Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole većine dionica u Glavnoj skupštini HVB Splitske banke d.d. od strane Société Générale S.A. sa sjedištem u Splitu ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
82 21.7.2006 Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole većine dionica u Glavnoj skupštini HVB Splitske banke d.d. od strane Société Générale S.A. sa sjedištem u Parizu

HRVATSKA NARODNA BANKA

1991

Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banciL305603 (»Narodne novine«, br. 36/2001.), a u vezi s člankom 40.L305604 Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) i točkom 9.1.1. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektoraL305606 (»Narodne novine«, br. 48/2003.), odlučujući povodom prijave namjere provedbe koncentracije koju je podnijela Société Générale S.A., sa sjedištem u Parizu, 29 Boulevard Haussmann, Republika Francuska, guverner Hrvatske narodne banke donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Ocjenjuje se dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini HVB Splitske banke d.d., sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 16, od strane Société Générale S.A., sa sjedištem u Parizu, 29 Boulevard Haussmann, Republika Francuska.
II. Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku.
III. Ovo će rješenje biti objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Dana 26. travnja 2006., Société Générale S.A., sa sjedištem u Parizu, 29 Boulevard Haussmann, Republika Francuska (u nastavku teksta: Société Générale), podnijela je Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: HNB) Prijavu namjere provedbe koncentracije između Société Générale i HVB Splitske banke d.d., sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 16 (u nastavku teksta: HVB Splitska banka), na temelju odredbi točke 7. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektora (u nastavku teksta: Odluka), a u skladu s odredbama točke 8. Odluke. Obzirom da je predmetna Prijava namjere provedbe koncentracije (u nastavku teksta: prijava) bila nepotpuna, HNB je dopisom od 28. travnja 2006. uputila zahtjev za nadopunom prijave. HNB je zaprimila nadopunu prijave elektronskim putem dana 5. svibnja 2006. Ista nadopuna prijave dostavljena je u HNB u izvorniku poštom dana 8. svibnja 2006. Dana 16. svibnja 2006. HNB je podnositelju prijave, Société Générale izdala Potvrdu kojom se potvrđuje da je 8. svibnja 2006. HNB zaprimila potpunu prijavu. Slijedom navedenog, 8. svibnja 2006. smatra se danom podnošenja predmetne prijave.
II. Razmatrajući podatke dostavljene u prijavi te druge podatke kojima je raspolagala Hrvatska narodna banka, u postupku ispitivanja prijave utvrđeno je sljedeće:

1. Sudionici koncentracije

Sudionici predmetne koncentracije su Société Générale S.A., sa sjedištem u Parizu, 29 Boulevard Haussmann, Republika Francuska i HVB Splitska banka d.d., sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 16.

1.1. Société Générale

Société Générale je osnovana u svibnju 1864. javnim upisom dionica, kao Société Générale pour Favoriser le Developpement du Commerce et de l’Industrie en France S.A. Sadašnju tvrtku je dobila 1983. godine. Société Générale je univerzalna banka koja nudi širok spektar financijsko-bankarskih usluga putem razgranate mreže podružnica u Francuskoj. Posluje na tržištima kapitala u svim vodećim svjetskim financijskim centrima. Predmet poslovanja Société Générale u skladu sa propisima koji se primjenjuju na kreditne institucije jest obavljanje sa svim fizičkim ili pravnim osobama, kako u Francuskoj tako i u inozemstvu:
– bankovnih poslova;
– poslova vezanih za bankovne poslove, naročito poslova investicijskih usluga i drugih povezanih;
– preuzimanja vlasničkih udjela.
Općenito, Société Générale može obavljati, za svoj račun ili za račun trećih osoba ili kao sudionik, sve financijske, komercijalne, industrijske ili poljoprivredne transakcije, transakcije vezane za nekretnine ili pokretnine, koje mogu biti izravno ili neizravno vezane za gore navedene djelatnosti ili kojima bi se mogla omogućiti njihova realizacija.
Société Générale je dostavila podatke o tome koliko dionica imaju članovi Uprave Société Générale:
U nastavku su prikazane dionice Société Générale u vlasništvu članova Uprave (podaci na dan 31. prosinca 2005.)
Ime i prezime                 Broj dionica Société Générale
Daniel Bouton                                             98.500,00
Philippe Citerne                                          25.897,00
Marc Viénot                                               43.355,00
Jean Azéma                                                     600,00
Euan Baird                                                      600,00
Yves Cannac                                                   700,00
Michael Cicurel                                               600,00
Elie Cohen                                                      600,00
Robert Day                                           1.939.390,00
Antoine Jeancourt-Galignani                         1.064,00
Elisabeth Lulin                                                 800,00
Patrick Ricard                                                 200,00
Anthony Wyand                                           1.000,00
UKUPNO                                            2.113.306,00
Iz dostavljene dokumentacije proizlazi da su članovi Uprave imatelji 0,49% udjela u temeljnom kapitalu Société Générale.
Société Générale je društvo-majka Société Générale Grupe koja je jedna od vodećih financijskih grupa u euro zoni. Posluje u 76 zemalja i zapošljava više od 103.000 zaposlenika. Poslovanje Grupe je podijeljeno u 3 sektora: maloprodajno bankarstvo i financijske usluge, globalni investicijski management i usluge, te korporativno i investicijsko bankarstvo. Ukupna aktiva Grupe na dan 31. prosinca 2005. iznosila je 848,4 milijarde eura, a ukupni konsolidirani kapital 27,7 milijardi eura.

1.2. HVB Splitska banka

HVB Splitska banka osnovana je 1965. godine. Privatizirana je i kupljena od strane UniCredita u travnju 2000. godine. Ugovorom o kupnji Splitske banke iz travnja 2002. godine, Bank Austria Creditanstalt AG (u nastavku teksta: BA-CA) pokrenula je proces spajanja dviju banaka; banke kćeri u Hrvatskoj, HVB Croatia, orijentirane na poduzetnike i veće privatne klijente i Splitske banke, s težištem na »retail« poslovanju. Nova banka, HVB Splitska banka, usluživala je zajedničke klijente jedinstvenim povećanim katalogom proizvoda.
Na hrvatskom tržištu HVB Splitska banka posluje kao univerzalna banka orijentirana na poslove s građanima, malim poduzetnicima i obrtnicima te pravnim osobama, poslove riznice i skrbi o vrijednosnim papirima, poslove elektronskog bankarstva, te zajedničke poslove s poslovnim partnerima (stambena štednja, leasing, fondovi).
HVB Splitska banka je 2004. godine vrlo značajno proširila svoju mrežu (31 poslovnica) potpisivanjem ugovora s Financijskom agencijom (dalje: FINA). Mreža HVB Splitske banke obilježena je snažnom penetracijom na južnoj jadranskoj obali (u Dalmaciji).

2. Pravni oblik koncentracije

Pravni oblik predmetne koncentracije je stjecanje većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini HVB Splitske banke od strane Société Générale.

3. Pravni temelj koncentracije

Pravni temelj predmetne koncentracije je Ugovor o kupnji dionica zaključen 20. travnja 2006. između BA-CA kao Prodavatelja i Société Générale kao Kupca (u nastavku teksta: Ugovor).
Ugovorom je utvrđeno da je BA-CA kao Prodavatelj suglasna prodati Société Générale kao Kupcu, a Kupac je suglasan kupiti od Prodavatelja 4.541.258 izdanih dematerijaliziranih STBA-R-A dionica na ime iz dioničkog kapitala HVB Splitske banke, nominalne vrijednosti od 100 kuna svaka, što predstavlja 99,7461% dioničkog kapitala HVB Splitske banke, slobodne i oslobođene od bilo kakvog opterećenja i zajedno sa svim pravima koja sada pripadaju, ili koja će pripasti istima, uključujući, bez ograničenja, svu dividendu i isplate dobiti koje budu proglašene, izvršene, ili isplaćene nakon datuma Ugovora. Kupovna cijena za dionice HVB Splitske banke iznosi 1.007.435.744 eura i bit će plaćena BA-CA-i sukladno odredbama Ugovora.
Na datum zaključivanja, odnosno dovršenja prodaje i kupnje dionica iz dioničkog kapitala HVB Splitske banke u vlasništvu BA-CA-e, a prije potpisivanja Ugovora o prijenosu dionica, Kupac će predati bankovnu mjenicu izdanu na iznos koji će biti jednak kupovnoj cijeni, založnom posredniku, koja će biti predana BA-CA-i odmah po upisu prijenosa dionica na račun Kupca kod Središnje depozitarne agencije (u nastavku teksta: SDA) temeljem odredbi i uvjeta iz Ugovora o zalogu.
Ugovorom je utvrđeno koji su preduvjeti za zaključivanje, odnosno dovršenje prodaje i kupnje dionica HVB Splitske banke u vlasništvu BA-CA-e. Preduvjeti za zaključivanje su odgodni uvjeti koji ovisno o slučaju moraju biti uredno ispunjeni ili biti predmet odricanja prije dovršavanja prodaje i kupnje dionica HVB Splitske banke u vlasništvu BA-CA-e. Između ostalog, preduvjeti za zaključivanje jesu:
– donošenje rješenja HNB-a kojim se Société Générale izdaje prethodna suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u HVB Splitskoj banci,
– donošenje rješenja HNB-a kojim se predmetna koncentracija između Société Générale i HVB Splitske banke ocjenjuje dopuštenom,
– donošenje rješenja HNB-a kojima se izdaje prethodna suglasnost za imenovanje novih članova Uprave HVB Splitske banke, koji će biti imenovani na datum zaključivanja,
– pisana dozvola za prodaju dionica HVB Splitske banke izdana BA-CA-i od strane Austrijskog regulatora financijskog tržišta.
Zaključivanje će se održati na datum kada posljednji preduvjet mora biti zadovoljen ili predmet odricanja. Ugovoren je postupak koji mora biti dovršen, odnosno događaji koji moraju nastupiti prije zaključenja. Između ostalog, ugovoreno je da moraju nastupiti sljedeći događaji:
– potpisivanje Ugovora o prijenosu dionica na hrvatskom jeziku između BA-CA-e i Société Générale,
– otvoren račun Société Générale kod SDA,
– potpisan i ovjeren Ugovor o prijenosu dionica podnesen SDA-u, kao i ostali dokumenti koje SDA zahtjeva za upis Dionica u ime Kupca, te izdane upute SDA-u da dionice HVB Splitske banke upiše na račun Kupca kod SDA,
– bankovna mjenica predana BA-CA-u od strane založnog posrednika sukladno odredbama Ugovora o zalogu.
Nadalje, Ugovorom je utvrđeno da će se na datum zaključivanja, a prije zaključivanja, održati Glavna skupština HVB Splitske banke. Dnevni red Glavne skupštine dostavljen je u Dodatku 11-A, a sadrži sljedeće točke:
– Objava ostavki članova Nadzornog odbora HVB Splitske banke (naknadno će se upisati imena i prezimena svih članova koji su dali ostavke),
– Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora HVB Splitske banke,
– Odluka o izmjeni tvrtke HVB Splitske banke,
– Odluka i izmjenama i dopunama Statuta HVB Splitske banke.
BA-CA se obvezala da će na navedenoj Glavnoj skupštini valjano glasovati za sve navedene točke dnevnog reda.
Odmah nakon zaključivanja, Kupac i Prodavatelj obavezali su se da će potpisati Potvrdu o zaključivanju, koja je dostavljena u dodatku 13, a kojom se dokazuje da je zaključivanje predmetnog Ugovora nastupilo.
Ugovorom je utvrđeno da će se na datum zaključivanja održati sjednica Nadzornog odbora HVB Splitske banke, radi donošenja odluka o:
– prihvaćanju ostavke članova Uprave,
– imenovanju novih članova Uprave, za koje je HNB donio rješenja o izdavanju prethodne suglasnosti.
U Ugovoru su nabrojane obveze preuzete od strane Prodavatelja za razdoblje do zaključivanja. BA-CA, kao Prodavatelj se obvezala, između ostalog:
– da će HVB Splitska banka očuvati svoju pravnu osobnost,
– da neće izmijeniti svoje organizacijske akte i statut,
– da neće osnovati bilo koju novu podružnicu i neće pristupiti bilo kakvom spajanju ili konsolidaciji s bilo kojim drugim društvom.
Također, u Ugovoru su nabrojana jamstva koje Prodavatelj izjavljuje i za koje jamči Kupcu, odnosno Kupac Prodavatelju, da su točne i ispravne u svakom pogledu, te da će takve i ostati sve do zaključivanja. Između ostalog, BA-CA kao Prodavatelj jamči sljedeće:
– da su dionice HVB Splitske banke pravovaljano u isključivom vlasništvu BA-CA-e, slobodne i oslobođene od bilo kakvog opterećenja (zalog, teret, ograničenje prijenosa i sl.), valjano izdane, uplaćene u cijelosti i registrirane, da ne postoji nikakav ugovor, sporazum ili obveza glede zasnivanja ili davanja opterećenja u odnosu na bilo koje od dionica, te da ni jedna osoba nema pravo niti je istaknula pravo na bilo kakvo opterećenje u odnosu na bilo koje od dionica,
– da dionice HVB Splitske banke predstavljaju oko 99,7461% dioničkog kapitala i glasačkih prava Banke na osnovi potpuno emitiranih,
– da prijenos dionica ne predstavlja povredu bilo koje obveze HVB Splitske banke ili bilo kojeg zakona ili propisa koji se primjenjuje na banku.
Ugovor o kupnji dionica ima 20 dodataka koji su dostavljeni kao prilog Prijavi od 25. travnja 2006.

4. Izvješće Société Générale o gospodarskoj i pravnoj opravdanosti predmetne koncentracije

Podnositelj prijave očitovao se...xx (označeno kao poslovna tajna).

5. Mjerodavno tržište

Odredbama točke 1. Odluke određeno je da se za potrebe iste na odgovarajući način primjenjuje definicija pojma mjerodavno tržište iz propisa koji reguliraju zaštitu tržišnog natjecanja. Sukladno Uredbi o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL305607 (»Narodne novine« br. 51/2004) mjerodavno tržište, u smislu članka 7.L305608 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 122/2003), određuje se kao tržište određenih proizvoda koji su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.
Podnositelj prijave (Société Générale) nema tržišni položaj niti tržišni udjel na tržištu bankarskih i financijskih usluga u Republici Hrvatskoj, kao niti na njegovom dijelu.
Kako Société Générale nema tržišni položaj na tržištu bankarskih i financijskih usluga u Republici Hrvatskoj, kao niti na njegovom dijelu, predmetnom koncentracijom podnositelj prijave stječe postojeći tržišni udio i položaj HVB Splitske banke.
Slijedom iznijetoga, kao mjerodavno tržište u ovom ispitnom postupku određeno je tržište univerzalnog bankarstva na području Republike Hrvatske.
Mjerodavno tržište u svojoj proizvodnoj dimenziji (tržište univerzalnog bankarstva) određeno je na temelju proizvoda i usluga koje pruža HVB Splitska banka.
Zemljopisna dimenzija mjerodavnog tržišta određena je s obzirom na distributivnu mrežu HVB Splitske banke. Naime, HVB Splitska banka svoje proizvode i usluge nudi na području gotovo cijele Republike Hrvatske (prema podacima podnositelja Prijave, HVB Splitska banka poslovnom mrežom nije prisutna samo na području Ličko-senjske županije). Ista se s drugim (vodećim) bankama natječe na nivou cijele Republike Hrvatske, a ova usmjerenost je jasna i iz strategije, te marketinga ove banke.

5.1. Analiza mjerodavnog tržišta preko tržišnih udjela u izdanim kreditima, primljenim depozitima i ukupnoj aktivi

Ugovor o kupnji dionica koji predstavlja pravni temelj predmetne koncentracije je potpisan 20. travnja 2006. Slijedom toga, a sukladno pravilima struke, tržišni udjeli su analizirani prema podacima za prethodno razdoblje, odnosno za 2005. godinu. Kako podnositelj prijave nema tržišni položaj, niti tržišni udio na mjerodavnom tržištu, analizirani su tržišni udjeli HVB Splitske banke. Tržišni udjeli HVB Splitske banke su analizirani prema aktivi, kreditima i depozitima na nacionalnom nivou za razdoblje 31. prosinca 2004. do 31. prosinca 2005.
U analizi mjerodavnog tržišta tržišni udjeli HVB Splitske banke su uspoređeni s tržišnim udjelima banaka koje s obzirom na veličinu i distribucijsku mrežu predstavljaju konkurente HVB Splitskoj banci na mjerodavnom tržištu.
Tržišni udjeli na mjerodavnom tržištu su analizirani uzimajući u obzir postojanje grupa banaka (tržišni udjeli društva-kćeri su pridodani tržišnim udjelima društava-majki u slučaju postojanja bankarske grupe).
Na dan 31. prosinca 2005. HVB Splitska banka je bila peta banka u hrvatskom bankarskom sustavu s obzirom na veličinu aktive, ukupno primljene depozite i ukupno izdane kredite (iza Zagrebačke banke d.d., Privredne banke Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d.).
U nastavku se navode tržišni udjeli HVB Splitske banke prema odabranim kriterijima:
 

Datum

Tržišni udjeli poslovna mreža

depoziti

krediti

aktiva

31. 12. 2004.

10,70%

6,45%

9,43%

9,36%

30. 6. 2005.

10,60%

6,58%

9,29%

9,36%

31. 12. 2005.

9,78%

6,39%

8,95%

8,98%

Iz gornjeg prikaza vidljivo je da je kroz promatrano razdoblje HVB Splitska banka gubila tržišne udjele na mjerodavnom tržištu prema svim promatranim kriterijima. Gubitak njenih tržišnih udjela u korist konkurenata (u slučaju depozita: Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Grupa Hypo Alpe-Adria; u slučaju kredita: Zagrebačka banka d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d.; u slučaju aktive: Grupa Privredne banke Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Grupa Hypo Alpe-Adria) kroz promatrano razdoblje prikazuje se u nastavku:
31. 12. 2005.
 

31. 12. 2005.

banka/grupa

poslovna mreža

depoziti

krediti

aktiva

ZABA

13,20%

27,01%

23,97%

24,41%

PBZ

20,02%

21,04%

19,34%

19,22%

Erste

10,95%

11,37%

12,24%

11,68%

RBA

3,59%

9,92%

10,89%

11,00%

HAAB

4,94%

6,36%

11,29%

10,15%

Splitska

9,78%

6,40%

8,95%

8,98%

30. 6. 2005.

banka/grupa

poslovna mreža

depoziti

krediti

aktiva

ZABA

12,80%

27,15%

24,32%

25,15%

PBZ

16,33%

21,30%

19,35%

19,02%

Erste

11,56%

10,53%

11,80%

10,77%

RBA

5,16%

10,42%

10,57%

10,89%

HAAB

5,25%

6,01%

11,31%

10,21%

Splitska

10,60%

6,58%

9,29%

9,36%

31. 12. 2004.

banka/grupa

poslovna mreža

depoziti

krediti

aktiva

ZABA

12,63%

28,33%

23,92%

25,07%

PBZ

16,59%

21,31%

19,54%

19,17%

Erste

11,57%

10,34%

10,91%

11,26%

RBA

5,21%

10,08%

10,44%

10,64%

HAAB

4,92%

5,58%

11,44%

9,87%

Splitska

10,70%

6,45%

9,43%

9,36%

Bitno je napomenuti da predmetna koncentracija neće utjecati niti na promjenu mjerila koncentracije na tržištu univerzalnog bankarstva na području Republike Hrvatske. U nastavku je prikaz mjerila koncentracije navedenog tržišta.

Pokazatelj

Datum

CR2

CR2-grupe

CR5

CR5-grupe

HHI1

HHI2

31. 12. 2004.

42,99%

44,24%

74,26%

76,00%

1.363,15

1.444,19

30. 6. 2005.

43,26%

44,17%

74,28%

76,04%

1.371,22

1.445,30

31. 12. 2005.

42,78%

43,63%

74,45%

76,47%

1.358,87

1.430,90

U prethodnom prikazu je vidljiv blagi pad vrijednosti HHI pokazatelja do kojeg je došlo zbog gubitka tržišnih udjela prve dvije banke (zapravo se radi o smanjenju tržišnog udjela Zagrebačke banke d.d.), koji se vidi iz kretanja pokazatelja CR2, u korist tržišnih udjela treće, četvrte i pete banke/bankarske grupe, što je vidljivo iz kretanja pokazatelja CR5. Prema ovim pokazateljima hrvatsko bankovno tržište je umjereno koncentrirano i predmetna koncentracija neće izazvati promjene ovih pokazatelja.
Iako je mjerodavno tržište u svojoj zemljopisnoj dimenziji u ovom postupku određeno kao nacionalno, potrebno je osvrnuti se na položaj HVB Splitske banke u Splitsko-dalmatinskoj županiji. HVB Splitska banka je vodeća banka Splitsko-dalmatinske županije prema tržišnom udjelu u depozitima i broju poslovnih jedinica (dominantan položaj), te prema tržišnom udjelu u izdanim kreditima (1. tržišni položaj). Isto je u bitnome rezultat njene prvotne regionalne orijentiranosti i naglašenih lokalnih obilježja. Međutim, podaci HNB-a za razdoblje...xx (označeno kao poslovna tajna).

5.2. Analiza mjerodavnog tržišta preko kanala distribucije

Na dan 31. prosinca 2005. HVB Splitska banka bila je četvrta banka u Republici Hrvatskoj s obzirom na broj poslovnih jedinica: prvo mjesto ovdje ima Privredna banka Zagreb d.d., a slijede ju Zagrebačka banka d.d. i Erste & Steiermärkische Bank d.d.. Société Générale na području Republike Hrvatske nema ni podružnica, ni poslovnica. HVB Splitska banka je svojom poslovnom mrežom, prema podacima podnositelja prijave prisutna u svim županijama osim u Ličko-senjskoj.
U nastavku se prikazuje distributivna mreža HVB Splitske banke po županijama na dan 31. prosinca 2005. prema podacima HNB-a.

Županija

broj poslovnih jedinica

udio u distributivnoj mreži županije

ZAGREBAČKA I GRAD ZAGREB

11

4,91%

KRAPINSKO-ZAGORSKA

1

4,00%

SISAČKO-MOSLAVAČKA

2

5,71%

KARLOVAČKA

2

8,00%

VARAŽDINSKA

2

5,00%

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

2

3,92%

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

1

3,85%

PRIMORSKO-GORANSKA

3

2,70%

LIČKO-SENJSKA

0

0,00%

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

1

4,00%

POŽEŠKO-SLAVONSKA

1

4,00%

BRODSKO-POSAVSKA

2

7,14%

ZADARSKA

10

22,22%

OSJEČKO-BARANJSKA

4

5,56%

ŠIBENSKO-KNINSKA

4

12,50%

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

0

0,00%

SPLITSKO-DALMATINSKA

51

41,13%

ISTARSKA

3

2,80%

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

8

14,55%

MEĐIMURSKA

1

3,70%

Kao prilog prijavi dostavljen je popis poslovnih jedinica HVB Splitske banke iz kojega slijedi da ista raspolaže s poslovnom mrežom od 112 poslovnih jedinica. U odnosu na podatke HNB-a od 31. prosinca 2005. utvrđena je razlika u broju poslovnih jedinica za Primorsko-goransku županiju, Zadarsku i Dubrovačko-neretvansku županiju u kojima je povećan broj poslovnih jedinica (prema podacima Société Générale), te za Osječko-baranjsku županiju u kojoj je došlo do smanjenja broja poslovnih jedinica (prema podacima Société Générale), dok je u Vukovarsko-srijemskoj županiji otvorena prva poslovnica HVB Splitske banke (podaci Société Générale).
Utvrđene razlike su rezultat različitih izvještajnih datuma prikupljanja podataka i iste nije potrebno detaljnije analizirati.
U prijavi je utvrđeno kako je HVB Splitska banka jedna od pet hrvatskih banaka koje raspolažu s poslovnicama u više od 15 županija, s poslovnicama u 20 županija od ukupno 21. Njezina mreža je obilježena snažnom penetracijom na južnom dijelu jadranske obale, gdje posjeduje značajne tržišne udjele. Više od 42% poslovnica HVB Splitske banke nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a 31% mreže nalazi se u Gradu Splitu. Mreža je prilično neujednačena s četrdesetak vrlo malih poslovnica (1 do 3 djelatnika) s jedne strane i petnaestak poslovnica koje pokrivaju 54% poslovanja s druge strane.
HVB Splitska banka i FINA su potpisali 2003. godine Sporazum o uslugama koji istječe 31. prosinca 2018. Tim sporazumom je HVB Splitskoj banci na raspolaganje stavljena 31 poslovnica iz mreže FINA-e koje se nalaze u županijama u sjevernom i istočnom dijelu Hrvatske.
Dakle, razvidno je da je najveći dio poslovne mreže HVB Splitske banke još uvijek koncentriran na području Splitsko-dalmatinske županije, iako ista ulaže napore za širenje poslovne mreže na sva ostala područja Republike Hrvatske što joj je u bitnome olakšano sporazumom s FINA-om. Danas je HVB Splitska banka svojom poslovnom mrežom prisutna na području cijele Hrvatske s izuzetkom Ličko-senjske županije. Société Générale po preuzimanju HVB Splitske banke namjerava nastaviti sa širenjem njene poslovne mreže.
Société Générale je u prijavi dostavila i očitovanje o alternativnim kanalima distribucije HVB Splitske banke iz kojeg slijedi da HVB Splitska banka koristi suradnike u mobilnoj prodaji za poboljšanje prodaje svojih usluga. Suradnici u mobilnoj prodaji se koriste kako bi privukli stanovništvo i pravne osobe, ali za poslove s pravnim osobama postoji samo jedan suradnik u prodaji. Suradnici u mobilnoj prodaji su prvenstveno angažirani u poslovima sa stanovništvom i njihov je doprinos 12% novih kredita građanima ostvarenih u 2005. godini. Nagrada za suradnike u mobilnoj prodaji strogo se temelji na uspjehu i većina od njih 32 je angažirana na sjeveru zbog veće pokrivenosti.
Nadalje, HVB Splitska banka pruža usluge vlasnicima kartica VISA, MasterCard, neizravno Diners, American Express i MBU brand proizvoda na 130 bankomata od kojih se 92 nalazi na jugu, a 38 na sjeveru. Provjera tekućeg računa i prekoračenja na računu kao i kupnja GSM bonova je standardna funkcija, a depozitna funkcija podržana je na 20 odabranih lokacija bankomata.
HVB Splitska banka pruža i usluge Internet bankarstva (Online B@nking) građanima i malim poduzetnicima, te MultiCash usluge srednjim i velikim klijentima u gospodarskom sektoru. Internet bankarstvo se trenutno temelji na HVB grupnim rješenjima, a samo rješenje je bazirano na Java appletu i omogućuje plaćanja u realnom vremenu (osim deviznih plaćanja) s tokenima i jeftinim matrix karticama kao instrumentima kontrole pristupa i ovjere transakcija. Od početka 2006. godine HVB Splitska banka je nadogradila sustav i sustav MultiCash te je sada velikim i srednjim klijentima u gospodarskom sektoru na raspolaganju Internet inačica – MultiCash@SmartOffice.
Société Générale nadalje navodi kako HVB Splitska banka raspolaže s ukupno 6.523 EFT POS uređaja kojima se klijentima omogućava:
– plaćanje robe i usluga debitnim i kreditnim karticama i
– podizanje novca u poslovnim jedinicama HVB Splitske banke.
HVB Splitska banka pruža i uslugu telefonskog bankarstva koja omogućava automatsku non-stop uslugu prvenstveno građanima sa sljedećim informacijama o:
– stanjima na računu i prekoračenjima,
– povijesti računa,
– tečaju.
Osim toga usluge domaćeg platnog prometa su na raspolaganju kroz interaktivne usluge koje pružaju određeni zaposlenici HVB Splitske banke za vrijeme produženog radnog vremena.
Zaključno se navodi i SMS usluga za klijente koji koriste GSM mobilne aparate za primitak raznih informacija kao što su:
– stanja računa i prekoračenja,
– tečaj,
– informacija o proizvodima i uslugama uključujući promocije.
Aktivnosti HVB Splitske banke kao što je povećanje prodaje (širenjem postojeće distributivne mreže i intenzivnim radom na širenju alternativnih kanala distribucije) slični onima koje poduzima konkurencija i da za sada ne postoji potreba za detaljnijom analizom s aspekta zaštite konkurencije.

6. Udjeli sudionika koncentracije u drugim poduzetnicima

Hrvatska narodna banka istražila je kapitalnu i personalnu povezanost sudionika predmetne koncentracije, te je utvrđeno sljedeće:

6.1. Kapitalna povezanost

Kapitalna povezanost sa strane HVB Splitske banke na dan 31. ožujka 2006. bila je kako slijedi:
– Zagrebačka burza d.d. - 2,13% glasačkih prava;
– Tržište novca i kratkoročnih vrijednosnica d.d. - 4,55% glasačkih prava;
– Središnja depozitarna agencija d.d. - 0,10% glasačkih prava;
– HROK d.o.o. – 10% glasačkih prava;
– MBU d.o.o. – 8,25% glasačkih prava;
– Marivaturist d.d. – 81,75% glasačkih prava;
– SB Nekretnine d.o.o. – 100,00% glasačkih prava.
HVB Splitska banka ima i udjel u Adria Bank AG koji ne nosi glasačka prava (knjigovodstvena vrijednost udjela je 4.001.729,57 kn na dan 31. ožujka 2006.). Niti jednu od prethodno navedenih kapitalnih povezanosti HVB Splitske banke nije potrebno zasebno razmatrati jer iste s aspekta zaštite konkurencije nisu značajne.
Podnositelj prijave dostavio je vlasničku strukturu Société Générale na dan 31. prosinca 2005. iz koje slijedi da je Fondazione Cassa di Risparmio di Torino imatelj 1,70% udjela u temeljnom kapitalu Société Générale na temelju kojih ostvaruje 1,58% glasačkih prava u Glavnoj skupštini Société Générale. Iz konsolidiranog godišnjeg izvješća UniCredit Grupe za 2005. godinu...xx (označeno kao poslovna tajna)
Dakle, predmetnim očitovanjem...xx (označeno kao poslovna tajna).
Dopisom od 28. travnja 2006. HNB je od Société Générale zatražila...xx (označeno kao poslovna tajna).

6.2. Personalna povezanost

Najvažnije personalne povezanosti sa strane Société Générale prema podacima iz dokumenta »2006. Registration Document« dostavljenog kao prilog prijavi prikazane su u nastavku:
Daniel Bouton, predsjednik Uprave i CEO, ujedno je i direktor Schneider Electric SA, Total SA,Veolia Environnement.
Philippe Citerne, CEO, ujedno je predsjednik u Systémes Technologiques d’Echanges et de Traitement (STET), direktor: Accor do 09/01/06, Crédit du Nord, Généval, Grosvenor Continental Europe, SG Hambros Bank & Trust Ltd, Trust Company of the West TCW group, xx (poslovna tajna), član Nadzornog odbora: Sopra.
Yves Cannac, direktor, ujedno je i direktor: AGF, Caisse des Dépôts Développement, član Nadzornog odbora: Solving International
Financiére Saint Honoré, direktor, također je predsjednik Uprave: ERS, Edmond de Rothschild SGR SpA, Italija, Edmond de Rothschild SIM SpA, Italija, direktor: La Compagnie Benjamin de Rothschild (Geneva), Edmond de Rothschild Ltd. (London), La Compagnie Financiére Holding Edmond et Benjamin de Rothschild (Geneva), Cdb Web Tech (Italy), Bouygues Telecom, Rexecode, direktor bez prava glasa: Paris-Orléans, član Vijeća sponzora: Rothschild & Compagnie Banque, stalni predstavnik u Compagnie Financiére Saint-Honoré: Cogifrance, stalni predstavnik Compagnie Financiére Edmond de Rothschild Banque: Assurances et Conseils Saint-Honoré, Edmond de Rothschild Corporate Finance, Edmond de Rothschild Asset Management, Edmond de othschild Financial Services, Equity Vision
Robert Day, predsjednik i CEO TCW group i direktor u Société Générale je i predsjednik u Oakmont Corporation, direktor u Foley Timber & Iand Co., Freeport, Freeport McMoran Exploration Cy, Syntroleum Corporation.
Antoine Jeancourt-Galignani, predsjednik Gecina i direktor je ujedno i predsjednik Gecina do lipnja 2005., direktor: AGF, Total SA, Kaufman et Broad, predsjednik Nadzornog odbora: Euro Disney Sca, predsjednik Uprave (non-executive): SNA Group Liban, član Nadzornog odbora: Hypo Real EsteteHolding AG.
Patrick Ricard, direktor, ujedno je i direktor: Provimi, Altadis, član Uprave: Comrie Plc., predsjednik i CEO: World Brands Duty Free Ltd., predsjednik: Austin Nichols Export Sales Inc., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora: Société Pernod Ricard S.A., član Nadzornog odbora: Wyborowa S.A., direktor: Allied Domecq Ltd., Allied Domecq (holdings) Ltd., Allied Domecq SPIRITS 1, Wine Holdings Ltd., Pernod Ricard Finance S.A., Martell & Co S.A., Chivas Brothers Ltd., Pernod Ricard Ltd., The Glenlivet Distillers Ltd., Aberlour Glenlivet Distillery Ltd., Boulevard, Export Sales Inc., Distillerie Fratelli Ramazzotti, Spa, Duncan Fraser and Company Ltd, Glenforres, Glenlivet Distillery Ltd., House of Campbell Ltd., Irish Distillers Group Ltd., Larios Pernod, Ricard S.A., Muir Mackenzie Ad Company Ltd., Pernod Ricard Swiss S.A., Polarien Trading Ltd., Sankaty Trading Ltd., Peri Mauritius Ltd., Populus Trading Ltd., White Heather Distillers Ltd., W. Whiteley and Company Ltd., PR aquisitions II Corp, Willian Whiteley & Co Inc. zamjenik predjednika Uprave: Austin Nichols and CoInc., stalni predstavnik Pernod Ricard u Upravi: Cusenier S.A., JFA S.A., Pernod Ricard Europe S.A., Pernod S.A., Ricard S.A., Santa Lina S.A., Campbell Distillers Ltd., Ets Vinicoles chaMpenois (E.V.C.) Galibert et Varon, stalni predstavnik Santa Lina u Upravi: Cie Financiére des Produits Orangina (C.F.P.O.) S.A., Société Immobilire et Financire pour l’ alimentation (S.I.F.A.)S.A., stalni predstavnik International Cognac Holding u Upravi: Renault Bisquit S.A.
Anthony Wyand direktor, ujedno je i predsjednik: Grosvenor Continental Europe SAS, direktor: Aviva Participations, xx (poslovna tajna), Société Foncire Lyonnaise, stalni predstavnik u: CU Italia, član Nadzornog odbora: Aviva France, non-executive director: Grosvenor Group Holding Ltd.
Iz prikazanog još jednom je potvrđeno da se (personalna) povezanost sa strane Société Générale proteže daleko izvan i financijskog sektora i nacionalnih okvira Francuske.
Od interesa su...xx (poslovna tajna).
Société Générale je dioničko društvo kojim upravlja Uprava (Board of Directors). U travnju 2003. Uprava je podržala monističku upravljačku strukturu Grupe, smatrajući ju najadekvatnijom opcijom s obzirom na trenutno stanje Grupe. Prema toj strukturi, predsjednik Uprave, Daniel Bouton, ujedno obnaša i funkciju CEO-a, u čemu mu pomaže Philippe Citerne također u svojstvu CEO-a. Upravu čine direktori (članovi Uprave). Uprava određuje strategiju i osigurava njenu implementaciju.
Iz navedenog slijedi...xx (označeno kao poslovna tajna).
Personalne povezanosti sa strane HVB Splitske banke:
– Goran Gazivoda, zamjenik predsjednika Uprave, ujedno je član Nadzornog odbora Podravke d.d. i član Nadzornog odbora RTL Hrvatska d.d.;
– Christoph Schoefboeck, član Uprave, ujedno je i član Nadzornog odbora HVB Leasing Croatia d.o.o.;
– Emanuel Kovačić, ujedno je i član Nadzornog odbora Wustenrot stambene štedionice d.d.;
– Regina Prehofer, predsjednica Nadzornog odbora, ujedno je i članica Uprave BA-CA;
– Robert Zadrazil, član Nadzornog odbora, ujedno je i član Uprave BA-CA.
Do prestanka povezanosti s BA-CA (koja je u sastavu UniCredit Grupe) dolazi gotovo istodobno s povlačenjem BA-CA iz vlasničke strukture HVB Splitske banke: predstavnici BA-CA će dati ostavku, a zamijenit će ih osobe postavljene od strane Société Générale.
Sa strane HVB Splitske banke...xx (označeno kao poslovna tajna).
Dakle,...xx (označeno kao poslovna tajna). Niti jedna druga personalna povezanost sa strane HVB Splitske banke trenutno ne otvara pitanje mogućih negativnih učinaka predmetne transakcije na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu.

7. Opis i obrazloženje očekivanih pogodnosti predmetne koncentracije za potrošače

Société Générale se očitovala kako smatra da će, s obzirom na veliko stručno znanje na području specijaliziranih bankovnih i financijskih usluga i s obzirom na profil koji se razlikuje od profila banaka koje tu postoje, dolazak Société Générale na hrvatsko tržište povećati konkurenciju. Doprinos Société Générale ponudi proizvoda HVB Splitske banke na razini potrošačkih kredita, proizvoda životnog osiguranja kao i raznih proizvoda financiranja za komitente-pravne osobe, ima uglavnom za cilj odgovoriti na potrebe i interese komitenata i donijeti najveći mogući broj rješenja za financiranje (projekti, nekretnine, potrošački krediti, itd.) doprinoseći poticanju rasta lokalnog gospodarstva. Paralelno tome, vrhunske tehnologije koje Grupa Société Générale koristi (centri za obradu poziva, informacijski sustavi, itd.) omogućit će Grupi da poprati razvoj svoje komercijalne strategije.
Dopisom od 28. travnja 2006. HNB je zatražila detaljnije očitovanje o utjecaju predmetne koncentracije na interese potrošača. O istome se Société Générale očitovala kako smatra da će preuzimanje HVB Splitske banke omogućiti uvođenje veće raznolikosti u hrvatskom bankovnom sektoru, koji je danas u većoj mjeri u vlasništvu talijanskih i austrijskih banaka. To će naime omogućiti razvoj poslovnih odnosa između francuskih i hrvatskih tvrtki: uvoz, izvoz i ulaganja. Nadalje i općenitije, HVB Splitska banka će koristiti prednosti razmjene najbolje prakse između bankovnih jedinica Société Générale u Europi za poslovanje s građanima radi osmišljavanja novih proizvoda za komitente-građane, male poduzetnike i pravne osobe.
Dakle, provedbom predmetne koncentracije trebala bi se ostvariti korist za potrošače povećanjem kvalitete i raznolikosti proizvoda i usluga HVB Splitske banke. Iz očitovanja Société Générale slijedi...xx (označeno kao poslovna tajna).
III. Razmatranjem navedenih činjenica vezanih uz analizu predmetne koncentracije utvrđeno je sljedeće:
Provedbom predmetne koncentracije Société Générale postaje imateljem 99,75% udjela u temeljnom kapitalu HVB Splitske banke, te stječe postojeći tržišni udio i tržišni položaj HVB Splitske banke na mjerodavnom tržištu koje je u ovom postupku određeno kao tržište univerzalnog bankarstva na području Republike Hrvatske. Provedbom predmetne koncentracije ne dolazi do stvaranja ili jačanja vladajućeg položaja HVB Splitske banke na mjerodavnom tržištu budući da ga ista nema. HVB Splitska banka je...xx (označeno kao poslovna tajna).
Provedbom predmetne transakcije ne dolazi do promjena mjerila tržišne koncentracije.
Nadalje, HVB Splitska banka provedbom predmetne transakcije dobiva snažnog strateškog partnera koji je svojim poslovnim aktivnostima već prisutan u zemljama Srednje i Istočne Europe i nadalje ih planira širiti, djelomično i preko HVB Splitske banke, a UniCredit Grupa, Gruppo Intesa, Erste Grupa, RBA i Hypo Grupa na hrvatskom tržištu univerzalnog bankarstva dobivaju osnaženog konkurenta. Stoga je razumno za pretpostaviti da će predmetna koncentracija dovesti do jačanja konkurencije između vodećih banaka, te da nikako neće značajno utjecati na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja.
U ispitnom postupku je utvrđeno...xx (označeno kao poslovna tajna).
Société Générale planira...xx (označeno kao poslovna tajna).
Slijedom iznesenoga, Hrvatska narodna banka je predmetnu koncentraciju ocijenila dopuštenom, kako je odlučeno u točki I. izreke ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom neposredno kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Urbroj: 399-020/06-06/ŽR
Zagreb, 14. lipnja 2006.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

 
zatvori
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole većine dionica u Glavnoj skupštini HVB Splitske banke d.d. od strane Société Générale S.A. sa sjedištem u Splitu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !