Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Kvarner banke d.d., sa sjedištem u Rijeci, od strane BKS Bank AG, sa sjedištem u Klagenfurtu, Republika Austrija ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
23 28.2.2007 Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Kvarner banke d.d., sa sjedištem u Rijeci, od strane BKS Bank AG, sa sjedištem u Klagenfurtu, Republika Austrija

HRVATSKA NARODNA BANKA

880

Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banciL326441 (»Narodne novine«, br. 36/01. i 135./06.), a u vezi s člankom 40.L326442 Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/02. i 141/06) i točkom 9.1.1. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektoraL326444 (»Narodne novine«, br. 48/03.), odlučujući povodom prijave namjere provedbe koncentracije koju je podnijela BKS Bank AG, sa sjedištem u Klagenfurtu, St. Veiter Ring 43, Republika Austrija, guverner Hrvatske narodne banke donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Ocjenjuje se dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Kvarner banke d.d., sa sjedištem u Rijeci, Mljekarski trg 3, od strane BKS Bank AG, sa sjedištem u Klagenfurtu, St. Veiter Ring 43, Republika Austrija.
II. Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku.
III. Ovo će rješenje biti objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Dana 13. listopada 2006. BKS Bank AG, sa sjedištem u Klagenfurtu, St. Veiter Ring 43, Republika Austrija (u nastavku teksta: BKS Bank), podnijela je Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: HNB) Prijavu namjere provedbe koncentracije između BKS Bank i Kvarner banke d.d., sa sjedištem u Rijeci, Mljekarski trg 3 (u nastavku teksta: Kvarner banka), na temelju odredbi točke 7. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektora (u nastavku teksta: Odluka), a u skladu s odredbama točke 8. Odluke. HNB je 16. listopada 2006. podnositelju prijave, BKS Bank, izdala Potvrdu kojom se potvrđuje da je 13. listopada 2006. zaprimljena potpuna prijava namjere provedbe koncentracije.
II. Razmatrajući podatke dostavljene u prijavi te druge podatke kojima je raspolagala Hrvatska narodna banka, utvrđeno je sljedeće:

1. Sudionici koncentracije

Sudionici predmetne koncentracije su BKS Bank AG, sa sjedištem u Klagenfurtu, St. Veiter Ring 43, Republika Austrija i Kvarner banka d.d., sa sjedištem u Rijeci, Mljekarski trg 3.

1.1. BKS Bank

BKS Bank je banka univerzalnog tipa, osnovana kao dioničko društvo, te može pružati bankovne i ostale financijske usluge. Upisani kapital BKS Bank iznosi...xx (označeno kao poslovna tajna).
Povijest BKS Bank datira od 1922. godine kada su Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank iz Münchena i Bankhaus A. von Ehrfeld iz Klagenfurta osnovale ograničeno partnerstvo. Šest godina kasnije uslijedilo je osnivanje Bank für Kärnten kao dioničkog društva sa sjedištem u Klagenfurtu. 1969. godine Bank für Kärnten je započela suradnju sa stambenom štedionicom Bausparkasse Wüstenrot. Bank für Kärnten je 1983. proširila svoje poslovanje i u saveznu državu Štajersku. Iste godine je osnovana Bank für Kärnten und Steiermark, koja je 1988. godine proširila svoje poslovanje i na područje leasinga i poslove osiguranja. Odlukom Glavne skupštine od 26. travnja 2005. Bank für Kärnten und Steiermark promijenila je ime u »BKS Bank AG«, a na kraju te iste godine BKS Bank je pripojila banku Die Burgenländishe Anlage und Kredit Bank AG iz savezne pokrajine Gradišće.
Suradnja BKS Bank...xx (označeno kao poslovna tajna).
U Republici Hrvatskoj BKS Bank je dosad bila prisutna od 1998. godine putem predstavništva koje je imalo funkciju savjetovanja komitenata BKS Bank iz Austrije, stručne pomoći pri pronalaženju poslovnih partnera u Republici Hrvatskoj, potpore pri osnivanju novih društava i općenito izrade stručnih analiza domaćeg tržišta. Osim putem predstavništva od početka 2002. godine osnovano je leasing društvo BKS-leasing Croatia d.o.o. čija je poslovna djelatnost fokusirana na leasing motornih vozila, plovila i pokretnina.

1.2. Kvarner banka

Kvarner banka osnovana je kao banka univerzalnog tipa čiji je predmet poslovanja pružanje bankovnih i ostalih financijskih usluga. Nakon dokapitalizacije...xx (označeno kao poslovna tajna). Kvarner banka je u svom poslovanju usmjerena uglavnom na poslovanje s malim i srednjim poduzetnicima i to na regionalnom nivou, na području Primorsko-goranske županije i susjednih županija.
Banka je osnovana u ožujku 1993. godine u Rijeci na inicijativu tada postojeće Riječke banke d.d. Rijeka koja je ujedno pri osnivanju bila najveći dioničar...xx (označeno kao poslovna tajna).

2. Pravni oblik koncentracije

Pravni oblik predmetne koncentracije je stjecanje kontrole od strane BKS Bank nad Kvarner bankom koja će nastati stjecanjem većine redovnih dionica (81,85%) Kvarner banke od strane BKS Bank.

3. Pravni temelj koncentracije

Pravni temelj predmetne koncentracije predstavljaju Ugovor o prijenosu dionica sklopljen dana...xx (označeno kao poslovna tajna) između...xx (označeno kao poslovna tajna) kao prenositelja i BKS Bank kao stjecatelja, kojim je ugovoren prijenos...xx (označeno kao poslovna tajna) od ukupnog broja dionica Kvarner banke, te Ugovor o prijenosu dionica sklopljen dana...xx (označeno kao poslovna tajna) između...xx (označeno kao poslovna tajna) kao prenositelja i BKS Bank kao stjecatelja, kojim je ugovoren prijenos...xx (označeno kao poslovna tajna) od ukupnog broja dionica Kvarner banke.
Xx (označeno kao poslovna tajna) kao prenositelj i BKS Bank kao stjecatelj sklopili su dana...xx (označeno kao poslovna tajna) Ugovor o prijenosu dionica, kojim je ugovoren prijenos...xx (označeno kao poslovna tajna) od ukupnog broja dionica Kvarner banke. Sukladno predmetnom Ugovoru o prijenosu dionica, prenositelj na stjecatelja prenosi ukupno...xx (označeno kao poslovna tajna) dionica Kvarner banke koje su u vlasništvu prenositelja, nominalne vrijednosti...xx (označeno kao poslovna tajna). Ukupna nominalna vrijednost dionica koje se prenose iznosi...xx (označeno kao poslovna tajna), što predstavlja...xx (označeno kao poslovna tajna) udjela u temeljnom kapitalu Kvarner banke. Cijena prijenosa za predmetne dionice...xx (označeno kao poslovna tajna). Cijena prijenosa bit će isplaćena prenositelju najkasnije 15 dana nakon pribavljanja svih potrebnih odobrenja nužnih za provedbu predmetnog ugovora, posebice prethodne suglasnosti HNB-a.
Xx (označeno kao poslovna tajna) kao prenositelj i BKS Bank kao stjecatelj sklopili su dana...xx (označeno kao poslovna tajna) Ugovor o prijenosu dionica, kojim je ugovoren prijenos...xx (označeno kao poslovna tajna) od ukupnog broja dionica Kvarner banke. Temeljem predmetnog Ugovora, prenositelj na stjecatelja prenosi ukupno...xx (označeno kao poslovna tajna) dionica Kvarner banke, svaka nominalne vrijednosti...xx (označeno kao poslovna tajna), koje se nalaze u vlasništvu prenositelja. Ukupna nominalna vrijednost dionica koje se prenose iznosi...xx (označeno kao poslovna tajna), što predstavlja...xx (označeno kao poslovna tajna) udjela u temeljnom kapitalu Kvarner banke. Ugovorne strane ugovorile su cijenu prijenosa za predmetne dionice u visini od...xx (označeno kao poslovna tajna). Navedena cijena prijenosa,...xx (označeno kao poslovna tajna).

4. Obrazloženje BKS Bank o ekonomskoj i financijskoj strukturi koncentracije

Podnositelj prijave obrazložio je ekonomsku i financijsku strukturu predmetne koncentracije. Dosadašnje poslovanje BKS Bank u Republici Hrvatskoj ostvareno je putem predstavništva i preko leasing društva BKS leasing d.d., dok bi provođenjem ove koncentracije BKS Bank po prvi puta ušla na hrvatsko bankovno tržište.
Planovi BKS Bank nakon stjecanja udjela u Kvarner banci...xx (označeno kao poslovna tajna).
Po pitanju kanala distribucije, BKS Bank navodi...xx (označeno kao poslovna tajna).
Cilj BKS Bank...xx (označeno kao poslovna tajna).
Financijska struktura predmetne koncentracije sastoji se...xx (označeno kao poslovna tajna).

5. Mjerodavno tržište

Odredbama točke 1. Odluke određeno je da se za potrebe iste na odgovarajući način primjenjuje definicija pojma mjerodavno tržište iz propisa koji reguliraju zaštitu tržišnog natjecanja. Sukladno Uredbi o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL326445 (»Narodne novine« br. 51/2004) mjerodavno tržište, u smislu članka 7.L326446 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 122/2003), određuje se kao tržište određenih proizvoda koji su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.
U navedenom predmetu dolazi do koncentracije dviju banaka, od kojih je jedna dosad bila prisutna na bankarskom tržištu Republike Hrvatske isključivo putem predstavništva, dok je druga svoje poslovanje obavljala isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. BKS Bank do sada nije pružala bankovne usluge na hrvatskom bankovnom tržištu, već je svoju ulogu prvenstveno ostvarivala kao savjetodavno tijelo za komitente putem predstavništva u Republici Hrvatskoj. Stoga se u promatranoj koncentraciji BKS Bank promatra kao banka koja po prvi puta ulazi na hrvatsko bankovno tržište, i to u svojstvu banke koja pruža bankovne i ostale financijske usluge. U promatranom slučaju dolazi do stjecanja udjela u temeljnom kapitalu Kvarner banke. Stoga se za potrebe definiranja mjerodavnog tržišta u proizvodnoj i geografskoj dimenziji promatraju tržišni udjeli i strateška usmjerenost Kvarner banke na pojedinu grupu komitenata kao i na određeno geografsko područje. Mjerodavno tržište se definira kao tržište korporativnog bankarstva na području Primorsko--goranske županije.
U navedenoj koncentraciji dolazi do kupoprodaje dionica Kvarner banke, a BKS Bank, koja je dosad u Republici Hrvatskoj bila prisutna samo putem predstavništva, ulazi po prvi puta na hrvatsko bankovno tržište. Iz tog razloga se pri definiranju mjerodavnog tržišta u proizvodnoj dimenziji polazi od spektra proizvoda i usluga koje pruža Kvarner banka na bankovnom tržištu. Kvarner banka ima odobrenje HNB-a za pružanje bankovnih i ostalih financijskih usluga, međutim ako se promatra skupina komitenata kojoj je banka najviše orijentirana uočava se da je banka najveći dio svog poslovanja usmjerila prema korporativnim klijentima. Najveći dio prikupljenih depozita, kao i najveći dio odobrenih kredita banka je ostvarila kroz poslovanje s trgovačkim društvima. U segmentu žiro i tekućih depozita na polugodištu 2006. Kvarner banka je...xx (označeno kao poslovna tajna) depozita prikupila od trgovačkih društava, zatim u štednim depozitima,...xx (označeno kao poslovna tajna) depozita je bilo od iste grupe komitenata, a među oročenim depozitima ostala trgovačka društva su pridonijela s...xx (označeno kao poslovna tajna) udjela među svim oročenim depozitima. Na razini ukupnih depozita, depoziti trgovačkih društava na kraju lipnja 2006. sudjelovali su s...xx (označeno kao poslovna tajna) udjela. Kroz promatrana razdoblja vidljivo je da se banka sve više usmjerava na korporativne komitente...xx (označeno kao poslovna tajna).
U nastavku je prikazana sektorska struktura depozita Kvarner banke...xx (označeno kao poslovna tajna).
U području odobrenih kredita Kvarner banka je usmjerena prije svega na korporativne klijente. Naime, tijekom promatranog razdoblja oko...xx (označeno kao poslovna tajna) ukupno odobrenih kredita bilo je usmjereno prema trgovačkim društvima. Može se primijetiti kako je u posljednjem promatranom razdoblju udio kredita u ostalim trgovačkim društvima...xx (označeno kao poslovna tajna).
U nastavku je prikazana sektorska struktura kredita Kvarner banke...xx (označeno kao poslovna tajna).
U području definiranja mjerodavnog tržišta s geografskog aspekta polazi se od usmjerenosti Kvarner banke prema određenim zemljopisnim područjima. Obzirom da Kvarner banka svoje poslovanje obavlja samo preko jedne poslovnice, poslovanje te banke je lokalnog karaktera, konkretno u županiji gdje joj je i sjedište. Svejedno je razmotrena geografska raspodjela depozita i kredita Kvarner banke po županijama kako bi se utvrdilo mjerodavno tržište u zemljopisnoj dimenziji.
Prema podacima na kraju lipnja 2006. godine...xx (označeno kao poslovna tajna) od ukupno prikupljenih depozita Kvarner banke bilo je od komitenata koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Primorsko-goranske županije. Preostalih oko...xx (označeno kao poslovna tajna) depozita bilo je raspoređeno među komitentima iz drugih sedam županija, od kojih najviše iz Istarske županije...xx (označeno kao poslovna tajna).
U slučaju kredita, Kvarner banka je gotovo...xx (označeno kao poslovna tajna) kreditnih plasmana plasirala komitentima na području Primorsko-goranske županije...xx (označeno kao poslovna tajna). Druga važna županija gdje su usmjeravani krediti bila je Grad Zagreb i Zagrebačka županija s...xx (označeno kao poslovna tajna) ukupno odobrenih kredita. To se može objasniti time što je velik broj trgovačkih društava registrirano u Zagrebu pa bez obzira na mjesto gdje obavljaju poslovanje kredit se vodi prema mjestu gdje poduzetnik ima sjedište. Ostali krediti su osim u ove dvije županije plasirani na području drugih pet županija. Na temelju tih podataka o geografskoj raspršenosti depozita i kredita Kvarner banke može se ustvrditi da je mjerodavno tržište ograničeno na područje Primorsko-goranske županije.
U promatranoj koncentraciji BKS Bank po prvi puta ulazi na hrvatsko bankovno tržište s vlasničkim udjelom u nekoj od banaka pa stoga dosad nije imala bilo kakav tržišni udjel na ovom tržištu. Provedbom namjeravane koncentracije tržišni položaj Kvarner banke se na mjerodavnom tržištu neće promijeniti.

5.1. Analiza mjerodavnog tržišta preko tržišnih udjela u izdanim kreditima, primljenim depozitima i ukupnoj aktivi

Aproksimacijom podataka iz statističkih izvješća procijenjeno je tržišno stanje na mjerodavnom tržištu. Na tržištu Primorsko-goranske županije koje se odnosi na poslovanje s korporativnim komitentima, najveći tržišni udio s preko 50% prikupljenih depozita od ostalih trgovačkih društava drži ESB. Sa znatno manjim tržišnim udjelom od nešto iznad 10% na drugom je mjestu Raiffeisenbank Austria d.d. (u nastavku teksta: RBA), dok je na trećoj poziciji Kvarner banka. Prema podacima iz tablice br. 3 može se zaključiti kako tržišni udio Kvarner banke u Primorsko-goranskoj županiji s vremenom raste i to zbog njezine sve veće usmjerenosti na korporativne komitente, konkretno na poslovanje s malim i srednjim poduzetnicima. Tijekom 2005. i 2006. godine Kvarner banka je s postojećim tržišnim udjelom zauzela treću poziciju među bankama, dok je na kraju 2004. godine ispred Kvarner banke treću poziciju imala Privredna banka Zagreb d.d. (u nastavku teksta: PBZ) s 5,87% tržišnog udjela.
U nastavku je prikazan tržišni udio Kvarner banke na mjerodavnom tržištu prema prikupljenim depozitima...xx (označeno kao poslovna tajna).
Tržišni položaj Kvarner banke u području odobrenih kredita na mjerodavnom tržištu...xx (označeno kao poslovna tajna),
U nastavku je prikazan tržišni udio Kvarner banke na mjerodavnom tržištu prema odobrenim kreditima...xx (označeno kao poslovna tajna).

5.2. Analiza mjerodavnog tržišta preko kanala distribucije

Kvarner banka posluje sa svojim komitentima isključivo preko jedne poslovnice u Rijeci, gdje joj je i sjedište, pa se stoga ne može govoriti o disperziranosti prodajne mreže Kvarner banke. BKS Bank je na tržištu Republike Hrvatske do sada bila prisutna putem predstavništva i leasing društva, no budući da predstavništvo i leasing društvo ne mogu pružati bankovne usluge, može se reći da BKS Bank prema poslovnoj mreži dosad nije bila prisutna na bankarskom tržištu Republike Hrvatske, kao ni na promatranom mjerodavnom tržištu.
Kvarner banka je na području Primorsko-goranske županije dosad bila prisutna...xx (označeno kao poslovna tajna).
Ulaskom BKS Bank u vlasničku strukturu Kvarner banke planira se...xx (označeno kao poslovna tajna).
Sukladno provedenoj ekonomskoj analizi mjerodavnog tržišta utvrđeno je da Kvarner banka za sada na mjerodavnom tržištu nema vladajući položaj, niti će on nastati provođenjem predmetne koncentracije. Na tržištu korporativnog bankarstva na području Primorsko--goranske županije, koje se definira u ovom predmetu kao mjerodavno tržište, Kvarner banka ne zauzima značajne tržišne udjele niti će se provođenjem predmetne koncentracije ti udjeli promijeniti.

6. Udjeli sudionika koncentracije u drugim poduzetnicima

Hrvatska narodna banka je istražila kapitalnu i personalnu povezanost sudionika predmetne koncentracije, te je utvrđeno sljedeće:

6.1. Kapitalna povezanost

Analiza kapitalne povezanosti sudionika koncentracije, BKS Bank i Kvarner banke, odnosi se na njihovu vlasničku povezanost s drugim poduzetnicima s aspekta stjecanja vlasništva u drugim poduzetnicima kao i s aspekta dioničke strukture samih sudionika koncentracije. Obzirom da BKS Bank od 1998. godine posluje...xx (označeno kao poslovna tajna).
Vlasnička ulaganja BKS Bank...xx (označeno kao poslovna tajna).
U nastavku su prikazana kapitalna ulaganja BKS Bank u drugim poduzetnicima (vlasnički udio)...xx (označeno kao poslovna tajna).
Kad se promatra struktura dioničara banke BKS Bank...xx (označeno kao poslovna tajna).
U nastavku je prikazana vlasnička struktura BKS Bank...xx (označeno kao poslovna tajna).
Pet najvećih dioničara...xx (označeno kao poslovna tajna).
Naime, 1997. godine preostale dvije članice...xx (označeno kao poslovna tajna).
S aspekta vlasničkih udjela prema glasačkim pravima...xx (označeno kao poslovna tajna).
S obzirom na kapitalnu povezanost dioničara...xx (označeno kao poslovna tajna).
Unatoč tome što je vlasnički udio BA-CA Grupe...xx (označeno kao poslovna tajna).
U analizi kapitalne povezanosti Kvarner banke s drugim poduzetnicima, prema podacima dostavljenim u Prijavi, Kvarner banka nema vlasničkih udjela u drugim društvima. Jedina kapitalna povezanost Kvarner banke s drugim poduzetnicima je vidljiva preko vlasničke strukture Kvarner banke.
U strukturi dioničara Kvarner banke...xx (označeno kao poslovna tajna).
U nastavku je prikazana vlasnička struktura Kvarner banke...xx (označeno kao poslovna tajna).
Nakon provođenja koncentracije BKS Bank bi stekla...xx (označeno kao poslovna tajna) dionica Kvarner banke te bi na taj način postala najveći dioničar s vlasničkim udjelom od 81,85%.
Na temelju analize kapitalne povezanosti sudionika koncentracije ne postoje naznake da bi provođenjem predmetne koncentracije s ovog aspekta došlo do negativnih učinaka na tržišno natjecanje. Indirektna kapitalna povezanost...xx (označeno kao poslovna tajna).

6.2. Personalna povezanost

Prema podacima iz Prijave članovi uprave i nadzornog odbora BKS Bank su sljedeći...xx (označeno kao poslovna tajna).
Personalna povezanost članova uprave i nadzornog odbora BKS Bank ukazuje da niti jedan član istodobno ne obnaša rukovodeću funkciju u nekoj bankarskoj instituciji u Republici Hrvatskoj niti je personalno povezan s nekom od banaka koje su prisutne na hrvatskom bankovnom tržištu. Jedina indirektna povezanost...xx (označeno kao poslovna tajna).
Personalna povezanost članova uprave i nadzornog odbora Kvarner banke s drugim poduzetnicima ukazuje da niti jedna od navedenih osoba nije član uprave ili nadzornog odbora neke druge financijske institucije u Republici Hrvatskoj.
U nastavku je prikazana personalna povezanost članova uprave i nadzornog odbora Kvarner banke...xx (označeno kao poslovna tajna).
Obzirom da ne postoje značajne kapitalne niti personalne povezanosti članova uprave i nadzornih odbora sudionika koncentracije s drugim poduzetnicima može se zaključiti kako u ovom dijelu analize nije uočena opasnost u smislu sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu.

7. Opis i obrazloženje očekivanih pogodnosti predmetne koncentracije za potrošače

BKS Bank u zahtjevu navodi da će provođenjem predmetne koncentracije u Kvarner banci proširiti paletu bankovnih usluga s posebnim naglaskom na četiri grupe bankovnih proizvoda, što će rezultirati pozivnim učincima za klijente. Regionalni karakter BKS Bank te njezina prisutnost i suradnja s partnerima na inozemnim tržištima stavit će na raspolaganje komitentima banke dovoljnu količinu kapitala...xx (označeno kao poslovna tajna).
Tehnička potpora BKS Bank...xx (označeno kao poslovna tajna).
Osim toga, BKS Bank planira...xx (označeno kao poslovna tajna).
Dosadašnje poslovanje Kvarner banke na lokalnom području te dobri odnosi s komitentima banke, a s druge strane prostorna blizina BKS Bank te njezina orijentiranost na ovu regiju trebali bi biti dobar temelj za uspješnu suradnju dviju banaka. Prema podacima dostavljenim u Prijavi te prema planovima koje BKS Bank planira realizirati stjecanjem vlasništva u Kvarner banci, može se očekivati da će predmetna koncentracija rezultirati pozivnim učincima za potrošače.
III. Razmatranjem navedenih činjenica vezanih uz analizu predmetne koncentracije utvrđeno je sljedeće:
Provedbom koncentracije između BKS Bank i Kvarner banke, BKS Bank planira steći većinskih 81,85% udjela u temeljnom kapitalu Kvarner banke. Cilj BKS Bank je...xx (označeno kao poslovna tajna). Koncentracija se temelji na kupoprodaji dionica između BKS Bank s jedne strane i dvaju prodavatelja dionica,...xx (označeno kao poslovna tajna). BKS Bank je banka univerzalnog tipa koja je osnovana kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Austriji te ima odobrenje za pružanje bankovnih i ostalih financijskih usluga. Od 1998. godine BKS Bank...xx (označeno kao poslovna tajna). Od 1998. godine BKS Bank je u Republici Hrvatskoj prisutna putem predstavništva, a od početka 2002. godine također je osnovano leasing društvo BKS-leasing Croatia d.o.o.
Stjecanjem udjela u Kvarner banci BKS Bank planira ponuditi na tržištu širu paletu proizvoda i usluga i privući nove skupine komitenata. Uz dosadašnju usmjerenost Kvarner banke...xx (označeno kao poslovna tajna). Važan učinak provođenja ove koncentracije očitovat će se kroz tehničku potporu koju posjeduje BKS Bank, a koju planira primijeniti u poslovanju Kvarner banke. Osim toga, financijska snaga BKS Bank...xx (označeno kao poslovna tajna).
S obzirom na veličinu Kvarner banke i na njezinu usmjerenost na pojedinu grupu komitenata te na određeno zemljopisno područje, mjerodavno tržište se u predmetnoj koncentraciji definira kao tržište korporativnog bankarstva na području Primorsko-goranske županije. Tržišni značaj Kvarner banke na ovako definiranom mjerodavnom tržištu ne omogućuje banci stvaranje ili jačanje vladajućeg položaja. Naime, u segmentu prikupljenih depozita od korporativnih komitenata na području Primorsko-goranske županije Kvarner banka je prema podacima na kraju lipnja 2006. imala nešto iznad...xx (označeno kao poslovna tajna) tržišnog udjela, dok je u segmentu kreditiranja za istu grupu komitenata na istom geografskom području Kvarner banka prema posljednjim podacima postigla...xx (označeno kao poslovna tajna) udjela na tržištu. S takvim tržišnim udjelima Kvarner banka...xx (označeno kao poslovna tajna). Kako BKS Bank dosad nije bila prisutna na hrvatskom bankovnom tržištu preko vlasničkog udjela u nekoj od banaka nego samo putem predstavništva i leasing društva, provođenjem koncentracije neće doći do promjene tržišnih udjela na mjerodavnom tržištu te stoga ne postoje negativni učinci na efikasno tržišno natjecanje.
S aspekta kapitalne i personalne povezanosti sudionika koncentracije s drugim poduzetnicima utvrđeno je...xx (označeno kao poslovna tajna).
Slijedom iznesenoga, Hrvatska narodna banka je predmetnu koncentraciju ocijenila dopuštenom, kako je odlučeno u točki I. izreke ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom neposredno kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

O.br. 96-020/01-07/ŽR
Zagreb, 25. siječnja 2007.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Kvarner banke d.d., sa sjedištem u Rijeci, od strane BKS Bank AG, sa sjedištem u Klagenfurtu, Republika Austrija
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !