Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se nalaže trgovačkom društvu Banka kovanica d.d., Varaždin, da u roku od 60 dana od dana konačnosti ovog rješenja, uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 14.3.2007 Rješenje kojim se nalaže trgovačkom društvu Banka kovanica d.d., Varaždin, da u roku od 60 dana od dana konačnosti ovog rješenja, uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u daljnjem roku od sedam dana dostavi dokaz o učinjenom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1000

Na temelju odredbe članka 15.L326903 stavak 1. točka 10. i članka 8.L326904 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) te odredbe članka 15.L326906 stavak 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u predmetu utvrđivanja postojanja obveze uvrštenja dionica trgovačkog društva BANKA KOVANICA d.d., Varaždin, Petra Preradovića 29, u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj 8. ožujka 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Nalaže se trgovačkom društvu BANKA KOVANICA d.d., Varaždin, Petra Preradovića 29, da u roku od 60 dana od dana konačnosti ovog rješenja, uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u daljnjem roku od sedam dana dostavi dokaz o učinjenom.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) provela je sukladno odredbi članka 15. stavak 1. točka 2. alineja 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, nadzor nad trgovačkim društvom BANKA KOVANICA d.d., Varaždin, Petra Preradovića 29 (dalje u tekstu: Izdavatelj) u svezi ispunjenja obveze uvrštenja dionica Izdavatelja u kotaciju javnih dioničkih društava burze.
II. Sukladno odredbi članka 114. stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) javnim dioničkim društvima smatraju se dionička društva koja ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija: 1) izdaju dionice javnom ponudom, ili 2) imaju više od 100 dioničara, a njihov temeljni kapital iznosi najmanje 30.000.000,00 kn.
Sukladno odredbi članka 14.L326908 Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izviješća javnih dioničkih društava (»Narodne novine« broj 118/03; dalje u tekstu: Pravilnik), više od 100 dioničara ima ono društvo koje je zadnjeg dana u sva tri mjeseca tromjesečja za koje se izrađuje izvješće imalo više od 100 dioničara.
III. Uvidom u podatke iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda, temeljni kapital Izdavatelja na dan 30. lipnja 2006. godine iznosi 42.042.000,00 kuna. Isto tako, Trgovački sud u Varaždinu upisao je 8. veljače 2007. godine provedbu povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja, koji na dan donošenja ovog rješenja iznosi 68.042.000,00 kuna.
Prema podacima Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, Izdavatelj od mjeseca ožujka 2006. godine do mjeseca veljače 2007. godine, na zadnji dan svakog navedenog mjeseca ima više od 100 dioničara.
Sukladno naprijed navedenim odredbama Zakona i Pravilnika, Izdavatelj protekom 2. tromjesečja 2006. godine, ispunjava kriterij iz članka 114. stavak 1. točka 2. Zakona, odnosno Izdavatelj se od dana 1. srpnja 2006. godine smatra javnim dioničkim društvom.
IV. Odredbom članka 114. stavak 2. Zakona, propisano je da su javna dionička društva dužna uvrstiti dionice u kotaciju javnih dioničkih društava ili uređenog javnog tržišta u roku od 30 dana od dana izdanja dionica javnom ponudom, odnosno dana ispunjenja kriterija iz stavka 1. točke 2. istog članka Zakona.
Isto tako, odredbom članka 114. stavak 3. Zakona, propisano je da su javna dionička društva dužna prilikom uvrštenja dionica u kotaciju javnih dioničkih društava objaviti skraćeni prospekt, dok uvjete uvrštenja propisuje burza odnosno uređeno javno tržište.
Prilikom uvrštenja dionica u kotaciju javnih dioničkih društava, Izdavatelj je, sukladno odredbi članka 96. stavak 2. Zakona, dužan objaviti podatke iz članka 26. stavak 2. Zakona, a objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica u kotaciju javnih dioničkih društava, temeljem ovlaštenja iz odredbe članka 96. stavak 4. Zakona, odobrava Agencija.
Izdavatelj do danas nije postupio sukladno odredbama članka 114. stavci 2. i 3. Zakona.
V. Budući da Izdavatelj nije u propisanom roku postupio u skladu s naprijed navedenim odredbama Zakona, Agencija je pismenima od dana 29. studenog 2006. godine i 30. siječnja 2007. godine, od Izdavatelja zatražila očitovanje. Dana 12. veljače 2007. godine, Agencija je zaprimila zatraženo očitovanje Izdavatelja o razlozima ne uvrštenja dionica u kotaciju javnih dioničkih društava burze u roku od 30 dana od ispunjenja kriterija iz članka 114. stavak 1. točka 2. Zakona. Navedenim podneskom Izdavatelj ne osporava činjenicu da ispunjava uvjete iz članka 114. stavak 1. točka 2. Zakona, te u bitnome navodi da »društvo do sada nije pokrenulo postupak uvrštenja iz razloga što je Izdavatelj na temelju odluka glavne skupštine od 24. 7. 2006. g., te glavne skupštine od 15. 11. 2006. g. povećavao temeljni kapital, odnosno mijenjao statut, o čemu je, zbog postojanja neosnovanog prigovora dioničara te preopterećenosti suda, isti donio odluku o upisu tek 8. veljače 2007. g.«.
VI. Slijedom svega navedenog, a sukladno odredbama članka 15. stavak 2. Zakona, kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti Agencija rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izreći mjeru propisanu ovim Zakonom, valjalo je riješiti kao u točki 1. izreke rješenja.
VII. Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-12/16
Urbroj: 326-111/07-7
Zagrebu, 8. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se nalaže trgovačkom društvu Banka kovanica d.d., Varaždin, da u roku od 60 dana od dana konačnosti ovog rješenja, uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !