreb, MBS: 08004525, da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) provela je sukladno odredbama članka 12. stavka 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje: Zakon) nadzor nad ispunjenjem obveze uvrštenja dionica društva Kemoboja d.d. Zagreb (dalje: Izdavatelj) u kotaciju javnih dioničkih društava burze.

Sukladno odredbi članka 114. stavak 1. Zakona, javnim dioničkim društvom smatra se dioničko društvo koje izdaje dionice javnom ponudom ili ima više od 100 dioničara i temeljni kapital koji iznosi najmanje 30.000.000,00 kuna.

Odredbom članka 161. Zakona propisana je obveza dioničkim društvima koja su do dana stupanja na snagu Zakona (25. srpnja 2002. godine) ispunjavala najmanje jedan od kriterija iz članka 114. stavak 1. Zakona da u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona uvrste svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze.

Odredbama članka 114. stavak 2. propisano je da su javna dionička društva dužna uvrstiti dionice u kotaciju javnih dioničkih društava u roku 30 dana od dana izdanja dionica javnom ponudom, odnosno dana ispunjenja kriterija iz stavka 1. točke 2. istog članka.

Odredbama članka 114. stavak 3. propisano je da su javna dionička društva dužna prilikom uvrštenja dionica u kotaciju javnih dioničkih društava objaviti skraćeni prospekt, dok uvjete uvrštenja propisuje burza.

Društvo Kemoboja d.d. Zagreb, sukladno odredbi članka 114. stavak 3., podnijelo je Komisiji 27. studenoga 2003. godine, zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica Društva u kotaciju javnih dioničkih društava.

U tada provedenom postupku, Komisija je utvrdila da je dostavljeni skraćeni prospekt sadržavao sve propisane podatke, sukladno odredbama članka 33.L262714 Pravilnika o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem (»Narodne novine« br. 61/97. 65/97. i 28/99.), a u svezi sa člankom 96. stavak 2. Zakona. Slijedom iznijetog, Komisija je dana 27. studenoga 2003. godine rješenjem odobrila društvu objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju društva u kotaciju javnih dioničkih društava (klasa: UP/I-450-08/03-02/440, urbroj: 567-03/03-2).

Dioničko društvo Kemoboja d.d. Zagreb bilo je dužno podnijeti zahtjev za uvrštenje vrijednosnih papira u kotaciju javnih dioničkih društava na način i pod uvjetima kako je to propisano odredbama Pravila uvrštenja u Kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ksaver 200, i Pravila Kotacije javnih dioničkih društava Varaždinske burze d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I.

Podnošenje navedenog zahtjeva nema utjecaja na stjecanje ili gubitak statusa javnog dioničkog društva, koji je vezan uz ispunjavanje odredbi Zakona i Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava.

Uvidom u popis dioničkih društava uvrštenih na Zagrebačkoj burzi d.d. i Varaždinskoj burzi d.d., dana 3. ožujka 2004. godine, Komisija je utvrdila da Izdavatelj nije do tada a ni naknadno, uvrstio dionice u kotaciju javnih dioničkih društava, što je sukladno odredbama članka 114. stavak 1. Zakona.

Dana 3. lipnja 2004. godine, Komisija je izdala Rješenje kojim je izdavatelju naloženo da u roku od 60 dana od dostave rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom (klasa: UP/I-041-02/041-01/59, 567-04/04-01) Izdavatelj je navedeno rješenje zaprimio 7. rujna 2004. godine. Do isteka roka, tj. do 8. studenoga 2004. izdavatelj nije izvršio rješenje Komisije od 3. lipnja 2004. godine.

Na zahtjev Komisije, zastupnik Izdavatelja se očitovao o razlozima ne uvrštenja dionica u kotaciju javnih dioničkih društava burze u roku 60 dana od dostave rješenja Komisije od 3. lipnja 2004., navodeći razloge kašnjenja jer je »potrebno uskladiti podatke u knjizi dionica kako bi se isti točno mogli evidentirati u Registru dionica SDA, a time i uvrstiti u kotaciju javnih dioničkih društava«.

Od strane izdavatelja navedeni razlozi ne predstavljaju razlog za izuzeće od primjene članka 114. stavak 2. Zakona na izdavatelja.

Izdavatelj nije ni do današnjeg dana dostavio Komisiji dokaze o ispunjenju naloženog.

Slijedom navedenog, a sukladno odredbama članka 15. stavka 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti Komisija rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izreći mjeru propisanu ovim Zakonom, valjalo je riješiti kao u točki I. izreke rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/04-01/59

Urbroj: 567-04/05-05

Zagreb, 19. travnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se nalaže društvu Kemoboja d.d. iz Zagreba da u roku 60 dana od dostave ovog rješenja, uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostavi dokaz o učinjenom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !