Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se nalaže društvu Stan d.d., Dubrovnik, MBS 060016062, da u roku od 60 dana od dana dostave ovog rješenja, Središnoj depozitarnoj agenciji, radi dematerijalizacije, dostavi podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
35 2.4.2007 Rješenje kojim se nalaže društvu Stan d.d., Dubrovnik, MBS 060016062, da u roku od 60 dana od dana dostave ovog rješenja, Središnoj depozitarnoj agenciji, radi dematerijalizacije, dostavi podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja, te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1122

Na temelju odredbi članka 15.L332178 stavak 1. točka 2. alineja 1. i članka 8.L332179 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 15.L332181 stavak 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, 138/06), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u predmetu izvršenja obveze dostave Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d., Zagreb, radi dematerijalizacije, podataka o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja za društvo Stan d.d., Dubrovnik, Između Tri Crkve 5, na sjednici održanoj 15. ožujka 2007. godine, donijela je sljedeće

RJEŠENJE

I. Nalaže se društvu Stan d.d., Dubrovnik, Između Tri Crkve 5, MBS 060016062, da u roku od 60 dana od dana dostave ovog rješenja, Središnjoj depozitarnoj agenciji, radi dematerijalizacije, dostavi podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja, te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom.
II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) je u predmetu klasa: 450-08/06-01/64, uvidom u podatke Središnje depozitarne agencije (dalje u tekstu: SDA), utvrdila da društvo Stan d.d., Dubrovnik, Između Tri Crkve 5 (dalje u tekstu: Izdavatelj), sukladno odredbama članka 159.L332183 stavak 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02, 138/06, dalje u tekstu: ZTVP) i članka 2.L332185 stavak 1. alineja 5. Odluke o rokovima i načinu dostave podataka o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja u depozitorij Središnje depozitarne agencije (»Narodne novine« broj 140/02, dalje u tekstu: Odluka) do 31. svibnja 2003. godine, a niti naknadno, nije dostavilo podatke o dionicama i njihovim vlasnicima.
Naime, odredbom članka 159. stavak 3. ZTVP-a, propisano je da dionička društva koja se ne smatraju javnim dioničkim društvima u smislu navedenog zakona, a koja prije njegova stupanja na snagu nisu izdala isprave o dionicama niti su ih izdala kao nematerijalizirane vrijednosne papire u kompjutorskom sustavu SDA, su obvezna, radi dematerijalizacije, u rokovima i na način koji propiše SDA, a odobrava Agencija, dostaviti podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja.
Izdavatelj je dioničko društvo čija tvrtka započinje slovima abecednog reda od O do Š, te je sukladno odredbi članka 2. stavak 1. alineja 5. Odluke bio obvezan, najkasnije do 31. svibnja 2003. godine, u svrhu dematerijalizacije, dostaviti SDA podatke o dionicama i njihovim vlasnicima iz knjige dionica ili registra, a što nije učinio.
U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja, 16. studenoga 2006. godine Agencija je pozvala Izdavatelja da se u roku od 7 dana od dana primitka dopisa, očituje o razlozima nepostupanja po navedenim odredbama ZTVP-a i Odluke.
Dana 28. veljače 2007. godine, Agencija je zaprimila očitovanje Izdavatelja, u kojem je istaknuto da je će se u mjesecu ožujku 2007. godine održati Glavna skupština društva, radi izmjene Statuta, te mogućeg preoblikovanja Izdavatelja u društvo s ograničenom odgovornošću. Nadalje, predmetnim očitovanjem Izdavatelj je istaknuo da ukoliko društvo i dalje zadrži oblik dioničkog društva, isto će, sukladno odredbama ZTVP-a i Odluke dostaviti SDA navedene podatke.
Navodi Izdavatelja nemaju utjecaja na izvršenje zakonske obveze dostave podataka o dionicama i njihovim vlasnicima iz knjige dionica ili registra, a u svrhu dematerijalizacije, koju je obvezu, Izdavatelj bio dužan izvršiti najkasnije do 31. svibnja 2003. godine.
Slijedom navedenog, a sukladno odredbama članka 15. stavak 2. ZTVP-a, kojim je propisano da će u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti Agencija rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izreći mjeru propisanu navedenim zakonom, valjalo je riješiti kao u točki I. izreke rješenja.
Sukladno odredbi članka 8.L332187 stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-043-02/07-01/1
Urbroj: 326-111/07-1
Zagreb, 15. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se nalaže društvu Stan d.d., Dubrovnik, MBS 060016062, da u roku od 60 dana od dana dostave ovog rješenja, Središnoj depozitarnoj agenciji, radi dematerijalizacije, dostavi podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !