Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem prevladavajućeg utjecaja stjecanjem dionica Wüstenrot stambene štedionice d.d. od strane društva Wüstenrot Versicherungs-AG ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
115 25.10.2006 Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem prevladavajućeg utjecaja stjecanjem dionica Wüstenrot stambene štedionice d.d. od strane društva Wüstenrot Versicherungs-AG

HRVATSKA NARODNA BANKA

2567

Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banciL314385 (»Narodne novine«, br. 36/2001.), a u vezi s člankom 40.L314386 Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) i točkom 9.1.1. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektoraL314388 (»Narodne novine«, br. 48/2003.), odlučujući povodom prijave namjere provedbe koncentracije koju je podnijelo društvo Wüstenrot Versicherungs-AG, sa sjedištem u Alpenstrasse 61, Salzburg, Republika Austrija, guverner Hrvatske narodne banke donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Ocjenjuje se dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem prevladavajućeg utjecaja stjecanjem dionica Wüstenrot stambene štedionice d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 33a od strane društva Wüstenrot Versicherungs-AG, sa sjedištem u Alpenstrasse 61, Salzburg, Republika Austrija.
II. Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku.
III. Ovo će rješenje biti objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Dana 7. srpnja 2006. društvo Wüstenrot Versicherungs-AG, sa sjedištem u Alpenstrasse 61, Salzburg, Republika Austrija (u nastavku teksta: W. Versicherungs), podnijelo je Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: HNB) Prijavu namjere provedbe koncentracije između W. Versicherungs i Wüstenrot stambene štedionice d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 33a (u nastavku teksta: WSŠ), na temelju odredbi točke 7. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektoraL314389 (»Narodne novine«, br. 48/2003., u nastavku teksta: Odluka), a u skladu s odredbama točke 8. Odluke. HNB je podnositelju prijave izdala Potvrdu da je HNB 7. srpnja 2006. zaprimila potpunu prijavu namjere provedbe koncentracije.
II. Razmatrajući podatke dostavljene u prijavi te druge podatke kojima je raspolagala Hrvatska narodna banka, u postupku ispitivanja prijave utvrđeno je sljedeće:

1. SUDIONICI KONCENTRACIJE

Izravni sudionici predmetne koncentracije su društvo W. Versicherungs iz Austrije kao stjecatelj dionica i društvo WSŠ sa sjedištem u Zagrebu čije se dionice ovom koncentracijom stječu.

a) Wüstenrot Versicherungs-AG

Društvo W. Versicherungs sa sjedištem u Austriji predstavlja jedno od društava unutar koncerna Wüstenrot. Osnovna djelatnost društva odnosi se na pružanje usluga iz područja osiguranja. Društvo je utemeljeno 1976. i tada je pružalo usluge iz područja životnog osiguranja, a od 2001. poslovanje je prošireno na više skupina neživotnih osiguranja. S temeljnim kapitalom od 27,7 milijuna eura i oko 1,2 milijuna klijenata W. Versicherungs se ubraja među deset najvećih osiguravatelja na austrijskom tržištu. U segmentu životnih osiguranja procjenjuje se da W. Versicherungs drži oko 5% tržišnog udjela na austrijskom tržištu, među imovinskim osiguranjima tržišni udjel je oko 2,5%, dok u području zdravstvenog osiguranja navedeni osiguravatelj ima manje od 0,5% udjela na austrijskom tržištu.
Povijesni razvoj Wüstenrot grupe započinje 1921. u Njemačkoj, kada je došlo do osnivanja prve stambene štedionice u kontinentalnom dijelu Europe koja će kasnije prerasti u društvo Wüstenrot&Württembergische AG. Prva Wüstenrot stambena štedionica (Bausparkasse Wüstenrot AG) počinje djelovati 1925. u Austriji, a 1976. kao utemeljeno je društvo za osiguranje (Wüstenrot Versicherungs-AG). Oba društva nalaze se u većinskom vlasništvu društva Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH sa sjedištem u Salzburgu, Republika Austrija, a to društvo se nalazi u 100%-tnom vlasništvu zadrugarstva Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Genossenschaft m.b.H. sa sjedištem u Salzburgu, Republika Austrija. Društva Bausparkasse Wüstenrot AG i W. Versicherungs posluju kroz 150 prodajnih mjesta u Austriji, a na tržištima srednje i istočne Europe (Češkoj, Slovačkoj, Madžarskoj i Hrvatskoj) prisutna su preko vlasničkih udjela u drugim društvima. Povezanost s društvima na tržištima srednje i istočne Europe izloženo je u okviru kapitalne povezanosti s drugim poduzetnicima.

b) Wüstenrot stambena štedionica d.d.

WSŠ je osnovana u jesen 1998. kao jedna od prvih stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj. Osnivatelj WSŠ je Bank Austria Creditanstalt Croatia d.d. Od srpnja 2001. u vlasničku strukturu WSŠ ulaze Wüstenrot Bank AG sa sjedištem u Ludwigsburgu, Njemačka i Bausparkasse Wüstenrot AG sa sjedištem u Salzburgu, Austrija. Wüstenrot Bank AG članica je koncerna Wüstenrot&Württembergische AG sa sjedištem u Njemačkoj. Stambena štedionica Bausparkasse Wüstenrot AG, kao što je već spomenuto, pripada koncernu Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH sa sjedištem u Austriji.

2. PRAVNI OBLIK KONCENTRACIJE

Pravni oblik predmetne koncentracije je stjecanje prevladavajućeg utjecaja u WSŠ od strane društva W. Versicherungs, stjecanjem dionica koje iznose 25% udjela u temeljnom kapitalu WSŠ.

3. PRAVNI TEMELJ KONCENTRACIJE

Pravni temelj predmetne koncentracije predstavlja Ugovor o kupoprodaji dionica sklopljen 19. svibnja 2006. između Bank Austrie Creditanstalt AG (u nastavku teksta: BA CA) i W. Versicherungs (u nastavku teksta: Ugovor), te javna ponuda W. Versicherungs koju su dužni objaviti sukladno članku 4.L314390 stavku 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine« broj 84/02, 87/02 i 120/02).
Sukladno odredbama predmetnog Ugovora, BA-CA prodaje, a W. Versicherungs kupuje 1.834 dematerijaliziranih dionica WSŠ u nominalnoj vrijednosti od 10.000 kn svaka, što čini ukupno 25% temeljnog kapitala WSŠ.
Ukupna kupoprodajna cijena predmetnih dionica iznosi...xx (označeno kao poslovna tajna). Sukladno Ugovoru, W. Versicherungs će isplatiti kupoprodajnu cijenu po ispunjenju sljedećih uvjeta:
1. izdavanje suglasnosti Agencije za nadzor financijskog tržišta u Republici Austriji društvu BA-CA za prodaju dionica,
2. donošenje rješenja HNB kojim se izdaje prethodna suglasnost W. Versicherungsu za stjecanje preko 20% udjela u temeljnom kapitalu WSŠ, sukladno čl. 20. Zakona o bankama,
3. g. Emanuel Kovačić će napustiti mjesto člana Nadzornog odbora WSŠ.
»Closing«, odnosno provedba svih radnji koje se moraju obaviti sukladno Ugovoru, nastupit će nakon propisnog ispunjenja prethodno navedenih odgodnih uvjeta te nakon što se kupoprodajna cijena doznači u korist BA-CA i nakon što BA-CA istu primi, kao i nakon nastupanja sljedećih okolnosti:
1. nakon što BA-CA i W. Versicherungs uz javnobilježničku ovjeru potpišu Ugovor o prijenosu dionica na hrvatskom jeziku,
2. nakon što Središnja depozitarna agencija d.d., Zagreb odobri stjecanje predmetnih dionica u korist računa W. Versicherungs, a W. Versicherungs primi dokaz o prijenosu dionica kojeg je izdala Središnja depozitarna agencija.

4. IZVJEŠĆE W. VERSICHERUNGS O GOSPODARSKOJ I PRAVNOJ OPRAVDANOSTI PREDMETNE KONCENTRACIJE

U pogledu ekonomskog obrazloženja predmetne koncentracije podnositelj prijave očitovao se kako su izmjene Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje kojima su smanjeni državni poticaji na stambenu štednju i uvedena mogućnost davanja kredita za predfinanciranje, te izlazak dosadašnjeg dioničara BA-CA iz vlasničke strukture WSŠ, činjenice koje zahtijevaju promjenu strategije poslovanja WSŠ. Smanjenje iznosa državnih poticajnih sredstava (DPS) s 25% na 15% na godišnju štednju do iznosa od 5000 kuna utječe na smanjenje atraktivnosti samog produkta u štednom dijelu. Za očekivati je da će kratkoročno doći do usporavanja rasta tržišta stambene štednje. S druge strane, uvođenje mogućnosti odobravanja i plasiranja kredita za međufinanciranje otvara štedionici nove tržišne segmente i omogućava joj da u puno većoj mjeri djeluje kao financijer stambenog zbrinjavanja građana. Izlazak BA-CA grupe iz vlasničke strukture WSŠ ima posredni utjecaj na samo poslovanje WSŠ prvenstveno zbog ukidanja vlasničke povezanosti WSŠ sa HVB Splitskom bankom d.d.
Predmetna koncentracija nastala je kao posljedica Rješenja HNB o nedopuštenoj koncentraciji od 13. prosinca 2005. S obzirom da bi ta koncentracija imala negativni učinak između ostalog na tržište stambene štednje i stambenih kredita kod stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj, naloženo je sudioniku koncentracije UniCredito Italiano S.p.A. da poduzme aktivnosti u vezi prodaje svih dionica jedne od stambenih štedionica čiji su imatelji članice UniCredit Grupe. Provedbom predmetne koncentracije iz vlasničke strukture WSŠ izlazi BA-CA čime je WSŠ izgubila važnog dioničara u kontekstu strateškog kanala distribucije svojih proizvoda i usluga. Ekonomsko obrazloženje predmetne koncentracije temelji se na strategiji da je ulazak društva W. Versicherungs u vlasničku strukturu WSŠ samo privremeno rješenje, a da se u nekoliko narednih godina uključi jednu od domaćih banaka koja bi preuzela ulogu važnog prodajnog partnera.
Osim obrazloženja da se kroz nekoliko narednih godina u vlasničku strukturu stambene štedionice uključi jedna od poslovnih banaka, drugo ekonomsko obrazloženje odnosi se na kapitalnu povezanost sudionika koncentracije s osiguravateljnim društvima u Republici Hrvatskoj. Naime, W. Versicherungs je kapitalno povezan s osiguravateljnim društvom iz Austrije koje je ujedno većinski vlasnik dviju osiguravateljnih kuća u Republici Hrvatskoj. U tom smislu ekonomsko obrazloženje koncentracije odnosi se na povezanost WSŠ s osiguravateljnim društvima te na ostvarivanje sinergijskih učinaka kroz međusobnu potporu stambene štedionice i osiguravateljnih kuća u prodaji svojih proizvoda i usluga.
Financijska struktura predmetne koncentracije odnosi se na kupoprodaju dionica WSŠ, a označava doznaku iznosa od...xx (označeno kao poslovna tajna) u korist računa BA-CA koji će uplatiti sudionik koncentracije, društvo W. Versicherungs.

5. MJERODAVNO TRŽIŠTE

Odredbama točke 1. Odluke određeno je da se za potrebe iste na odgovarajući način primjenjuje definicija pojma mjerodavno tržište iz propisa koji reguliraju zaštitu tržišnog natjecanja. Sukladno Uredbi o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL314392 (»Narodne novine« br. 51/2004.) mjerodavno tržište, u smislu članka 7.L314393 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 122/2003.), određuje se kao tržište određenih proizvoda koji su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.
U predmetnom slučaju dolazi do koncentracije poduzetnika koji ne djeluju na istim tržištima. Poduzetnik W. Versicherungs bavi se pružanjem usluga iz područja osiguranja na tržištu Republike Austrije, a WSŠ obavlja poslove iz područja stambene štednje. U svojoj proizvodnoj dimenziji mjerodavno tržište se definira s obzirom na proizvode i usluge koje pruža WSŠ. Obzirom da kroz navedenu koncentraciju W. Versicherungs stječe vlasnički udjel u WSŠ, mjerodavno tržište se određuje kao tržište stambene štednje i stambenih kredita kod stambenih štedionica na području Republike Hrvatske.
Mjerodavno tržište u zemljopisnoj dimenziji određuje se s obzirom na rasprostranjenost prodajne mreže WSŠ. Obzirom da se prodajna mreža WSŠ zasniva na vlastitim prodajnim uredima rasprostranjenim širom Republike Hrvatske, ali i na prodajnim mrežama poslovnih banaka partnera s kojima WSŠ ima zaključene ugovore o suradnji u poslovima stambene štednje, mjerodavno tržište se u zemljopisnoj dimenziji definira prema rasprostranjenosti prodajnih mjesta na kojima se može zaključiti ugovor o stambenoj štednji. WSŠ ima zaključene ugovore o suradnji u poslovima stambene štednje s pet poslovnih banaka koje se prema kriteriju ukupne aktive ubrajaju među deset najvećih banaka na bankarskom tržištu Republike Hrvatske. S obzirom na razgranatost vlastite prodajne mreže kao i poslovne mreže četiriju banaka mjerodavno tržište se u geografskoj dimenziji definira kao tržište Republike Hrvatske.

5.1. Analiza mjerodavnog tržišta preko tržišnih udjela

Provedbom predmetne koncentracije dolazi do promjene vlasničke strukture u WSŠ, a stjecatelj dionica, W. Versicherungs, koji pruža usluge iz područja osiguranja, dosad nije bio prisutan na mjerodavnom tržištu.
U analizi mjerodavnog tržišta polazi se od tržišnih udjela WSŠ na tržištu stambene štednje i stambenih kredita na području Republike Hrvatske. Analiza mjerodavnog tržišta obuhvaća podatke po polugodištima u protekle dvije godine te nerevidirane podatke za prva dva kvartala u 2006. godini.

5.1.1. Tržišni udjel WSŠ na mjerodavnom tržištu prema primljenim depozitima i izdanim kreditima

Kod analize mjerodavnog tržišta prema tržišnim udjelima WSŠ se u promatranim razdobljima svrstavana...xx (označeno kao poslovna tajna) poziciju od četiri stambene štedionice koje su postojale tijekom 2004. i 2005., odnosno od pet stambenih štedionica koliko ih posluje tijekom 2006. godine. Tržišni udjel WSŠ od otprilike xx% (označeno kao poslovna tajna) te razdioba preostalih xx% (označeno kao poslovna tajna) tržišta među ostale četiri stambene štedionice treba razmatrati u kontekstu vremena osnivanja stambenih štedionica te njihovog pozicioniranja na tržištu.
Obzirom da je mjerodavno tržište u proizvodnoj dimenziji definirano kao tržište stambene štednje i stambenih kredita kod stambenih štedionica, pri analizi mjerodavnog tržišta razmatraju se tržišni udjeli stambenih štedionica prema prikupljenim novčanim sredstvima i prema odobrenim stambenim kreditima. U definiranju mjerodavnog tržišta utvrđeno je da na tržištu ne postoje pravi zamjenski proizvodi za proizvode stambenih štedionica (stambenu štednju i stambene kredite) jer je jedino komitentima stambene štedionice omogućeno da na oročene depozite kod stambene štedionice koriste državna poticajna sredstva. Niti jedan drugi proizvod ili usluga na financijskom tržištu Republike Hrvatske, osim ovih kod stambenih štedionica, ne omogućuje štedišama korištenje državnih poticajnih sredstava. Iz tog razloga na tržištu je nemoguće naći prave zamjenske proizvode.
WSŠ je na kraju polugodišta 2006. godine držala udio na tržištu prikupljenih depozita od xx% (označeno kao poslovna tajna).
U nastavku je prikazan tržišni položaj WSŠ prema kriteriju prikupljenih depozita:...xx (označeno kao poslovna tajna)
Prema kriteriju odobrenih kredita tržišni udjeli stambenih štedionica su nešto drugačiji. Upravo zbog različitog trenutka osnivanja stambenih štedionica te početka prikupljanja stambene štednje te sukladno tome protekom vremena i odobravanja stambenih kredita, tržišni udjeli stambenih štedionica su u ovom segmentu specifični....xx (označeno kao poslovna tajna).
U nastavku je prikazan tržišni položaj WSŠ prema kriteriju odobrenih kredita:...xx (označeno kao poslovna tajna)
Konačno, može se sumirati kako na tržištu stambene štednje i stambenih kredita vlada dominacija dviju vodećih stambenih štedionica koje drže preko dvije trećine tržišnih udjela, a prema nekim kriterijima i tri četvrtine tržišta. Na temelju analize mjerodavnog tržišta u zemljopisnoj i proizvodnoj dimenziji te s obzirom na tržišni položaj WSŠ koji se uglavnom kreće oko...xx (označeno kao poslovna tajna). Provedbom predmetne koncentracije ne dolazi do horizontalnog povezivanja dvaju konkurenata na tržištu pa nema bojazni da će doći do nastanka ili jačanja vladajućeg položaja WSŠ na mjerodavnom tržištu te se neće pojaviti negativne implikacije na tržišno natjecanje.

5.1.2. Analiza mjerodavnog tržišta prema poslovnoj mreži WSŠ

WSŠ koristi kao distribucijski kanal prvenstveno svoju vlastitu prodajnu mrežu kojom upravlja preko središnjeg ureda u Zagrebu i preko tri regionalna ureda. Ukupno 18 prodajnih ureda raspoređeno je u 16 županija, dok u preostale četiri županije WSŠ nije zastupljena preko svojih prodajnih ureda. Osim vlastite prodajne mreže kao alternativni kanal distribucije WSŠ koristi prodajnu mrežu pet poslovnih banaka s kojima ima sklopljene partnerske ugovore (Erste&Steiermärkische Bank d.d., Société Générale – Splitska banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Slavonska banka d.d. i Volksbank d.d.). Široko rasprostranjena poslovna mreža ovih banaka (300 poslovnica) omogućuje WSŠ zastupljenost u svim hrvatskim županijama.
U nastavku je prikazana zemljopisna rasprostranjenost prodajne mreže WSŠ:
 

Županija

WSŠ

banke partneri prodajni uredi

ukupno poslovnice

ZAGREBAČKA I GRAD ZAGREB

1

41

42

KRAPINSKO-ZAGORSKA

0

2

2

SISAČKO-MOSLAVAČKA

2

5

7

KARLOVAČKA

1

5

6

VARAŽDINSKA

1

6

7

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

0

7

7

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

1

10

11

PRIMORSKO-GORANSKA

1

54

55

LIČKO-SENJSKA

0

5

5

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

1

7

8

POŽEŠKO-SLAVONSKA

1

5

6

BRODSKO-POSAVSKA

0

4

4

ZADARSKA

1

14

15

OSJEČKO-BARANJSKA

1

23

24

ŠIBENSKO-KNINSKA

1

6

7

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

1

8

9

SPLITSKO-DALMATINSKA

1

57

58

ISTARSKA

1

25

26

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

2

12

14

MEĐIMURSKA

1

4

5

 

 

 

 

UKUPNO R. HRVATSKA

18

300

318

 Povezanost WSŠ s poslovnim bankama temelji se isključivo na partnerskim ugovorima o poslovnoj suradnji te među njima ne postoji vlasnička povezanost. Prije izlaska iz vlasničke strukture WSŠ, indirektna povezanost s jednom od banaka postojala je preko BA-CA. Naime, navedena banka je osim 25% udjela u WSŠ do lipnja 2006. bila ujedno i većinski dioničar tada HVB Splitske banke d.d. Nakon kupoprodaje dionica ta indirektna vlasnička povezanost više ne postoji. Sve ostale stambene štedionice direktno su vlasnički povezane s matičnim bankama koje su ih osnovale. PSŠ se nalazi u grupi Zagrebačka banka d.d., RSŠ je dio grupe Raiffeisenbank Austria d.d., a PBZ stambena se nalazi kao sastavni dio PBZ grupe. Najnovije osnovana HPB stambena štedionica d.d. također je vlasnički povezana s Hrvatskom poštanskom bankom d.d.

6. UDJELI SUDIONIKA KONCENTRACIJE U DRUGIM PODUZETNICIMA

Hrvatska narodna banka je istražila kapitalnu i personalnu povezanost sudionika predmetne koncentracije te je utvrđeno sljedeće:
U sklopu ekonomskog dijela analize razmatrana je kapitalna i personalna povezanost sudionika koncentracije u pogledu udjela u temeljnom kapitalu drugih društava odnosno u personalnoj povezanosti s drugim osobama i društvima. Prema podacima dostavljenim u Prijavi namjere provedbe koncentracije društvo W. Versicherungs nije dosad bilo prisutno na mjerodavnom tržištu, ali je indirektno preko svojih vlasnika bilo povezano s osiguravateljnim društvima na tržištu osiguranja Republike Hrvatske.

6.1. Kapitalna povezanost

U analizi kapitalne povezanosti razmatrana je kapitalna povezanost društava W. Versicherungs i WSŠ u drugim poduzetnicima kao i povezanost navedenih društava sa svojim dioničarima.
W. Versicherungs bi nakon provođenja predmetne koncentracije na teritoriju Republike Hrvatske postala kapitalno povezana s društvom WSŠ preko udjela u temeljnom kapitalu od 25%.
Kao što se vidi iz prikaza, među dioničarima WSŠ postoji niz direktnih i indirektnih kapitalnih povezanosti. Najvažnije povezanosti među dioničarima WSŠ su one koje imaju implikacije na hrvatsko financijsko tržište. Društvo W. Versicherungs je preko dioničara Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG iz Beča (Austrija) povezan s dva osiguravateljna društva u Republici Hrvatskoj jer je navedeni osiguravatelj ujedno i većinski dioničar osiguravajućih kuća Kvarner Wiener Städtische osiguranje d.d. i Cosmopolitan Life d.d. Prema navodima s internetske stranice austrijski osiguravatelj je poslovno povezan i s kompozitnim osiguravateljem Helios osiguranje d.d.
Druga dva dioničara koji drže po 37,50% udjela u WSŠ su u drugoj ili trećoj razini također preko svojih dioničara povezani s dvjema bankama u Hrvatskoj. Jedan od vlasnika društva Bausparkasse Wüstenrot AG iz Salzburga s udjelom u temeljnom kapitalu od 1,44% je Hypo Alpe-Adria-Bank AG iz Klagenfurta. Banka iz Klagenfurta ujedno je i 100%-tni vlasnik banke kćeri u Hrvatskoj Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Osim navedene banke vlasništvo nad društvom Bausparkasse Wüstenrot AG drži BA-CA s udjelom od 24,11%. BA-CA je preko svojeg vlasnika, banke UniCredito Italiano S.p.A. povezana s najvećom hrvatskom bankom Zagrebačkom bankom d.d. Treći dioničar u WSŠ, društvo Wüstenrot Bank AG iz Ludwigsburga je na trećoj razini također preko vlasničkih udjela povezana s Zagrebačkom bankom d.d. Međutim, kao što je na prikazu vidljivo, kapitalna povezanost WSŠ s talijanskom bankom UniCredito Italiano S.p.A. odnosno s Zagrebačkom bankom d.d. je od neznatnog značaja zato jer se javlja tek na nekoj višoj razini i zato jer su ti dionički udjeli relativno mali pa stoga provođenjem predmetne koncentracije neće doći do znatnog jačanja kapitalne povezanosti među dioničarima.
Osim implikacija na hrvatsko financijsko tržište iz gore navedenog prikaza važno je uočiti međusobnu kapitalnu povezanost među dioničarima WSŠ te raspodjelu vlasničkih udjela među nekoliko velikih banaka odnosno osiguravajućih kuća.
WSŠ nije kapitalno povezana ni s jednim društvom na način da drži udjel u temeljnom kapitalu društva. Kapitalna povezanost WSŠ s drugim društvima može se povezati jedino s dioničarima samog društva. Vlasnička struktura koja uključuje tri (3) dioničara uključuje vlasnički udio od 37,5% društva Bausparkasse Wüstenrot AG, zatim 37,5% udjela društva Wüstenrot Bank AG te nakon provođenja koncentracije 25%-tni udjel drugog sudionika koncentracije, društva W. Versicherungs AG.
U spomenutoj koncentraciji evidentno je da se radi o kapitalnoj povezanosti društava iz grupe Wüstenrot kao i povezanosti društva Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG sa sudionicima koncentracije kao i s postojećim osiguravateljnim društvima koja posluju na hrvatskom tržištu. Obzirom da se ne radi o direktnoj povezanosti sudionika koncentracije te da se ta povezanost javlja tek na drugoj odnosno trećoj razini kad se promatra vlasnička struktura sudionika koncentracije, onda provođenje predmetne koncentracije ne bi trebalo izazvati zabrinutost.
U kontekstu kapitalne povezanosti sudionika koncentracije s BA-CA, provedbom predmetne koncentracije, nestat će direktna kapitalna povezanost BA-CA s sudionicima koncentracije, ali će još uvijek postojati indirektna povezanost preko vlasničkih udjela na višim razinama vlasničke strukture. Naime, navedena koncentracija obuhvaća izlazak BA-CA iz vlasničke strukture u WSŠ i prodaju dionica društvu W. Versicherungs, ali se zadržava indirektna kapitalna povezanost preko drugog dioničara WSŠ. Obzirom da ti vlasnički udjeli nemaju toliki značaj da bi konačno utjecali na poslovnu strategiju WSŠ, analiza kapitalne povezanosti ne upućuje na postojanje indikacija za narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu.

6.2. Personalna povezanost

U Prijavi namjere provedbe koncentracije dostavljena je informacija o personalnoj povezanosti sudionika koncentracije s drugim poduzetnicima. Prema podacima dostavljenim u prijavi članovi uprave i nadzornog odbora društva W. Versicherungs nisu personalno povezani niti s jednim društvom na hrvatskom financijskom tržištu osim predsjednika nadzornog odbora koji ujedno obavlja funkciju predsjednika nadzornog odbora WSŠ. Preostale personalne povezanosti članova uprave W. Versicherungs koji su ujedno članovi uprave ili nadzornog odbora nekog drugog poduzetnika te povezanosti članova nadzornog odbora W. Versicherungs koji su ujedno članovi uprave nekog drugog poduzetnika prikazane su u nastavku:
 

ime člana
uprave
 ili NO

društvo

rukovodeća funkcija

Helmut Geier

Bausparkasse Wüstenrot AG, Salzburg

član NO

predsjednik uprave

Wüstenrot Versicherungs-AG, Bratislava

predsjednik NO

 

Wüstenrot Bausparkasse AG, Praha

član NO

 

Wüstenrot Lebensversicherung-AG, Praha

predsjednik NO

 

Gesellschaft für Versicherungsfachwissen, Wien

član uprave

dr. Rudolf Aichinger

Wüstenrot Pensionskasse AG, Salzburg

predsjednik NO

zamjenik predsjednika uprave

Carl Spängler Kapitalanlageges. mbH, Salzburg

zamjenik predsjednika NO

 

GHS Immobilien AG, Wien

zamjenik predsjednika NO

 

CA Global Property Internationale Immobilien AG, Wien

član NO

mag. Gerald Hasler

Wüstenrot Pensionskasse AG, Salzburg

zamjenik predsjednika NO

član uprave

Wüstenrot Versicherungs-AG, Bratislava

član NO

dr. Franz Steiner  počasni predsjednik NO

Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen. mbH, Salzburg

zamjenik predsjednika uprave

 

Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH, Salzburg

poslovodstvo

 

Wüstenrot Vermögensbeteiligung GmbH

poslovodstvo

Wolfgang Radlegger predsjednik NO

Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH, Salzburg

poslovodstvo

 

Wüstenrot Vermögensbeteiligung GmbH

poslovodstvo

 

Paris London Universität Salzburg, Salzburg

član savjeta fakulteta

dr. Rudolf Ertl   zamjenik predsjednika NO

Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, Wien

član uprave

 

Donau Allgemeine Versicherungs-AG, Wien

član uprave

dr. Susanne Riess-Passer

Bausparkasse Wüstenrot AG, Salzburg

predsjednik uprave

član NO

IHAG-Holding AG Zürich, Zürich

član upravnog savjeta

dr. Herbert Walterskirchen član NO

Wüstenrot Verwaltungs-und Dienstleistungen GmbH, Salzburg

poslovodstvo

 

Wüstenrot Vermögensbeteiligung GmbH

poslovodstvo

 

Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen. mbH, Salzburg

predsjednik uprave

Slijedom navedenog, personalne povezanosti članova uprave i nadzornog odbora društva W. Versicherungs odnose uglavnom na povezanosti unutar grupe među društvima Wüstenrot te stoga na temelju ovih podataka ne postoje objektivne opasnosti za provođenje učinkovitog tržišnog natjecanja.
U Prijavi namjere provedbe koncentracije također su dostavljene izjave članova uprave WSŠ o nepostojanju njihove personalne povezanosti s drugim poduzetnicima.

7. OPIS I OBRAZLOŽENJE OČEKIVANIH POGODNOSTI PREDMETNE KONCENTRACIJE ZA POTROŠAČE

Provođenjem predmetne koncentracije dolazi do objedinjavanja većinskog paketa dionica od strane dvaju dioničara koji su povezani preko svojih vlasnika, što će stambenoj štedionici omogućiti da efikasnije upravlja svojom aktivom i pasivom te da kvalitetnije obavlja svoje poslovanje.
S aspekta potrošača u sektoru stambene štednje uslijed izmjena Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje došlo je do smanjenja iznosa državnih poticajnih sredstava, no to ne bi trebalo utjecati na interese potrošača za stambenom štednjom jer prema navodima sudionika koncentracije ovakav oblik stambene štednje je i dalje financijski proizvod koji nudi najviše prinose na niže iznose štednje na tržištu.
Ponuda kredita za međufinanciranje omogućuje stambenim štedionicama da još više sudjeluju u procesu stambenog zbrinjavanja građana, a stambenim štedišama je na taj način omogućeno da u relativno kratkom razdoblju dođu do financijskih sredstava potrebnih za stambenu izgradnju. Naime, zakonski je propisano da najkraće vrijeme stambene štednje iznosi dvije (2) godine, dok se sada izmjenama zakona stambenim štedionicama omogućuje odobravanje kredita za međufinanciranje.
Jedan od strateških ciljeva WSŠ u narednom razdoblju je da ojača vlastitu prodajnu mrežu te tako postane više pristupačna potrošačima odnosno svojim komitentima. Uz dosad zaključene ugovore o suradnji u poslovima stambene štednje s pet poslovnih banaka WSŠ planira daljnje povezivanje s bankarskim sektorom kao važnim kanalom distribucije svojih proizvoda i usluga. Daljnjom diferencijacijom proizvoda i usluga WSŠ te pristupačnim načinom ugovaranja stambene štednje postići će se nove pogodnosti za potrošače.
Provedbom predmetne koncentracije dolazi do promjene u vlasničkoj strukturi WSŠ tako da dosadašnji dioničar BA-CA izlazi iz vlasničke strukture. UniCredit Grupa koja je preko Zagrebačke banke d.d. vlasnički povezana s najvećom stambenom štedionicom PSŠ, a ujedno je preko BA-CA prije provođenja koncentracije bila povezana s WSŠ, gubi mogućnost utjecaja na poslovanje WSŠ pa se time otklanja mogućnost usklađenog djelovanja dviju stambenih štedionica. Kao pogodnost za potrošače iz provođenja predmetne koncentracije proizlazi činjenica da time prestaje vlasnička povezanost dviju stambenih štedionica te se na taj način uklanja mogućnost njihovog usklađenog djelovanja na mjerodavnom tržištu.
III. Razmatranjem navedenih činjenica vezanih uz analizu predmetne koncentracije utvrđeno je sljedeće:
Stjecanjem 25% udjela u temeljnom kapitalu WSŠ od strane društva W. Versicherungs nastaje koncentracija društva W. Versicherungs iz Salzburga, Republika Austrija i WSŠ sa sjedištem u Zagrebu. Predmetnoj koncentraciji prethodila je koncentracija koja je nastala na tržištu univerzalnog bankarstva i na tržištu stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj kao posljedica preuzimanja Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG i BA-CA od strane UniCredito Italiano S.p.A. Navedena koncentracija je imala negativan učinak na domaćem bankovnom tržištu i tržištu stambenih štedionica s obzirom da je UniCredito Italiano S.p.A. bio većinski imatelj dionica Zagrebačke banke d.d. te neizravno PSŠ, a Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG je preko BA-CA bio većinski imatelj udjela u temeljnom kapitalu HVB Splitske banke d.d. odnosno u temeljnom kapitalu WSŠ, pa je zbog negativnih implikacija na učinkovito tržišno natjecanje koncentracija ocijenjena nedopuštenom te je Rješenjem HNB od 13. prosinca 2005. zabranjeno njeno provođenje.
U predmetnoj koncentraciji mjerodavno tržište je određeno kao tržište stambene štednje i stambenih kredita kod stambenih štedionica na području Republike Hrvatske. Na tržištu stambenih štedionica su u promatranim razdobljima poslovale četiri stambene štedionice, a u svibnju 2006. započela je s poslovanjem peta stambena štedionica. Analizom mjerodavnog tržišta utvrđeno je da WSŠ drži oko 14% tržišnog udjela. Provedbom predmetne koncentracije ne dolazi do stvaranja ili jačanja vladajućeg položaja WSŠ na mjerodavnom tržištu, niti do sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu. Kupoprodajom udjela u temeljnom kapitalu WSŠ tržišni udio stambene štedionice na mjerodavnom tržištu se neće promijeniti.
Slijedom iznesenoga, Hrvatska narodna banka je predmetnu koncentraciju ocijenila dopuštenom, kako je odlučeno u točki I. izreke ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom neposredno kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Urbroj: 605-020/09-06//ŽR
Zagreb, 27. rujna 2006.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem prevladavajućeg utjecaja stjecanjem dionica Wüstenrot stambene štedionice d.d. od strane društva Wüstenrot Versicherungs-AG
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !