Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Nove banke d.d., od strane poduzetnika OTP Bank Rt. Mađarska ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 14.3.2005 Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Nove banke d.d., od strane poduzetnika OTP Bank Rt. Mađarska

HRVATSKA NARODNA BANKA

663

Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banciL260620 (»Narodne novine«, br. 36/2001.), a u vezi s člankom 40.L260621 Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) i točkom 9.1.1. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektoraL260623 (»Narodne novine«, br. 48/2003.), odlučujući povodom prijave namjere provedbe koncentracije koju je podnio poduzetnik Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság, sa sjedištem u Budimpešti, Nádor u. 16, Mađarska, guverner Hrvatske narodne banke donosi

RJEŠENJE

I. Ocjenjuje se dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Nove banke d.d., sa sjedištem u Zadru, Marka Oreškovića 3, od strane poduzetnika Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság, sa sjedištem u Budimpešti, Nádor u. 16, Mađarska.

II. Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku.

III. Ovo će rješenje biti objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Dana 9. prosinca 2004. Hrvatska narodna banka zaprimila je podnesak poduzetnika Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság, sa sjedištem u Budimpešti, Nádor u. 16, Mađarska, kojim je dostavljena prijava namjere provedbe koncentracije poduzetnika Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság (u nastavku teksta: OTP Bank Rt.) i Nove banke d.d., Zadar na temelju odredbi točke 7. Odluke, a u skladu s odredbama točke 8. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektoraL260624 (»Narodne novine«, br. 48/2003., u nastavku teksta: Odluka). Kako predmetna prijava nije bila potpuna, njezine dopune zaprimljene su podnescima od 10. prosinca 2004., 14. prosinca 2004., 24. prosinca 2004., te podneskom od 29. prosinca 2004., kojim je dostavljen izvornik i ovjereni prijevod Izjave OTP Bank Rt. o nepovezanosti od 22. prosinca 2004., preslika koje je bila dostavljena u okviru dopune prijave namjere provedbe koncentracije od 24. prosinca 2004. Dana 28. prosinca 2004. Hrvatska narodna banka je poduzetniku OTP Bank Rt. u skladu s odredbama točke 8.4. Odluke izdala Potvrdu kojom se potvrđuje da je 24. prosinca 2004. Hrvatska narodna banka zaprimila potpunu prijavu namjere provedbe predmetne koncentracije, pa se stoga 24. prosinac 2004. smatra danom podnošenja predmetne prijave.

Slijedom toga, Hrvatska narodna banka je dopisom od 17. prosinca 2004. zatražila od Gazdasági Versenyhivatal, mađarskog tijela za zaštitu konkurencije, informacije o ispitnim postupcima i/ili rješenjima predmetnog tijela iz područja ograničavajućih i zabranjenih sporazuma, zlouporaba vladajućeg položaja ili kontrole koncentracija koji su se odnosili na poduzetnika OTP Bank Rt. Dana 31. siječnja 2005. Hrvatska narodna banka zaprimila je očitovanje Gazdasági Versenyhivatal, odnosno mađarskog tijela za zaštitu konkurencije, od 27. siječnja 2005. Iz predmetnog očitovanja slijedi da su postupci koje je mađarsko tijelo za zaštitu konkurencije vodilo, a koji su se odnosili na poduzetnika OTP Bank Rt., uglavnom bili iz domene kontrole koncentracija i ograničavajućih sporazuma. Posebno se ističe ograničavajući sporazum sklopljen između poduzetnika OTP Bank Rt., poduzetnika MOL i poduzetnika Matáv (mađarski telekom). Izuzeće ovog sporazuma je dopušteno na rok do 31. prosinca 2004. uz ispunjenje određenih uvjeta.

II. Razmatrajući podatke dostavljene u prijavi namjere provedbe koncentracije te druge podatke kojima je raspolagala Hrvatska narodna banka, u postupku ispitivanja prijave namjere provedbe koncentracije, utvrđeno je sljedeće:

1. Sudionici koncentracije

Sudionici predmetne koncentracije su poduzetnik OTP Bank Rt., sa sjedištem u Budimpešti, Nádor u. 16, Mađarska i Nova banka d.d., sa sjedištem u Zadru, Marka Oreškovića 3.

a) OTP Bank Rt.

Poduzetnik OTP Bank Rt. je društvo majka Grupe OTP. Grupa OTP je svojim poslovnim aktivnostima u Mađarskoj prisutna i u brojnim drugim segmentima poslovanja izvan bankarsko-financijskog sektora, a svoje poslovanje proširuje i izvan granica matične zemlje.

Poduzetnik OTP Bank Rt. je do 1990. godine poslovao kao Mađarska nacionalna štedionica, osnovana 1949. godine kao banka u državnom vlasništvu za primanje depozita građana i odobravanje kredita građanima. S 31. prosinca 1990., iako je mađarska država zadržala puno vlasništvo, Mađarska nacionalna štedionica pretvorena je u trgovačko društvo s dionicama kojima se javno trguje. Pritom je promijenjen njezin naziv u Nacionalnu štedionicu i komercijalnu banku, odnosno u izvornom nazivu Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság. U srpnju 1992. godine Vlada Republike Mađarske pokrenula je postupak privatizacije prodajom 5% ukupnoga dioničkoga kapitala OTP Bank Rt. javnom ponudom u Mađarskoj. Nakon toga, 1995. godine slijedila je prodaja 33,4% udjela u 1995. godini, i to javnom ponudom dionica u Mađarskoj (uključujući ponudu zaposlenima) i institucionalnom ponudom dionica i općih depozitnih priznanica (GDR-a). Još 25%, odnosno 14,7% dionica OTP Bank Rt. Vlada Republike Mađarske prodala je javnim i institucionalnim ponudama tijekom 1997., odnosno 1999. godine.

Temeljni kapital poduzetnika OTP Bank Rt. iznosi 28.000.001.000 mađarskih forinti (113.351.145,7 eura na dan 30. rujna 2004.), a sastoji se od 280.000.000 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti 100 HUF, te jedne (1) povlaštene dionice nominalne vrijednosti 1.000,00 HUF. Imatelj povlaštene dionice je Mađarsko društvo za privatizaciju i državne udjele, a time ima pravo veta, između ostaloga, na promjene temeljnoga kapitala, te spajanja ili razdvajanja.

U prijavi namjere provedbe predmetne koncentracije dostavljena je Izjava od 9. prosinca 2004. kojom Uprava OTP Bank Rt., zastupana po g. László Wolf, zamjeniku CEO-a i dr. Miklós Németh, glavnom direktoru, izjavljuje da nema dioničara s udjelom od 5 ili više posto u dioničkom kapitalu OTP Bank Rt. U prilogu istoj Izjavi dostavljen je popis 50 najvećih dioničara OTP Bank Rt. na dan 7. prosinca 2004. kako slijedi:

– xx

– xx

– ...

(poslovna tajna).

Navedenih 50 najvećih dioničara su imatelji ukupno xx% udjela u temeljnom kapitalu OTP Bank Rt.

Nadalje, podneskom od 12. siječnja 2005. dostavljen je popis imatelja dionica OTP Bank Rt. koji su i članovi Uprave i Nadzornog odbora OTP Bank Rt.

Članovi Uprave OTP Bank imatelji su dionica OTP Bank Rt. kako slijedi:

– dr. Sándor Csányi (President – CEO) imatelj je 1.874.945 dionica

– dr. Zoltán Spéder (Vice President, Deputy CEO) imatelj je 1.408.400 dionica

– Csaba Lantos (Deputy CEO) imatelj je 157.900 dionica

– dr. Antal Pongrácz (Deputy CEO) imatelj je 150.000 dionica

– Géza Lenk (Deputy CEO) imatelj je 101.027 dionica

– Péter Braun imatelj je 651.905 dionica

– dr. József Vörös imatelj je 90.000 dionica

– Mihály Baumstark imatelj je 70.000 dionica

– dr. István Kocsis imatelj je 43.500 dionica

– dr. Tibor Biró imatelj je 43.000 dionica

– dr. László Utassy imatelj je 29.680 dionica.

Članovi Nadzornog odbora OTP Bank koji imatelji su dionica OTP Bank Rt. kako slijedi:

– Tibor Tolnay (President) imatelj je 80.000 dionica

– dr. Gábor Nagy imatelj je 140.000 dionica

– Klára Vécsei imatelj je 22.000 dionica

– dr. Gábor Horváth imatelj je 10.000 dionica

– Antal Kovács imatelj je 16.050 dionica.

Imatelji dionica OTP Bank Rt. László Wolf (imatelj je 763.380 dionica) te Gyula Pap (imatelj je 189.820 dionica) su zamjenici CEO-a OTP Bank Rt.

Dionice poduzetnika OTP Bank Rt. kotiraju na Budimpeštanskoj burzi. »S« GDR kotiraju na Luksemburškoj burzi i njima se trguje na SEAQ International u Londonu. GDR-i na temelju pravila »144.a« kotiraju na PORTAL tržištu u New Yorku.

– Trenutačni rejting poduzetnika OTP Bank Rt. prema međunarodnim agencijama za kreditni rejting je sljedeći:

– Fitch IBCA: sigurnost 2;

– Moodyžs: dugoročni depoziti A2, kratkoročni depoziti P-1, financijska snaga C+;

– Standard & Pooržs: dugoročna ocjena BBBpi.

Poduzetnik OTP Bank Rt. najveća je banka u Mađarskoj (mjereno aktivom). Tako je na dan 30. lipnja 2004. ukupna aktiva OTP Bank Rt. na konsolidiranoj osnovi iznosila 3.609,2 milijarde HUF (105,1 milijarda kuna), odnosno 2.735,7 milijardi HUF (79,6 milijardi kuna) prema nekonsolidiranim izvješćima OTP Bank Rt., s tržišnim udjelom od oko 25,00%. Poduzetnik OTP Bank Rt. univerzalna je banka koja pruža široki raspon bankarskih usluga preko svojih društava kćeri i povezanih društava, široki raspon drugih financijskih usluga, uključujući osiguranje, upravljanje fondovima, stambenu štednju, usluge leasinga i faktoring.

Poduzetnik OTP Bank Rt. ima dominantan položaj u bankarskom poslovanju s građanstvom u Mađarskoj (na dan 30. rujna 2004. poduzetnik OTP Bank Rt. imao je tržišni udio od 42,6% u depozitima građana, udio od 46,7% u kreditima građanima te, zajedno sa svojim društvima kćerima, tržišni udio od 54,7% u stambenim kreditima), s više od 3 milijuna tekućih računa građana, više od 3,7 milijuna kartica (s tržišnim udjelom od oko 60%), preko 420 poslovnica i 1.368 bankomata.

U odnosu na bankarsko poslovanje s pravnim osobama, prema iznosu kredita i depozita, poduzetnik OTP Bank Rt. druga je najveća banka u Mađarskoj s tržišnim udjelom od 12,1% u kreditima i 12,6% u depozitima na dan 30. rujna 2004. Također, OTP Bank Rt. dominira i u sektoru poslovanja s javnim institucijama, i to s oko 70,4% depozita i 53,9% kredita na dan 30. rujna 2004.

U travnju 2002. poduzetnik OTP Bank Rt. preuzeo je slovačku Investična a rozvojová banka (sada: OTP Banka Slovensko, s.a.) s aktivom od 770,2 milijuna eura na dan 30. rujna 2004. Od listopada 2003. OTP Bank Rt. većinski je imatelj udjela u temeljnom kapitalu bugarske DSK Bank EAD, koja je trenutačno vodeća banka na tržištu bankarskih usluga stanovništvu u Bugarskoj s aktivom od 1.485,1 milijuna eura na dan 30. rujna 2004. Posljednje preuzimanje koje je poduzetnik OTP Bank Rt. izvršio tijekom 2004. godine bilo je preuzimanje rumunjske Banca Comerciala RoBank S.A. s ukupnom aktivom od 167,6 milijuna eura na dan 30. rujna 2004.

b) Nova banka d.d.

Tijekom 2000. i 2001. godine međunarodni investicijski fond kojim upravlja Charlemagne Capital Ltd. postao je većinski imatelj udjela u temeljnom kapitalu tri (3) regionalne hrvatske banke s tradicijom dugom više od 45 godina: Dalmatinske banke d.d., Istarske banke d.d. i Sisačke banke d.d. Charlemagne Capital Ltd. je 2002. godine te tri (3) banke spojio u Novu banku, stvorivši tako nacionalnu banku s jakim regionalnim uporištima. Upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 28. lipnja 2002. godine Nova banka d.d. započela je sudjelovati u pravnom prometu.

U ožujku 2002. godine izvršeno je preuzimanje Dubrovačke banke d.d., nakon čega se i ova banka pridružila grupaciji Nove banke d.d. Dana 1. listopada 2004. Dubrovačka banka d.d. pripojena je Novoj banci d.d.

2. Pravni oblik koncentracije

Pravni oblik predmetne koncentracije je stjecanje većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u Glavnoj skupštini Nove banke d.d. od strane poduzetnika OTP Bank Rt.

3. Pravni temelj koncentracije

Pravni temelj predmetne koncentracije je Ugovor o kupoprodaji dionica zaključen 7. prosinca 2004. između više osoba, u svojstvu prodavatelja, i poduzetnika OTP Bank Rt., kao kupca. Ugovorom o kupoprodaji dionica od 7. prosinca 2004. (u nastavku teksta: Ugovor) utvrđeno je da Nova banka d.d. na dan sklapanja Ugovora ima 2.276.398 izdanih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 200 HRK. Također, utvrđeno je da najveći postotak udjela u temeljnom kapitalu Nove banke d.d. prije provedbe predmetne koncentracije ima poduzetnik Reginter d.o.o. Zagreb (67,68%) odnosno 1.540.710 dionica, potom SEEF Holdings Ltd, Cayman Islands s 532.279 dionica ili 23,38% udjela, SWR Investments Ltd., Cayman Islands je imateljem 103.000 dionica ili 4,53% udjela, dok ostali dioničari imaju 100.409 dionica ili 4,41% udjela u temeljnom kapitalu Nove banke d.d. Prodavatelji (poduzetnici Reginter d.o.o., SEEF Holdings Ltd., SWR Investments Ltd.) su registrirani dioničari i zakonski imatelji 2.131.289 dionica, što čini 93,63% ukupnoga izdanog kapitala Nove banke d.d. Prodavatelji su suglasni prodati kupcu, odnosno poduzetniku: OTP Bank Rt., a on je suglasan kupiti 2.131.289 dionica za naknadu utvrđenu Ugovorom i općenito u skladu s odredbama Ugovora. Nakon provedbe predmetne koncentracije OTP Bank Rt. postat će imateljem 2.131.289 dionica ili 93,63% udjela u temeljnom kapitalu Nove banke d.d., a preostalih 6,37% udjela u temeljnom kapitalu Nove banke ili 145.109 dionica imat će manjinski dioničari.

Ugovor je sklopljen pod određenim uvjetima uz mogućnost da ih se ugovorne strane odreknu u skladu s Ugovorom, a kojima se mora udovoljiti najkasnije do datuma predviđenog za ispunjenje svih obveza predviđenih Ugovorom, a to su:

– pisano odobrenje Hrvatske narodne banke kojim se kupcu dopušta stjecanje dionica;

– pisano odobrenje mađarskog tijela za nadzor financijskog poslovanja dano kupcu;

– odluka Hrvatske narodne banke o dopuštenosti koncentracije koja nastaje kao posljedica stjecanja dionica Nove banke d.d. od strane kupca;

– izjave i jamstva kupca moraju biti istiniti i točni u svim bitnim aspektima;

– preuzete obveze, utanačenja i jamstva prodavatelja su istiniti i točni u svim bitnim aspektima i svako njihovo kršenje ukupno ne smije dovesti do bitne štetne promjene.

Ugovorne strane suglasne su učiniti sve što je razumno u njihovoj moći kako bi osigurale valjano ispunjenje navedenih uvjeta čim to bude moguće, a u svakom slučaju najkasnije do 30. rujna 2005. ili drugog datuma koji Ugovorne strane međusobno ugovore.

Prije datuma predviđenog za ispunjenje, najkasnije deset (10) radnih dana, nakon datuma stupanja na snagu Ugovora, OTP Bank Rt. će predati sve početne prijave i zahtjeve potrebne ili tražene, kao i predati sve potrebne obavijesti ili registracije ili zahtjeve bilo kojem državnom, upravnom ili regulativnom tijelu. OTP Bank Rt. obvezuje se redovito izvještavati prodavatelje o napretku svih takvih prijava i zahtjeva.

U Ugovoru su obje ugovorne strane izjavile određena jamstva, te su određeni uvjeti pod kojima je moguć raskid ugovora.

4. Izvješće poduzetnika OTP Bank Rt. o gospodarskoj i pravnoj opravdanosti predmetne koncentracije

Uprava poduzetnika OTP Bank Rt. svojom je odlukom odobrila strategiju međunarodnog rasta OTP Bank Rt., kojom se, među ostalim zemljama Srednje i Istočne Europe, kao primarna ciljna zemlja stjecanja udjela u trgovačkim društvima utvrđuje Hrvatska, posebno stoga što xx (poslovna tajna). Time bi banka stekla uporište, navodi se dalje u predmetnoj prijavi, koje bi ne samo povećalo potencijal OTP Bank Rt. za pružanje usluga nego i mogućnost za dodatni međunarodni razvoj bankarskih usluga. Kako su postupci privatizacije u Hrvatskoj već završeni, a najveće financijske institucije su već u vlasništvu međunarodnih strateških ulagača (poput Intesa BCI, UniCredito, Erste Bank i HVB), ulazak poduzetnika OTP Bank Rt. na hrvatsko tržište može se postići samo stjecanjem manje financijske institucije u vlasništvu privatnih poduzetnika, kroz greenfield ulaganje ili stjecanjem Nove banke d.d., koja je najveća banka među onima koje nisu u vlasništvu strateških ulagača.

Budući da je, prema navodima poduzetnika OTP Bank Rt., hrvatsko tržište razvijenije od drugih potencijalnih ciljnih tržišta (Rumunjske, Ukrajine, Bugarske, Srbije), poduzetnik bi mogao izazvati svoje stvarne konkurente u državi ako odmah na početku stekne značajan udio na tržištu (tj. tržišni udio veći od xx%); ako društvo koje poduzetnik stječe ima solidno razumijevanje tržišta, ime koje je dobro poznato među klijentima, te mrežu poslovnica koja xx (poslovna tajna), što će u kasnijoj fazi pružati osnovu za daljnji razvoj; zatim ako je društvo koje poduzetnik stječe xx (poslovna tajna); te ako je to društvo snažnije u pružanju bankarskih usluga segmentu xx radi boljeg prijenosa kapaciteta, kao i znanja i tehnologije u tom segmentu iz OTP Bank Rt. u društvo koje stječe kako bi se pomogao poslovni razvoj stečenog društva nakon provedbe stjecanja.

OTP Bank Rt. izvršio je dubinsko ispitivanje poslovanja Nove banke d.d. u njezinu sjedištu, što je dodatno učvrstilo njegove preliminarne pretpostavke da je Nova banka d.d. odličan izbor za ulazak na hrvatsko tržište i poslovanje, što se istodobno uklapa u njegovu stratešku viziju.

Nakon što je Uprava OTP Bank Rt. prihvatila stratešku viziju za Novu banku d.d. i podrobni poslovni plan, poduzetnik OTP Bank Rt. dostavio je dioničarima obvezujuću ponudu za stjecanje preko 90% ukupnoga kapitala Nove banke d.d. Poduzetnik OTP Bank Rt. u tijeku integracije, a nakon akvizicije Nove banke d.d. želi primijeniti svoj know-how, tehnička stručna saznanja i iskustva stečena akvizicijama u regiji. Nakon zaključenja preuzimanja Nove banke d.d. poduzetnik OTP Bank Rt. predviđa strateški značajan projekt razvoja fokusirati na tri (3) glavna međusobno povezana sektora bankarstva, i to: proizvodi i usluge, kanali prodaje i informacijska tehnologija.

U odnosu na strategiju razvoja proizvoda, poduzetnik navodi da je prioritetni cilj OTP Bank Rt. da Novu banku d.d. u što kraćem roku transformira tako da je osposobi za pružanje jedinstvenih usluga ujednačene kvalitete u domeni xx i xx (poslovna tajna) xx segmentu (poslovna tajna). Glede proizvoda xx (poslovna tajna) koji se nude xx (poslovna tajna) klijentima Nove banke d.d. bit će stavljene na raspolaganje xx (poslovna tajna). Uvođenje tih novih usluga obuhvaćalo bi: xx proizvode i usluge (označeno kao poslovna tajna).

Poduzetnik OTP Bank Rt. nadalje navodi da također namjerava podržati Novu banku d.d. u ponudi xx (poslovna tajna) usluga klijentima xx (poslovna tajna), odnosno u formiranju xx (poslovna tajna) kojima bi se Novoj banci d.d. pružila prilika da svojim klijentima osigura najširu moguću ponudu xx (poslovna tajna) usluga.

U idućih xx godina (poslovna tajna) poduzetnik OTP Bank Rt. prioritetno se želi usmjeriti na xx nudeći xx usluge (poslovna tajna).

U smislu razvoja prodajnih kanala Nove banke d.d. poduzetnik OTP Bank Rt. navodi da planira do xx godine (poslovna tajna) u nedovoljno preferiranim regijama (xx – poslovna tajna) otvaranje xx novih poslovnica te instaliranje xx novih bankomata i xx novih POS uređaja. To bi se financiralo iz vlastitih sredstava Nove banke d.d. Također, poticao bi se razvoj xx usluga (poslovna tajna). Kao glavni elementi razvoja prodajnih kanala navode se: program proširenja mreže poslovnica (xx – poslovna tajna), zatim razvoj bankarskih elektroničkih kanala, širenje mreže bankomata i POS uređaja.

Nadalje, OTP Bank Rt. navodi da će tijekom preuzimanja Nove banke d.d. razmotriti xx (poslovna tajna) kako bi građanima i poduzećima bili dostupni proizvodi različitih vrsta xx (poslovna tajna).

U odnosu na informacijsku tehnologiju, modernizacija jedinstvenoga informacijskog sustava (xx - poslovna tajna) Nove banke d.d., navodi se dalje, trebala bi biti završena do kraja xx godine (poslovna tajna), jer je izuzetno bitno postizanje standarda odgovarajuće xx (poslovna tajna). Kao obveze u vezi s informacijskom tehnologijom poduzetnik OTP Bank Rt. navodi sljedeće: xx (poslovna tajna).

OTP Bank Rt. predviđa da će se većina ulaganja ostvariti do, uključujući, xx (poslovna tajna) godine jer do tada treba završiti proširenje mreže poslovnica i razvoj IT sustava. Glede marketinške strategije, OTP Bank Rt. kao jedan od najvažnijih novih elemenata te strategije (osim općeg podizanja popularnosti ove novčarske institucije) ističe približavanje xx (poslovna tajna). Najvažniji ciljevi marketinške strategije koji trebaju biti ostvareni do xx godine su xx (kao poslovna tajna).

U poslovanju Nove banke d.d. u sljedećim godinama, OTP Bank Rt. značajnu uštedu troškova očekuje u četiri (4) područja, i to: xx (poslovna tajna)

5. Mjerodavno tržište

Poduzetnik OTP Bank Rt. nema ni tržišni položaj, ni tržišni udio na tržištu bankarskih i financijskih usluga u Republici Hrvatskoj, niti na njegovu dijelu. Kao prilog prijavi namjere provedbe predmetne koncentracije od 9. prosinca 2004. dostavljena je Izjava od 9. prosinca 2004. kojom Uprava poduzetnika OTP Bank Rt., koju zastupa g. László Wolf, zamjenik CEO-a, i dr. Miklós Németh, glavni direktor, izjavljuje da »OTP Bank Rt. ima neznatne tržišne udjele na hrvatskom bankovnom tržištu i nema nikakvih tekućih poslovnih djelatnosti ni pravnih poslova osim onih navedenih u Prilogu ovoj izjavi.« U Prilogu navedenoj izjavi popisani su pravni poslovi između poduzetnika OTP Bank Rt. i hrvatskih pravnih osoba prema preostalim iznosima na dan 30. studenoga 2004.

Neovisno o postojećim dugovanjima hrvatskih poduzetnika prema OTP Bank Rt., poduzetnik OTP Bank Rt. nema tržišni položaj na tržištu bankarskih i financijskih usluga u Republici Hrvatskoj, niti na njegovu dijelu, pa predmetnom koncentracijom poduzetnik OTP Bank Rt. stječe postojeći tržišni udio i položaj Nove banke d.d.

Slijedom toga, kao mjerodavno tržište u ovom ispitnom postupku određeno je tržište univerzalnog bankarstva na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Sisačko-moslavačke županije, Primorsko-goranske županije, Istarske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije.

Mjerodavno tržište u svojoj proizvodnoj dimenziji (tržište univerzalnog bankarstva) određeno je na temelju usluga koje pruža Nova banka d.d.

Zemljopisna dimenzija mjerodavnog tržišta određena je s obzirom na distributivnu mrežu Nove banke d.d. i s obzirom na njezinu kreditnu i depozitnu aktivnost koja je usmjerena upravo prema navedenim županijama.

a) Analiza mjerodavnog tržišta preko tržišnih udjela

Ugovor o kupoprodaji dionica, koji je pravni temelj predmetne koncentracije, potpisan je 7. prosinca 2004., pa bi, slijedom toga, a u skladu s pravilima struke, tržišne udjele trebalo analizirati prema podacima za prethodno razdoblje, odnosno za 2003. godinu. Kako poduzetnik OTP Bank Rt. nema ni tržišni položaj, ni tržišni udio na mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište analizirano je preko tržišnih udjela Nove banke d.d. S obzirom da sa stanjem na dan 31. prosinca 2003. nisu dostupni podaci o danim kreditima i primljenim depozitima banaka po županijama, već samo podaci o ukupnim danim kreditima i primljenim depozitima na nacionalnom nivou, analizirani su tržišni udjeli banaka prema danim kreditima i primljenim depozitima po županijama sa stanjem na dan 30. lipnja 2004. Budući da podaci o tržišnim udjelima banaka prema aktivi po županijama ne postoje, analizirani su podaci na nacionalnom nivou, sa stanjem na dan 30. lipnja 2004.

U analizi mjerodavnog tržišta tržišni udjeli Nove banke d.d. uspoređeni su s tržišnim udjelima banaka koje su, s obzirom na veličinu i distribucijsku mrežu, konkurenti Novoj banci d.d. na mjerodavnom tržištu.

U predmetnoj analizi upotrijebljeni su podaci Hrvatske narodne banke. Tržišni udjeli na mjerodavnom tržištu analizirani su uzimajući u obzir postojanje grupa banaka, pa su tako u slučaju postojanja bankarske grupe tržišni udjeli društva kćeri dodani tržišnim udjelima društava majki.

aa)Tržišni udjel Nove banke d.d. na mjerodavnom tržištu prema izdanim kreditima i primljenim depozitima

Prema podacima Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2004. Nova banka d.d. je na tržištu univerzalnog bankarstva Grada Zagreba i Zagrebačke županije, mjereno prema depozitima i kreditima imala tržišni udio manji od 5%. Među ostalim bankama koje su prisutne na tržištu univerzalnog bankarstva Grada Zagreba i Zagrebačke županije veličinom tržišnog udjela izdvaja se Zagrebačka banka d.d., koja je na dan 30. lipnja 2004. imala vladajući položaj prema depozitima (udio od xx%), a ujedno i najveći tržišni udio prema kreditima od xx%. Slijedi ju Grupa Privredne banke Zagreb d.d., s tržišnim udjelom od xx% prema depozitima i xx% prema kreditima. Tržišni udjeli ostalih banaka koje se s obzirom na veličinu aktive mogu smatrati konkurentima Nove banke d.d., a ujedno su i distributivnom mrežom prisutne na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, bili su kako slijedi: Grupa Hypo Alpe-Adria-Bank imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Erste&Steiermärkische Bank imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Raiffeisenbank Austria imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; HVB Splitska banka imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima.

Na području Sisačko-moslavačke županije na dan 30. lipnja 2004. Nova banka d.d. imala je snažan tržišni položaj prema depozitima (udio između 30% i 40%), koji je ujedno i najveći tržišni udio neke banke, odnosno bankarske grupe na navedenom području, mjeren prema depozitima. Prema kreditima Nova banka d.d. imala je tržišni udio između 10% i 20%. Najveći tržišni udio od xx% na području ove županije prema kreditima na dan 30. lipnja 2004. imala je Grupa Privredne banke Zagreb; s tržišnim udjelom od xx% prema depozitima, ujedno je glavni konkurent Novoj banci d.d. Tržišni udjeli ostalih banaka koje se s obzirom na veličinu aktive mogu smatrati konkurentima Nove banke d.d., a ujedno su i distributivnom mrežom prisutne na području Sisačko-moslavačke županije, bili su kako slijedi: Zagrebačka banka d.d. imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Grupa Hypo Alpe-Adria-Bank imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Erste&Steiermärkische Bank imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Raiffeisenbank Austria imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; HVB Splitska banka imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima.

Na području Istarske županije Nova banka d.d. je na dan 30. lipnja 2004. imala tržišni udio između 5% i 20% prema depozitima i kreditima. Najveći tržišni udio na tržištu ove županije na promatrani dan imala je Zagrebačka banka d.d., i to xx% prema depozitima te xx% prema kreditima. Tržišni udjeli odabranih banaka na tržištu Istarske županije na dan 30. lipnja 2004. bili su sljedeći: Grupa Privredne banke Zagreb imala je xx% prema kreditima i xx% prema depozitima; Grupa Hypo Alpe-Adria-Bank imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Erste&Steiermärkische Bank imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Raiffeisenbank Austria imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; HVB Splitska banka imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima.

Na području Primorsko-goranske županije Nova banka d.d. je na dan 30. lipnja 2004. imala tržišni udio manji od 5% prema depozitima i kreditima. U ovoj županiji na dan 30. lipnja 2004. Erste&Steiermärkische Bank d.d. imala je vladajući položaj prema depozitima, s tržišnim udjelom od xx%, i najveći tržišni udio prema kreditima od xx%. Tržišni udjeli ostalih banaka koje se s obzirom na veličinu aktive izdvajaju kao ozbiljni konkurenti Nove banke d.d. na području Primorsko-goranske županije, bili su kako slijedi: Zagrebačka banka d.d., imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Grupa Privredne banke Zagreb imala je xx% prema kreditima i xx% prema depozitima; Grupa Hypo Alpe-Adria-Bank imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Raiffeisenbank Austria imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; HVB Splitska banka imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima.

Nova banka d.d. je prema depozitima imala vladajući položaj na području Zadarske županije, s tržišnim udjelom od preko 40% na dan 30. lipnja 2004. Prema kreditima je Nova banka d.d., s tržišnim udjelom između 15% i 25%, bila na drugom mjestu iza Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., koja je imala tržišni udio od xx%. Tržišni udjeli odabranih banaka u ovoj županiji na dan 30. lipnja 2004. iznosili su kako slijedi: Zagrebačka banka d.d. imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Grupa Privredne banke Zagreb imala je xx% prema kreditima i xx% prema depozitima; Erste&Steiermarkische Bank imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Raiffeisenbank Austria imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; HVB Splitska banka imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima.

Na području Šibensko-kninske županije na dan 30. lipnja 2004. Nova banka d.d. imala je tržišni udio manji od 10% prema depozitima i kreditima. Tržištem ove županije dominira Jadranska banka d.d., s tržišnim udjelom od xx% prema depozitima te xx% prema kreditima. Tržišni udjeli banaka koje se s obzirom na veličinu aktive mogu smatrati konkurentima Nove banke d.d., a distribucijskom mrežom su prisutne na području Šibensko-kninske županije bili su sljedeći: Zagrebačka banka d.d. imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Grupa Privredne banke Zagreb imala je xx% prema kreditima i xx% prema depozitima; Erste&Steiermärkische Bank imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Raiffeisenbank Austria imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; HVB Splitska banka imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji Nova banka d.d. je na dan 30. lipnja 2004. imala tržišni udio manji od 5% prema depozitima i kreditima. Tržištem ove županije dominira HVB Splitska banka d.d., s tržišnim udjelom od xx% prema depozitima te xx% prema kreditima. Tržišni udjeli drugih banaka koji konkuriraju Novoj banci d.d., bili su kako slijedi: Zagrebačka banka d.d. imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Grupa Privredne banke Zagreb imala je xx% prema kreditima i xx% prema depozitima; Grupa Hypo Alpe-Adria-Bank imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Erste&Steiermärkische Bank imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Raiffeisenbank Austria imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima.

Nova banka d.d. je na području Dubrovačko-neretvanske županije na dan 30. lipnja 2004. imala dominantan položaj prema depozitima s tržišnim udjelom većim od 40%. S tržišnim udjelom između 20% i 30% bila je prva banka i prema kreditima. HVB Splitska banka d.d. je na području ove županije glavni konkurent Novoj banci d.d. prema udjelu u depozitima (xx%), a Privredna banka Zagreb d.d. prema udjelu u kreditima (xx%). Od drugih banaka tržišni udjeli na dan 30. lipnja 2004. iznosili su kako slijedi: Zagrebačka banka d.d. imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Grupa Hypo Alpe-Adria-Bank imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima; Raiffeisenbank Austria imala je xx% prema depozitima i xx% prema kreditima.

ab) Analiza mjerodavnog tržišta preko kanala distribucije

Poduzetnik OTP Bank Rt. na području Republike Hrvatske nema ni podružnica ni poslovnica.

Nova banka d.d. je svoju distributivnu mrežu strukturirala u pet (5) poslovnih centara:

– Poslovni centar sjeverna Hrvatska;

– Poslovni centar Istra;

– Poslovni centar sjeverna Dalmacija;

– Poslovni centar srednja Dalmacija i

– Poslovni centar Dubrovnik i južna Dalmacija.

Poslovni centri nadređeni su poslovnim jedinicama, pod kojima su pak okupljene poslovnice. Poslovni centar sjeverna Hrvatska čini Poslovna jedinica Zagreb sa 3 poslovnice (sve u Zagrebu), a Poslovna jedinica Sisak ima 11 poslovnica (5 u Sisku, po 1 u Dvoru, Glini, Kutini, Lekeniku, Petrinji i Sunji). Poslovni centar Istra čini Poslovna jedinica Pula sa 14 poslovnica (9 u Puli, po 1 u Barbanu, Fažani, Marčani, Medulinu i Vodnjanu), Poslovna jedinica Rovinj sa 7 poslovnica (3 u Rovinju, po 1 u Balama, Kanfanaru, Svetvinčentu i Žminju), Poslovna jedinica Labin sa 5 poslovnica (po 1 u Labinu, Svetoj Nedjelji, Malom Lošinju, Rijeci i Opatiji), te Poslovna jedinica Pazin sa 4 poslovnice (po 1 u Pazinu, Poreču, Umagu i Buzetu). Nadalje, Poslovni centar Sjeverna Dalmacija čini Poslovna jedinica Zadar sa 13 poslovnica (11 u Zadru, po 1 u Ninu i Preku) i Poslovna jedinica Šibenik sas 4 poslovnice (po 1 u Šibeniku, Benkovcu, Biogradu i Obrovcu). Zatim, u sastavu Poslovnog centra srednje Dalmacije su Poslovna jedinica Split sa 3 poslovnice (sve u Splitu) i Poslovna jedinica Makarska sa 4 poslovnice (po 1 u Makarskoj, Imotskom, Lovreču i Vrgorcu). U Poslovnom centru Dubrovnik i južna Dalmacija su: Poslovna jedinica Dubrovnik sa 14 poslovnica (6 u Dubrovniku, po 1 u Cavtatu, Grudi, Kuni, Mokošici, Srebrenom, Stonu, Trpnju i Ćilipima), Poslovna jedinica Metković sa 3 poslovnice (po 1 u Metkoviću, Opuzenu i Pločama) i Poslovna jedinica Korčula sa 5 poslovnica (po 1 u Korčuli, Blatu, Orebiću, Smokvici i Veloj Luci).

Prema dostavljenim podacima sadržanim u prijavi namjere provedbe predmetne koncentracije proizlazi da je ukupan broj poslovnih jedinica u poslovnoj mreži Nove banke d.d. devedeset (90). Kako se dalje navodi u navedenoj prijavi, broj poslovnih jedinica Nove banke d.d. odnosi se na dan 30. listopada 2004. Prema podacima Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2004. Nova banka d.d. (uključujući i Dubrovačku banku, koja joj tada još nije bila pripojena) imala je sto (100) poslovnih jedinica, pa je očigledno da je u međuvremenu došlo do zatvaranja određenog dijela poslovne mreže Nove banke d.d. Radi usporedbe s konkurentima, distributivna mreža Nove banke d.d. analizirana je prema podacima Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2004.

U odnosu na distributivnu mrežu Nove banke d.d. i banaka koje se s obzirom na veličinu aktive mogu smatrati njezinim ozbiljnim konkurentima po županijama, proizlazi da na dan 30. lipnja 2004. Nova banka d.d. prema broju poslovnih jedinica na području Sisačko-moslavačke županije ima najveći tržišni udio (36,67%). U istoj županiji ujedno ima i najveći tržišni udio prema depozitima. I prema depozitima, i prema broju poslovnih jedinica glavni konkurent na području ove županije Novoj banci d.d. je Privredna banka Zagreb d.d., koja je ujedno vodeća banka županije prema tržišnom udjelu u kreditima.

Prema broju poslovnih jedinica Nova banka d.d. je s udjelom od 38,10% vodeća banka Zadarske županije, u kojoj ujedno ima i dominantan položaj s obzirom na depozite. Prema broju poslovnih jedinica glavni konkurent Novoj banci d.d. na području Zadarske županije je HVB Splitska banka d.d. s udjelom od xx%, koja je i glavni konkurent Novoj banci d.d. s obzirom na tržišni udio u depozitima, te je treća banka u županiji prema udjelu u kreditima, i to iza Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., koja unatoč samo jednoj (1) poslovnoj jedinici, ima najveći tržišni udio u ovoj županiji prema kreditima, te iza Nove banke d.d.

S obzirom na broj poslovnih jedinica, Nova banka d.d., s udjelom od 46,43%, ima dominantan položaj u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U toj županiji Nova banka d.d. ima dominantan položaj i prema depozitima, te najveći tržišni udio prema kreditima. S obzirom na tržišni udio, prema broju poslovnih jedinica glavni konkurent Novoj banci d.d. u ovoj županiji je Privredna banka Zagreb d.d., koja joj je ujedno i glavni konkurent prema kreditima. Privrednu banku Zagreb d.d. prema broju poslovnih jedinica u ovoj županiji slijedi HVB Splitska banka d.d., koja je u županiji ujedno glavni konkurent Novoj banci d.d. prema depozitima.

U Istarskoj županiji prema broju poslovnih jedinica Nova banka d.d. ima tržišni udio od 25,24%. Glavni konkurenti Novoj banci d.d. na području Istarske županije s obzirom na broj poslovnih jedinica su Erste&Steiermärkische Bank s tržišnim udjelom od xx% i Grupa Privredne banke Zagreb s udjelom od xx%.

U Primorsko-goranskoj županiji snažan dominantan položaj ima Erste&Steiermärkische Bank s tržišnim udjelom od xx% svih poslovnih jedinica banaka u toj županiji. Potom je slijedi Grupa Privredne banke Zagreb s tržišnim udjelom od xx%. Nova banka d.d. je na dan 30. lipnja 2004. na području Primorsko-goranske županije imala sedam (7) poslovnih jedinica odnosno tržišni udio od 5,93%.

Prema broju poslovnih jedinica u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji najveći tržišni udio od xx% ima Zagrebačka banka d.d., a zatim Grupa Privredne banke Zagreb od xx%. Nova banka d.d. s četiri (4) poslovne jedinice ima tržišni udio od 2,07%.

U Šibensko-kninskoj županiji Grupa Privredne banke Zagreb i HVB Splitska banka d.d. imaju isti broj poslovnih jedinica (4) odnosno tržišni udio od xx%. Po dvije (2) poslovne jedinice imaju Erste&Steiermärkische Bank i Raiffeisenbank Austria odnosno tržišni udio od xx%. Nova banka d.d. i Zagrebačka banka d.d. su na dan 30. lipnja 2004. imale tržišni udio od 3,03% odnosno svaka po jednu (1) poslovnu jedinicu.

HVB Splitska banka d.d. na području Splitsko-dalmatinske županije ima dominantan položaj s tržišnim udjelom od xx%. Grupa Privredne banke Zagreb ima petnaest (15) poslovnih jedinica odnosno tržišni udio od xx%, a Zagrebačka banka d.d. dvanaest (12) poslovnih jedinica odnosno tržišni udio od xx%. Na području te županije Nova banka d.d. ima sedam (7) poslovnih jedinica što iznosi 7,03% tržišnog udjela.

Poduzetnik OTP Bank Rt. nema alternativnih kanala distribucije na teritoriju Republike Hrvatske.

Nadalje, u prijavi namjere provedbe predmetne koncentracije navodi se da od alternativnih kanala distribucije Nove banke d.d., osim poslovnica, klijentima Nove banke d.d. na usluzi stoje šezdeset dva (62) bankomata i xx (poslovna tajna) POS terminala. Tako Nova banka d.d. ima dva (2) bankomata u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, osam (8) u Sisačko-moslavačkoj županiji, dva (2) u Primorsko-goranskoj županiji, 15 u Zadarskoj županiji, jedan (1) u Šibensko-kninskoj županiji, četiri (4) u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 14 u Istarskoj županiji te 16 u Dubrovačko- -neretvanskoj županiji. S obzirom na karakteristike predmetne koncentracije, odnosno budući da njezinom provedbom poduzetnik OTP Bank Rt. samo stječe postojeći tržišni udio i tržišni položaj Nove banke d.d. na mjerodavnom tržištu, mreže bankomata nisu analizirane zbog neracionalnosti i neefikasnosti takvog postupka.

Nadalje, u prijavi namjere provedbe predmetne koncentracije navodi se usluga eLEMENTŽ, koja obuhvaća uslugu internetskog bankarstva Nove banke d.d. za poslovne klijente, kojima se omogućuje pregled stanja i prometa na svojim deviznim i kunskim poslovnim računima, kao i davanje naloga za plaćanja u zemlji i prema inozemstvu. Korisnik usluge eLEMENTŽ može postati svaki poslovni subjekt koji ima otvoren račun za redovno poslovanje, odnosno devizni račun u Novoj banci d.d., koji podnese zahtjev za korištenje usluge eLEMENTŽ za poslovne subjekte na propisanom obrascu te ako prihvati Opće uvjete za korištenje usluge eLEMENTŽ za poslovne subjekte. Osim davanja naloga za plaćanje u zemlji i prema inozemstvu, eLEMENTŽ omogućuje i odabir dana izvršenja naloga; izmjenu naloga; pregled stanja i prometa po računima; pregled akreditiva, jamstava, kredita, oročenja i ovlasti; ispis izvoda računa; samostalno dodjeljivanje razine ovlasti za korištenje eLEMENTŽ kartice ostalim korisnicima unutar tvrtke. Prema navodima u prijavi namjere provedbe predmetne koncentracije ovu uslugu Nove banke d.d. koriste xx (poslovna tajna) poslovna subjekta.

b) Analiza tržišnog udjela Nove banke d.d. na tržištu univerzalnog bankarstva Republike Hrvatske

Prema podacima Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2004. Nova banka d.d. je na tržištu univerzalnog bankarstva Republike Hrvatske (nacionalni nivo) imala tržišni udio od 4,06% prema ukupnoj aktivi, 4,82% prema ukupno primljenim depozitima te 3,08% prema ukupno danim kreditima.

6. Udjeli sudionika koncentracije u drugim poduzetnicima

Hrvatska narodna banka je istražila kapitalnu i personalnu povezanost sudionika predmetne koncentracije, te je utvrđeno sljedeće:

a) Kapitalna povezanost

Društva koja čine Grupu OTP Bank, odnosno društva u kojima je poduzetnik OTP Bank Rt. imatelj većinskog udjela u temeljnom kapitalu ili imatelj značajnog udjela u temeljnom kapitalu, i djelatnosti tih društava su:

1. Merkantil Bank Rt. – financiranje nabave i distribucije komercijalnih vozila

2. Merkantil Car Rt. – financiranje nabave i distribucije komercijalnih vozila

3. OTP Lakástakarékpénztár Rt. – specijalizirana financijska institucija (stambena štedionica)

4. OTP Jelzálogbank Rt. – odobravanje stambenih kredita, otkupljivanje hipotekarnih kredita

5. Merkantil Ingatlan Lízing Rt. – financijski najam (leasing)

6. OTP Garancia Biztosító Rt. – usluge osiguranja

7. Concordia Info Rt. – zakup računalnih programa i nekretnina

8. OTP Ingatlan Rt. – ulaganja u nekretnine i korištenje nekretnina

9. OTP Faktoring Rt. – preuzimanje i naplata kvalificiranih potraživanja

10. OTP Alapkezelő Rt. – upravljanje fondovima

11. Hungarian International Finance Ltd. – usluge forfaitingainvestiranje, kupnja prodaja i faktoring za izvozna potraživanja bez jamstva

12. OTP Mérleg Rt. – usluge davanja zakupa i servisiranja nekretnina

13. OTP Pénztárszolgáltató Rt. – vođenje računa OTP mirovinskih fondova i OTP fonda zdravstvenog osiguranja

14. Bank Center No.1. Kft. – davanje imovine u zakup OTP Bank Rt.

15. Inga Egy Kft. – korištenje imovine društva u Budimpešti i izvan nje i njezino davanje u zakup OTP Bank Rt.

16. OTP Travel Kft. – prodaja zrakoplovnih karata

17. OTP Faktoring Slovensko, a.s. – usluge faktoringa

18. OTP Leasing, a.s. – usluge financijskog najma (leasing) za vozila

19. OTP Poistžovací Maklér, s.r.o. – financiranje distributera vozila i usluge osiguranja

20. OTP Garancia poistžovna, a.s. – usluge osiguranja

21. OTP Garancia životná poistžovna, a.s. – usluge životnog osiguranja

22. DSK Bank EAD – bankarske usluge

23. Banca Comerciala RoBank S.A. – bankarske usluge

24. DSK Garancia Life Insurance Company AD – usluge osiguranja

25. Merkantil Bérlet Kft. – usluge operativnog i financijskog leasinga

26. Merkant Ház 2000 Kft. – korištenje, financijski najam (leasing) i upravljanje nekretninama

27. OTP Ingatlan Bau Kft. – djelatnost društva je izgradnja nekretnina

28. OTP Faktoring Vagyonkezeló Kft. – upravljanje portfeljem »starih stambenih kredita« OTP Bank Rt.

29. OTP Ingatlan International Kft. – pružanje vanjskih usluga za OTP Bank Rt.

30. Air Invest Kft. – korištenje i upravljanje nekretninama

31. Inga Kettó Kft. – korištenje imovine u Budimpešti i izvan nje i njezino davanje u zakup OTP Bank Rt.

32. Projekt 2003 Kft. – prodaja odnosno daljnja prodaja nekretnina

33. SPLC Vagyonkezeló Kft. – usluge računovodstva, inženjeringa i monotoringa

34. SPLC-P Kft. – davanje u zakup nekretnina na određeno vrijeme

35. SPLC-B Kft. – davanje u zakup nekretnina na određeno vrijeme

36. SPLC-N Kft. – davanje u zakup nekretnina na određeno vrijeme

37. SPLC-E Kft. – davanje u zakup nekretnina na određeno vrijeme

38. SPLC Bérlet Kft. – davanje u zakup informatičke tehnologije OTP Bank Rt.

39. SPLC-T1 Kft. – davanje u zakup nekretnina na određeno vrijeme

40. SPLC-S Kft. – davanje u zakup nekretnina na određeno vrijeme

41. NIMO 2002. Kft. – davanje u zakup vlastitih sredstava

42. JATI 10 Kft. – davanje u zakup nekretnina

43. DSK Tours EOOD – rezervacija hotelskih soba, organiziranje turističkih putovanja i usluge škola stranih jezika

44. DSK Transsecurity EOOD – usluge osiguranja vrijednih pošiljaka, gotovine, osiguranja zgrada i dr.

45. OTP Kártyagyártó Kft. – proizvodnja bankovnih kartica OTP Bank Rt.

46. OTP Real Slovensko, s.r.o. – ulaganje, prodaja, upravljanje i zakup nekretnina

47. OTP Garancia-poistžovacie sluzby, s.r.o. – usluge životnog osiguranja

48. Robinv S.A. – podružnica Banca Comerciala RoBank (nema djelatnosti)

49. OTP Banka Slovensko, a.s. – bankarske usluge

50. DSK Rodina PSC – upravljanje fondom DSK Bank

51. OTP Immobilien Verwertung GmbH – vođenje odmarališta OTP Bank Rt.

52. OTP Hungaro-Projekt Kft. – usluge savjetovanja vezane uz EU

53. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezeló Rt. – upravljanje fondom nekretnina OTP Bank Rt.

54. Suzuki Pénzügyi Szolgáltató Rt. – usluge leasinga vozila

55. Monopost Kft. – usluge tiska, pakiranja i isporuke

56. Budatrend-III. Rt. – djelatnost društva je korištenje, (financijski najam) leasing i upravljanje imovinom društva u Budimpešti i drugdje u Mađarskoj.

Među društvima kćerima poduzetnika OTP Bank Rt., značajnija su:

1. xx,

2. xx,

... (poslovna tajna).

OTP Bank Rt. nije, ni direktno ni indirektno, niti kapitalno niti personalno povezana s bankama i financijskim grupama koje su prisutne na hrvatskom bankarskom tržištu (uključujući UniCredito Italiano i Gruppo Intesa).

Na temelju dokumenata i podataka koje je dostavio poduzetnik OTP Bank Rt. u postupku podnošenja prijave namjere provedbe predmetne koncentracije te na temelju saznanja kojima raspolaže stručna služba Hrvatska narodna banka utvrđeno je da trenutačno ne postoji ni jedna kapitalna veza između poduzetnika OTP Bank Rt. i drugih društava koju bi valjalo posebno izdvojiti i analizirati s aspekta zaštite tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektora, odnosno u smislu mogućeg sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja na tržištu bankarskih i financijskih usluga Republike Hrvatske, ili na njegovu dijelu.

Nadalje, u prijavi namjere provedbe predmetne koncentracije dostavljen je popis udjela članova Uprave i Nadzornog odbora OTP Bank Rt. u drugim poduzetnicima:

1. xx

2. xx

3. ... (poslovna tajna).

U prijavi namjere provedbe predmetne koncentracije kao prilog 14. poduzetnik OTP Bank Rt. dostavio je Izjavu od 22. prosinca 2004. kojom Uprava OTP Bank Rt., koju zastupa g. László Wolf, zamjenik CEO-a, i dr. Miklós Németh, glavni direktor, izjavljuje da »prema njihovom najboljem znanju OTP Bank Rt. nije ni u direktnoj ili indirektnoj vezi (preko društava kćeri) niti kapitalno ni personalno povezana s bankama i financijskim grupama (što posebno uključuje UniCredito Italiano i Gruppo Intesa) koje su prisutne na hrvatskom bankarskom tržištu.«

Glede kapitalne povezanosti Nove banke d.d. dostavljen je popis svih osoba izravno ili neizravno povezanih s Novom bankom d.d. u kojima Nova banka d.d. ima 20% ili više udjela u temeljnom kapitalu:

1. Dalbank nekretnine d.o.o. – 100% udjela (društvo se bavi poslovanjem s nekretninama, savjetovanjem u vezi s poslovanjem i upravljanjem);

2. Dalbank vrijednosnice d.o.o. – (u likvidaciji) 100% udjela (društvo se bavi kupnjom i prodajom vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca u svoje ime i za tuđi račun, trgovinom u spekulacijske svrhe, poslovima posebne burzovne trgovine, investicijskim savjetovanjima i dr.);

3. Dalbank invest d.o.o. – 100% udjela (društvo se bavi osnivanjem investicijskih fondova, upravljanjem investicijskim fondovima i dr.);

4. Savia – 100% udjela (društvo se bavi trgovinom na veliko i posredovanjem u trgovini, financijskim najmom (leasing), poslovanjem nekretninama i dr.);

5. Ibacom d.o.o. (u likvidaciji) – 100% udjela (društvo se bavi trgovinom na veliko i posredovanjem u trgovini, trgovinom na malo, ugostiteljstvom, poslovanjem nekretninama, promidžbom / reklama i propaganda);

6. TIZ Zadar – 25,61% udjela (društvo se bavi proizvodnjom tekstila);

7. Naprijed Split – 35,70% udjela (društvo se bavi proizvodnjom papira i kartona, izdavačkom i tiskarskom djelatnošću, posredovanjem u trgovini i dr.).

Navedene kapitalne veze Nove banke d.d. trenutačno ne otvaraju pitanje mogućih negativnih učinaka predmetne transakcije na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu.

b) Personalna povezanost

Članovi Uprave i Nadzornog odbora OTP Bank Rt. ujedno su članovi uprava, odnosno nadzornih odbora povezanih društava OTP Bank Rt. ili drugih društava koja posluju u Mađarskoj (primjerice u MOL-u). Snažno je izražena personalna povezanost preko članova uprava i nadzornih odbora društva unutar Grupe OTP Bank.

S tim u vezi, xx (poslovna tajna) je ujedno član Uprave MOL Rt., a xx (poslovna tajna) je također član Uprave MOL Rt. koji je imatelj udjela u temeljnom kapitalu društva INA d.d.

Nadalje, xx (poslovna tajna) je ujedno član Nadzornog odbora xx (ovo je društvo u vlasništvu Grupe British American Tobacco, bavi se proizvodnjom duhana i duhanskih proizvoda i najveća je tvornica duhana u Mađarskoj), te član Nadzornog odbora xx (društvo se bavi veleprodajom proizvoda pečuške Tvornice duhana BAT). British American Tobacco je imatelj udjela u temeljnom kapitalu Tvornice duhana Zadar d.d.

Uz prijavu namjere provedbe predmetne koncentracije poduzetnik OTP Bank Rt. dostavio je Izjavu od 21. prosinca 2004., kojom Uprava OTP Bank, koju zastupa g. László Wolf, zamjenik CEO-a, i dr. Miklós Németh, glavni direktor, izjavljuje da »nijedan član Uprave OTP Bank Rt. ili Nadzornog odbora OTP Bank Rt. nije član uprave ili nadzornog odbora nijednoga trgovačkog društva registriranog u Hrvatskoj.«

U postupku ispitivanja prijave namjere provedbe predmetne koncentracije utvrđeno je da, osim prethodno navedene personalne povezanosti xx i xx (poslovna tajna) s društvom MOL Rt., te personalne povezanosti xx (poslovna tajna) s društvima Grupe British American Tobacco, ne postoji niti jedna druga personalna veza koju bi trebalo posebno izdvojiti i analizirati. S aspekta kontrole koncentracija kao dijela zaštite tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektora, prethodno navedene personalne veze ne otvaraju pitanja u smislu ograničenja slobodnoga tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu.

Personalna povezanost Nove banke d.d. je sljedeća:

– Damir Odak, predsjednik Uprave Nove banke d.d., predsjednik je Nadzornog odbora Dalbank nekretnina d.o.o.;

– Sanja Martinko je član Uprave Nove banke d.d. i nema drugih članstava;

– Zorislav Vidović, član Uprave Nove banke d.d., član je Nadzornog odbora Dalbank nekretnina d.o.o.;

– Robert Hans van Griethuysen, predsjednik Nadzornog odbora Nove banke d.d., zamjenik je predsjednika Nadzornog odbora Dalbank Invest d.o.o. i član Nadzornog odbora Dalbank vrijednosnica d.o.o.;

– David McMahon, član Nadzornog odbora Nove banke d.d., član je Uprave poduzetnika Reginter d.o.o.;

– David Donald Curl, član Nadzornog odbora Nove banke d.d., član je Uprave Reginter d.o.o.;

– Ronald Oliver Drake je član Nadzornog odbora Nove banke d.d. i nema drugih članstava;

– Marijan Kostrenčić, član Nadzornog odbora Nove banke d.d., član je Nadzornog odbora Večernjeg lista d.d., član Nadzornog odbora VIP-NET GSM d.o.o., član Nadzornog odbora Tiska d.d., član Nadzornog odbora Addende d.d., član Nadzornog odbora INGRA-e d.d. i član Uprave Intela d.o.o., Zagreb.

Navedene personalne povezanosti Nove banke d.d. trenutačno ne otvaraju pitanje mogućih negativnih učinaka predmetne transakcije na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu.

7. Opis i obrazloženje očekivanih pogodnosti predmetne koncentracije za potrošače

Što se tiče očekivanih pogodnosti za potrošače, poduzetnik OTP Bank Rt. navodi da s aspekta tehnološkog razvoja planira:

– dogradnju IT platforme Nove banke s xx platforme (poslovna tajna) na xx (poslovna tajna), što će biti važan korak u uvođenju novih tehnika upravljanja proizvodima, ubrzanju i podizanju razine usluga;

– xx (poslovna tajna);

– proširenje mreže poslovnica u xx regijama (poslovna tajna);

– ugradnju novih bankomata i POS terminala.

Prema navodima poduzetnika OTP Bank Rt. navedeni tehnološki razvoj služit će interesu klijenata, jer će nakon nadogradnje IT sustava, klijenti imati pristup suvremenijem i bržem IT sustavu, čime će se složeniji proizvodi moći prilagoditi potrebama klijenata. Sa xx (poslovna tajna) svi će klijenti imati pristup xx i xx (poslovna tajna) uslugama sedam (7) dana u tjednu, 24 sata dnevno, kao i novim uslugama koje će se uvesti. S proširenjem mreže poslovnica i bankomata klijenti će imati pristup višoj razini proizvoda i usluga na više lokacija, što će također služiti interesima sadašnjih i budućih klijenata Nove banke d.d.

Nadalje, u skladu s razvojem proizvoda, radi boljeg služenja interesima klijenata, poduzetnik OTP Bank Rt. navodi da je spreman povećati broj on-line i off-line usluga, odnosno uvesti:

1. usluge xx (poslovna tajna).;

2. xx (poslovna tajna);

3. xx (poslovna tajna).

III. Razmatranjem navedenih činjenica vezanih uz analizu predmetne koncentracije utvrđeno je sljedeće:

Provedbom predmetne koncentracije poduzetnik OTP Bank Rt. postaje imateljem 93,63% udjela u temeljnom kapitalu Nove banke d.d. te stječe postojeći tržišni udio i tržišni položaj Nove banke d.d. na mjerodavnom tržištu, koje je u ovom postupku određeno kao tržište univerzalnog bankarstva na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Sisačko-moslavačke županije, Primorsko-goranske županije, Istarske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije. Nova banka d.d. provedbom predmetne transakcije postaje dijelom financijskoga konglomerata, koji predvodi vodeća mađarska banka koja je preko svojih društva kćeri i ostalih oblika kapitalne i personalne povezanosti prisutna u gotovo svim poslovnim segmentima u Mađarskoj, a koji sežu daleko izvan bankarsko-financijskih poslova.

Provedbom predmetne koncentracije, prema podacima Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2004., poduzetnik OTP Bank Rt. će steći sljedeće tržišne udjele na tržištu univerzalnog bankarstva Republike Hrvatske:

– 4,06% prema ukupnoj aktivi;

– 4,82% prema ukupno primljenim depozitima;

– 3,08% prema ukupno izdanim kreditima;

– 9,61% ukupnih poslovnica i podružnica bankarskog sustava (ukupno 100 poslovnih jedinica).

Također, utvrđeno je da provedbom predmetne transakcije ne dolazi do porasta mjerila tržišne koncentracije, odnosno omjera tržišne koncentracije i Herfindahl-Hirschmanova indeksa.

Analiza mjerodavnog tržišta pokazuje da Nova banka d.d. na tržištu univerzalnog bankarstva Sisačko-moslavačke županije ima najveći tržišni udio prema depozitima (između 30% i 40%) te prema broju poslovnih jedinica (36,67%). Na tržištu univerzalnog bankarstva Zadarske županije Nova banka d.d. ima dominantan položaj prema depozitima (preko 40%), te je vodeća banka ove županije i prema broju poslovnih jedinica (38,10%), a druga prema kreditima (s tržišnim udjelom od između 15% i 25%). Na tržištu univerzalnog bankarstva Dubrovačko-neretvanske županije Nova banka d.d. ima dominantan položaj prema depozitima (preko 40%) i prema broju poslovnih jedinica (46,43%), a najveći tržišni udio prema kreditima (između 20% i 30%). Na tržištu univerzalnog bankarstva Grada Zagreba i Zagrebačke županije Nova banka d.d. ima tržišni udio manji od 5% prema kreditima i depozitima, te približno 2% svih poslovnih jedinica banaka na tom području. Na tržištu univerzalnog bankarstva Primorsko-goranske županije Nova banka d.d. ima tržišni udio manji od 5% prema depozitima i kreditima, te približno 6% svih poslovnih jedinica ove županije. Tržišni udio Nove banke d.d. na tržištu univerzalnog bankarstva Šibensko-kninske županije je manji od 10%. Prema depozitima i kreditima na tržištu univerzalnog bankarstva Splitsko-dalmatinske županije Nova banka d.d. ima tržišni udio manji od 5%, a približno 7% prema broju poslovnih jedinica. Nova banka d.d. drži približno 25% svih poslovnih jedinica na tržištu univerzalnog bankarstva Istarske županije, a između 5% i 20% svih kredita i depozita te županije. Na svim dijelovima mjerodavnog tržišta Nova banka d.d. izložena je snažnoj konkurenciji drugih banaka.

Iako je u ovom postupku utvrđeno da Nova banka d.d. ima dominantan položaj prema jednom ili više odabranih kriterija na određenim dijelovima mjerodavnog tržišta, provedbom predmetne koncentracije neće doći do stvaranja novih dominantnih položaja te banke na mjerodavnom tržištu, ili na njegovu dijelu, odnosno neće doći do jačanja postojećih vladajućih položaja Nove banke d.d. na određenim dijelovima mjerodavnog tržišta, jer OTP Bank Rt. samo stječe postojeće tržišne udjele Nove banke d.d. Hrvatska narodna banka zaključila je da, provedba predmetne koncentracije neće značajno utjecati na sprječavanja, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu. Naprotiv, ova transakcija će imati isključivo pozitivan učinak na mjerodavnom tržištu, te na njegovim dijelovima. Kod donošenja odluke Hrvatska narodna banka imala je na umu pogodnosti za potrošače te da OTP Bank Rt. planira u Novoj banci d.d. po provedbi predmetne koncentracije primijeniti svoj know-how, tehnička stručna saznanja i iskustva. Također, predviđa se strateški projekt razvoja Nove banke d.d. fokusiran na tri (3) glavna međusobno povezana sektora bankarstva i to:

1. proizvodi i usluge – xx (poslovna tajna);

2. kanali prodaje – OTP Bank Rt. planira otvaranje xx (poslovna tajna) novih poslovnica (u xx regijama – poslovna tajna), xx (poslovna tajna) novih bankomata, te xx (poslovna tajna) novih POS-ova do xx godine (poslovna tajna); OTP Bank Rt. će poticati razvoj xx (poslovna tajna). S proširenjem mreže poslovnica i bankomata, klijenti bi imali pristup većoj razini proizvoda i usluga na većem broju lokacija, što u pozitivnom smislu služi interesima sadašnjih i budućih klijenata Nove banke d.d.;

3. informacijska tehnologija – modernizacija središnjeg sustava (xx – poslovna tajna) Nove banke d.d. trebala bi biti završena do kraja xx godine (poslovna tajna). Mišljenje je OTP Bank Rt. da gore navedeni tehnološki razvoj služi interesu klijenata, budući da će nakon nadogradnje IT sustava, klijenti imati pristup suvremenijem i bržem IT sustavu, čime će se složeniji proizvodi moći prilagoditi potrebama klijenata. Sa xx (poslovna tajna), svi klijenti će imati pristup xx i xx (poslovna tajna) uslugama sedam (7) dana u tjednu, 24 sata dnevno, kao i novim uslugama koje će se uvesti.

Slijedom iznesenoga, Hrvatska narodna banka je predmetnu koncentraciju ocijenila dopuštenom, kako je odlučeno u točki I. izreke ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom neposredno kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Urbroj: 66-020/02-05/ŽR
Zagreb, 15. veljače 2005.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Nove banke d.d., od strane poduzetnika OTP Bank Rt. Mađarska
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !