Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica Banke Sonic d.d. od strane Banco Popolare di Verona e Novara ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
115 25.10.2006 Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica Banke Sonic d.d. od strane Banco Popolare di Verona e Novara

HRVATSKA NARODNA BANKA

2568

Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banciL314395 (»Narodne novine«, br. 36/2001.), a u vezi s člankom 40.L314396 Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) i točkom 9.1.1. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektoraL314398 (»Narodne novine«, br. 48/2003.), odlučujući povodom prijave namjere provede koncentracije koju je podnijela Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., Piazza Nogara 2, Verona, Republika Italija, guverner Hrvatske narodne banke donosi

RJEŠENJE

1. Ocjenjuje se dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica Banke Sonic d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 131, od strane Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., Piazza Nogara 2, Verona, Republika Italija.
2. Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku.
3. Ovo će rješenje biti objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Dana 13. srpnja 2006. Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB) zaprimila je prijavu namjere provedbe koncentracije Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., Piazza Nogara 2, Verona, Republika Italija (u nastavku teksta: BPVN) i Banke Sonic d.d., Zagreb, Savska cesta 131 (u nastavku teksta: Banka Sonic). Dana 6. rujna 2006. HNB je podnositelju Prijave (BPVN) izdao Potvrdu kojom se potvrđuje da je 4. rujna 2006. HNB zaprimio potpunu prijavu namjere provedbe predmetne koncentracije.
II. Razmatrajući podatke dostavljene u prijavi namjere provedbe koncentracije te druge podatke kojima je raspolagao HNB, u postupku ispitivanja prijave namjere provedbe koncentracije utvrđeno je sljedeće:

1. SUDIONICI KONCENTRACIJE

Sudionici predmetne koncentracije su Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., Piazza Nogara 2, Verona, Republika Italija i Banka Sonic d.d., Zagreb, Savska cesta 131.

a) BPVN

BPVN je univerzalna banka sa sjedištem u Veroni koja je prema talijanskom Zakonu o bankama osnovana kao zadružno društvo s ograničenom odgovornošću. BPVN nastalo je spajanjem dviju banaka, Banca Popolare di Verona S.c.r.l. (u nastavku teksta: BPV) i Banca Popolare di Novara S.c.r.l. (u nastavku teksta: BPN).
BPV je osnovana 21. lipnja 1867. u Veroni. Nakon osnutka, tijekom 20. stoljeća, banka je rasla i širila se kako organskim rastom tako i pripajanjem drugih banaka i financijskih institucija. Najvažnije akvizicije odnose se na pripajanje Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena koje je počelo 1993. godine, a završilo 1995. godine kada je banka promijenila tvrtku u Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero. Osim toga, 1997. godine banka je kupila većinski udio u banci Credito Bergamasco S.p.a. iz Bergama u kojoj je dotad većinski vlasnik bila francuska bankarska grupacija, Crédit Lyonnais group. 2000. godine BPV je kupila većinski udio u Banca Aletti & C. S.p.a., dok preostali udio u temeljnom kapitalu drži Credito Bergamasco S.p.a.
BPN je utemeljena 17. rujna 1871. u Navari kao zadružno društvo. Od 1. lipnja 2002. zadružno društvo BPN se spojilo s BPV te je time nastalo novo društvo Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. 2003. godine donosi se odluka o razdvajanju društva BPN te ono od tada posluje kao dioničko društvo Banca Popolare di Novara.
Dana 25. ožujka 2003. započeo je projekt razdvajanja društva BPN te je 3. svibnja donesena odluka o razdvajanju BPN u zasebno dioničko društvo u 100% vlasništvu BPVN. BPVN kao banka obavlja aktivnosti upravljanja i koordinacije društvima koje su uključene u grupu društava Grupa BPVN. BPVN je svojim poslovanjem orijentirana uglavnom na sjeverni dio Italije gdje joj je i sjedište. Spajanjem dviju banaka 2002. godine došlo je do snažnog povezivanja dviju banaka u sjevernom dijelu Italije. BPV je jače prisutna u sjeveroistočnom dijelu Italije, dok je BPN snažnije prisutna u sjeverozapadnom dijelu Italije. Spajanjem tih dviju banaka zadružno društvo BPVN steklo je ukupno 1.188 poslovnica diljem Italije. Grupa BPVN na kraju 2005. godine zapošljavala je 12.775 djelatnika.

b) Banka Sonic

Banka Sonic d.d. nastala je na temeljima Štedionice Slavonija d.o.o. koja je osnovana koncem 1992. godine. Četiri i pol godine kasnije Štedionica Slavonija d.o.o. je promijenila ime u Štedionica Sonic d.o.o. Krajem 2001. godine Rješenjem HNB-a Štedionica Sonic d.d. je dobila odobrenje za rad kao banka te je odlukom Glavne skupštine društva promijenjen naziv u Banka Sonic d.d. Nakon nekoliko dokapitalizacija Banka Sonic je 13. srpnja 2005. dobila suglasnost HNB-a za pružanje bankovnih i ostalih financijskih usluga koje između ostalog uključuju obavljanje platnog prometa u zemlji i s inozemstvom sukladno posebnim zakonima te ostalih srodnih poslova. Dobivanjem te suglasnosti proširen je spektar proizvoda i usluga koje pruža Banka Sonic.
Svoje poslovanje Banka Sonic je organizirala kroz poslovnu mrežu od 27 poslovnica u 13 gradova diljem Republike Hrvatske te posluje s otprilike xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) komitenata. Na kraju 2005. godine Banka Sonic je zapošljavala 182 djelatnika.

2. PRAVNI OBLIK KONCENTRACIJE

Pravni oblik predmetne koncentracije je stjecanje 80,207% redovnih dionica i 14,769% povlaštenih dionica Banke Sonic od strane BPVN, što čini 65,32% udjela u temeljnom kapitalu Banke Sonic.

3. PRAVNI TEMELJ KONCENTRACIJE

Pravni temelj predmetne koncentracije je Opcijski ugovor sklopljen 21. veljače 2006. između xx (podaci izostavljeni jer predstavljaju poslovnu tajnu) kao prodavatelja (u nastavku teksta: Prodavatelji) i BPVN kao kupca (u nastavku teksta: Kupac).
Na dan sklapanja predmetnog Ugovora, Prodavatelji su bili vlasnici 49.568 redovnih dionica, svaka u vrijednosti od 500,00 kn (u nastavku teksta: redovne dionice), što predstavlja 80,207% redovnih dionica Banke Sonic.
Također, Prodavatelji su na dan sklapanja ugovora imali u vlasništvu 2.688 povlaštenih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 500,00 kn svaka (u nastavku teksta: povlaštene dionice), što predstavlja 14,769% povlaštenih dionica Banke Sonic.
Udjeli Prodavatelja u broju redovnih i povlaštenih dionica Banke Sonic prije provođenja koncentracije su sljedeći:
xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu)
Predmetnim Ugovorom Prodavatelji su neopozivo odobrili Kupcu pravo da od njih kupi redovne i povlaštene dionice (u nastavku teksta: Pravo kupnje), sukladno uvjetima iz Ugovora. Kupac može izvršavati Pravo kupnje upućivanjem obavijesti u roku od deset radnih dana tijekom razdoblja od dana potpisivanja ugovora, do i uključujući 30. rujna 2006. Navedeno se može izvršiti po ispunjenju, između ostalog, sljedećih uvjeta:
– izdavanje odobrenja HNB za transakciju iz ugovora, a koje to tijelo daje i u svom svojstvu antimonopolnog tijela,
– izdavanje odobrenja Banca d´Italia kojim se potvrđuje i odobrava stjecanje redovnih dionica i povlaštenih dionica od strane Kupca,
– prodavatelji moraju izvršavati u svakom bitnom pogledu svoje obaveze sukladno Ugovoru, te sukladno uvjetima Ugovora,
– završenje zadovoljavajućeg due dilligencea (po mišljenju Kupca) od strane Kupca.
Kupac će Prodavateljima platiti Opcijsku kupovnu cijenu koja iznosi xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) EUR za svaku redovnu dionicu svakog od Prodavatelja te xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) EUR za svaku povlaštenu dionicu svakog od Prodavatelja. Ukupna Opcijska kupovna cijena za sve redovne dionice Prodavatelja je xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) EUR, a ukupna Opcijska kupovna cijena za sve povlaštene dionice Prodavatelja iznosi xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) EUR.

4. IZVJEŠĆE BPVN O GOSPODARSKOJ I PRAVNOJ OPRAVDANOSTI PREDMETNE KONCENTRACIJE

U prijavi namjere provedbe predmetne koncentracije, podnositelj Prijave (BPVN) navodi da namjerava uložiti znatne napore u modernizaciju cjelokupnog poslovanja Banke Sonic, a posebice u xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu).

5. MJERODAVNO TRŽIŠTE

Odredbe točke 1. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektora propisuju da se, za potrebe te odluke, primjenjuje definicija pojma mjerodavno tržište iz propisa koji reguliraju zaštitu tržišnog natjecanja. U skladu s Uredbom o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL314399 (»Narodne novine« br. 51/2004.) mjerodavno tržište, u smislu članka 7.L314400 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 122/2003.), određuje se kao tržište određenih proizvoda koji su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.
Obzirom da kroz navedenu koncentraciju BPVN stječe udjel u temeljnom kapitalu Banke Sonic te s obzirom na potrebu definiranja mjerodavnog tržišta u proizvodnoj i zemljopisnoj dimenziji u konkretnom slučaju mjerodavno tržište se definira kao tržište bankarskog poslovanja sa stanovništvom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Osječko-baranjske županije i Splitsko-dalmatinske županije.
U predmetnoj koncentraciji dolazi do horizontalnog povezivanja dvaju poduzetnika koji su prisutni na bankarskom tržištu proizvoda i usluga. U proizvodnoj dimenziji promatra se spektar proizvoda i usluga koje pruža Banka Sonic s obzirom da u navedenoj koncentraciji dolazi do kupoprodaje dionica Banke Sonic i da BPVN prvi put ulazi na bankarsko tržište Republike Hrvatske. Banka Sonic je od HNB ovlaštena pružati bankovne i ostale financijske usluge međutim svojim poslovanjem je orijentirana gotovo u potpunosti prema stanovništvu kao ciljnoj grupi komitenata. Na pasivnoj strani bilance xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) oročenih sredstava banka je prikupila od sektora stanovništva, dok je na aktivnoj strani banka također orijentirana prema sektoru stanovništva. Poslovanje s trgovačkim društvima odnosno korporativno bankarstvo kod Banke Sonic je zastupljeno s minimalnim vrijednostima, kod oročenih depozita xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) na kraju polugodišta 2006. godine, a kod kredita s xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) u ukupnoj masi odobrenih kredita.
U geografskoj dimenziji određivanja mjerodavnog tržišta polazi se od geografske usmjerenosti Banke Sonic na određena područja. Dakle, promatra se usmjerenost poslovanja Banke Sonic sa sektorom stanovništva na području određenih županija. Kako se u okviru nadzornih i statističkih izvješća koje HNB periodično prikuplja od banaka ne nalaze podaci o strukturi depozita i strukturi kredita sektora stanovništva pojedine banke po županijama, izvršena je aproksimacija na temelju dostupnih podataka. Iz izvješća o geografskoj koncentraciji danih kredita i primljenih depozita banke (obrazac KKD) korišteni su podaci za ukupno prikupljene depozite i izdane kredite u pojedinoj županiji, a iz statističkih izvješća Bilanca stanja – BS/KRED-7 i Bilanca stanja – BS/DEP-8 korišteni su podaci o ukupnoj masi depozita i ukupnoj masi kredita podijeljenoj prema sektorima. Tako je iz podataka u Bilanci stanja izračunat udio sektora stanovništva u ukupnoj masi depozita odnosno u ukupnoj sumi kredita, a onda je prema udjelima u pojedinoj županiji (podaci iz KKD obrasca) izračunat obujam depozita stanovništva neke banke u pojedinoj županiji te obujam izdanih kredita stanovništvu neke banke prema županijama. Iz tih podataka došlo se do saznanja da je kod primanja depozita stanovništvu Banka Sonic najviše usmjerena na Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, zatim na Osječko-baranjsku županiju te na Splitsko-dalmatinsku županiju. Pri plasiranju kredita stanovništvu također su primarno zastupljene tri (3) navedene županije. Na temelju tih podataka u zemljopisnom pogledu određivanja mjerodavnog tržišta tržište se definira kao tržište triju navedenih županija gdje je banka od sektora stanovništva prikupila najviše sredstava te gdje je sektoru stanovništva plasirala najviše kredita. Usmjerenost na ove tri (3) županije poklapa se i s najvećim brojem poslovnica Banke Sonic u tim županijama premda također treba naglasiti da je Banka Sonic rasprostranjenošću svojih poslovnica prisutna i u drugih devet (9) županija, ali s manjim udjelima.

a) Analiza mjerodavnog tržišta na osnovi tržišnih udjela

U analizi mjerodavnog tržišta preko tržišnih udjela se uspoređuje položaj Banke Sonic prema drugim bankama na promatranom tržištu u proizvodnoj i geografskoj dimenziji. Dakle, razmatra se poslovanje Banke Sonic sa sektorom stanovništva na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Osječko-baranjske županije i Splitsko-dalmatinske županije. Za analizu mjerodavnog tržišta korištene su aproksimacije revidiranih podataka na kraju 2004. i 2005. godine.

aa) Tržišni udio Banke Sonic na mjerodavnom tržištu prema primljenim depozitima i danim kreditima

Na mjerodavnom tržištu Banka Sonic je zbog svoje veličine postigla tržišne udjele, a u promatrane tri (3) županije koje su određene kao mjerodavno tržište Banka Sonic je najbolju tržišnu poziciju ostvarila u Osječko-baranjskoj županiji.
Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije najbolju tržišnu poziciju među bankama u poslovanju sa stanovništvom drži Zagrebačka banka d.d. i po kriteriju prikupljenih depozita od stanovništva i po kriteriju odobrenih kredita stanovništvu. Druge dvije pozicije u navedenoj županiji drže Privredna banka Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. Banka Sonic u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji s tržišnim udjelom od xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) na kraju 2005. godine i prema kriteriju depozita od stanovništva i prema kriteriju kredita stanovništvu xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu).
Drugi dio mjerodavnog tržišta gdje Banka Sonic ostvaruje svoje najbolje rezultate je područje xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) županije. U segmentu depozita stanovništva s tržišnim udjelom od xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) na kraju 2005. godine Banka Sonic je bila peta banka po veličini, dok je u segmentu kredita stanovništvu postigla tržišni udio od xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) Gotovo xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) od ukupno prikupljenih depozita stanovništva na području Osječko-baranjske županije privukla je Slavonska banka d.d., dok su druge dvije vodeće banke imale znatno manje tržišne udjele.
U segmentu kreditiranja stanovništva na području Osječko-baranjske županije Slavonska banka d.d. je također držala vodeću poziciju, dok druge dvije pozicije u navedenoj županiji drže Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.
Kao što u Osječko-baranjskoj županiji primat drži Slavonska banka d.d. tako je na području trećeg dijela mjerodavnog tržišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji vodeća banka Societe Generale – Splitska banka d.d. Druge dvije banke koje su prikupile najviše depozita stanovništva na tom području su Raiffeisenbank Austria d.d. i Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Banka Sonic je na kraju 2005. godine postigla tržišni udjel od xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu). Na području kreditiranja stanovništva osim vodeće pozicije Societe Generale – Splitska banka d.d. značajne tržišne udjele postigle su Zagrebačka banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. Banka Sonic je u tom segmentu držala xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) tržišnog udjela.

ab) Analiza mjerodavnog tržišta prema poslovnoj mreži Banke Sonic

Prema podacima dostavljenim u Prijavi namjere provedbe koncentracije poslovnu mrežu Banke Sonic čine 27 poslovnica u 13 gradova koje su organizirane kroz četiri (4) upravna centra. Uz Upravu banke koja je u Zagrebu, banka je ustrojena kroz tri (3) podružnice u tri (3) najveća grada koje upravljaju radom poslovnica na svom području. Poslovnu mrežu Banke Sonic čine sljedeće poslovnice:
– Poslovnica Zagreb Savska
– Poslovnica Zagreb Martićeva
– Poslovnica Zagreb Trešnjevka
– Poslovnica Zagreb Republike Austrije
– Poslovnica Zagreb Maksimir
– Poslovnica Zagreb Ozaljska
– Poslovnica Varaždin Centar
– Poslovnica Varaždin Korzo
– Poslovnica Čakovec
– Poslovnica Osijek Donji Grad
– Centar za poduzetnike Osijek
– Poslovnica Osijek Dukat
– Poslovnica Osijek Centar
– Poslovnica Osijek Slavonija
– Poslovnica Slatina
– Poslovnica Slavonski Brod
– Poslovnica Vukovar
– Poslovnica Požega
– Poslovnica Našice
– Poslovnica Rijeka
– Poslovnica Rijeka-Delta
– Poslovnica Pula
– Poslovnica Pula-Arena
– Poslovnica Split
– Poslovnica Split-Centar
– Poslovnica Split-Prima
– Poslovnica Zadar
Na kraju 2005. godine Banka Sonic je svojim poslovnicama pokrivala 12 županija. Pritom je u šest (6) županija imala više od jedne poslovnice, dok je najveći broj poslovnica (po 6 poslovnica) imala u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji te u Osječko-baranjskoj županiji. Na mjerodavnom tržištu, koje uključuje već spomenute tri (3) županije, Banka Sonic prema broju poslovnica nije zauzela značajne tržišne udjele. U Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji sa šest (6) poslovnica Banka Sonic je među drugim bankama na tržištu postigla xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) tržišnog udjela. U Osječko-baranjskoj županiji, gdje je ukupni broj poslovnica svih banaka nešto manji nego u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, tržišni udio Banke Sonic prema broju poslovnica iznosio je xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) na kraju 2005. godine, dok je u istom razdoblju na području Splitsko-dalmatinske županije Banka Sonic sa tri (3) poslovnice zauzela xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) tržišta.
Osim temeljnog kanala distribucije, preko svojih poslovnica, Banka Sonic na tržištu nudi i alternativne distribucijske kanale. Banka Sonic od listopada 2005. raspolaže jednim bankomatom koji se nalazi u Osijeku. Obzirom da je Banka Sonic korisnica usluga sustava MBNET koji je u vlasništvu poduzetnika MBU d.o.o. komitentima Banke Sonic je indirektno dostupna puno šira distribucijska mreža bankomata. Naime MBU d.o.o. u sustavu MBNET uključuje 18 banaka koje imaju ukupno 702 bankomata. Na taj način su komitentima Banke Sonic bankarske usluge dostupne i preko bankomata drugih banaka, korisnica MBU.
Osim bankomata, Banka Sonic nudi internet bankarstvo u okviru NetBanking programa te usluge slanja SMS poruka korisnicima o stanju na računu ili promjenama po računu u okviru usluge SMSonic.

6. UDJELI SUDIONIKA KONCENTRACIJE U DRUGIM PODUZETNICIMA

HNB je istražio kapitalnu i personalnu povezanost sudionika predmetne koncentracije, te je utvrđeno sljedeće:

a) Kapitalna povezanost

Prema podacima dostavljenim u Prijavi, osim dionica Banke Sonic, BPVN nema udjela u drugim društvima na području Republike Hrvatske. BPVN ima udjele u društvima izvan Republike Hrvatske, najviše na području Republike Italije, koja se bave lizingom, upravljanjem imovinom, trgovanjem dionica, poslovima životnog osiguranja, informatičkim uslugama i pružanjem drugih usluga te distribucijom. Manje udjele BPVN ima u društvima koja se bave djelatnostima trgovine, komunikacija, poljoprivrednim aktivnostima, uslugama iz područja prijevoza te poslovnog savjetovanja. BPVN je sa vlasničkim udjelima prisutan u društvima koja se ubrajaju u grupu BPVN i rezultati njihovog poslovanja se konsolidiraju.
Posebno je razmatrana vlasnička povezanost sudionika koncentracije s društvima iz bankarskog sektora. BPVN je vlasnički povezan s nekoliko društava koja su aktivna u sektoru bankarstva i to tako da u njima drži kontrolu ili da sudjeluje u vlasništvu.
Premda je u nadopuni Prijave od strane BPVN dostavljena potpisana izjava o njihovoj kapitalnoj i personalnoj nepovezanosti s drugim talijanskim bankama koje su prisutne na hrvatskom tržištu, u analizi kapitalne povezanosti dioničara BPVN pronađena je indirektna povezanost BPVN s xx (podaci izostavljeni jer predstavljaju poslovnu tajnu) obzirom na xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) udio poduzetnika xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) u vlasničkoj strukturi BPVN, spomenuta povezanost s xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) ne može se negativno odraziti na učinkovitost tržišnog natjecanja na hrvatskom bankarskom tržištu.
Po pitanju kapitalne povezanosti Banke Sonic s drugim poduzetnicima, prema podacima dostavljenim u Prijavi, Banka Sonic nema vlasničkih udjela u drugim društvima kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

b) Personalna povezanost

Prema navodima iz dostavljenih dokumenata niti jedan član Uprave i Nadzornog odbora BPVN ne obnaša analognu funkciju u hrvatskim kreditnim institucijama te nije kapitalno i personalno povezan s drugim talijanskim bankama koje su prisutne na hrvatskom tržištu.
Kod Banke Sonic također se ne nailazi na ikakvu personalnu povezanost s drugim osobama budući da je u Prijavi potvrđeno da niti jedan član uprave i nadzornog odbora Banke Sonic nije istovremeno član bilo kojeg upravnog tijela u bilo kojem drugom hrvatskom društvu.

7. OPIS I OBRAZLOŽENJE OČEKIVANIH POGODNOSTI PREDMETNE KONCENTRACIJE ZA POTROŠAČE

U smislu pogodnosti predmetne koncentracije za potrošače podnositelj Prijave očitovao se da stjecanjem udjela u vlasničkoj strukturi Banke Sonic, BPVN planira uložiti znatne napore na modernizaciji cjelokupnog poslovanja Banke Sonic što će konačno proizvesti i određene koristi za potrošače. Tako će BPVN Banci Sonic, kao jednoj od svojih banaka kćeri, pružati stručnu podršku i podržati je pri razvoju novih proizvoda i usluga na hrvatskom tržištu.
xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu). Povećanje efikasnosti, odnosno ušteda troškova, odrazit će se na cijenu kredita te će direktno pridonijeti pogodnostima za bankovne komitente.
xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu). Kao rezultat ulaganja BPVN u Banku Sonic, Banka Sonic moći će svojim komitentima ponuditi bolji spektar proizvoda i usluga uz povećanu kvalitetu i niže cijene.
Prema podacima dostavljenim u Prijavi te prema planovima koje BPVN planira realizirati kao većinski vlasnik udjela u Banci Sonic, predmetna koncentracija bi trebala rezultirati pozivnim učincima za potrošače.
III. Razmatranjem navedenih činjenica vezanih uz analizu predmetne koncentracije utvrđeno je sljedeće:
Predmetnom koncentracijom BPVN će steći 65,32% udjela u temeljnom kapitalu Banke Sonic od čega 49.568 dionica predstavljaju redovne dionice, a ostalih 2.688 dionica su povlaštene dionice. BPVN dosad nije bila prisutna na hrvatskom bankarskom tržištu. BPVN koja je prema pravnom obliku osnovana kao zadružno društvo s ograničenom odgovornošću svoje bankarsko poslovanje je usmjerila uglavnom na regije sjeverne Italije, a tek desetak posto svog poslovanja obavlja na području srednje i južne Italije. Osim u poslovima bankarstva, Grupa BPVN drži vlasničke udjele i u društvima koja se bave lizingom, upravljanjem imovinom, trgovanjem dionica, poslovima životnog osiguranja, informatičkim uslugama i pružanjem drugih usluga te distribucijom. Manje udjele BPVN ima u društvima koja se bave djelatnostima trgovine, komunikacija, poljoprivrednim aktivnostima, uslugama iz područja prijevoza te poslovnog savjetovanja.
Stjecanjem udjela u Banci Sonic, BPVN namjerava uložiti znatne napore u modernizaciju cjelokupnog poslovanja Banke Sonic, a posebice u xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu). Kao rezultat ulaganja BPVN u Banku Sonic, banka će moći svojim komitentima ponuditi bolji spektar proizvoda i usluga uz povećanu kvalitetu i niže cijene.
S obzirom na specifičnu usmjerenost poslovanja Banke Sonic u strukturiranju svog poslovanja u proizvodnoj i zemljopisnoj dimenziji mjerodavno tržište se definira kao tržište bankarskog poslovanja sa stanovništvom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Osječko-baranjske županije i Splitsko-dalmatinske županije. Tržišni položaj Banke Sonic na ovako definiranom mjerodavnom tržištu ne pokazuje naznake da bi provođenjem koncentracije moglo doći do stvaranja ili jačanja vladajućeg položaja banke na mjerodavnom tržištu. Banka Sonic je najbolje rezultate na mjerodavnom tržištu ostvarila na području Osječko-baranjske županije gdje je u segmentu prikupljenih depozita postigla xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) tržišnog udjela, a u području kreditiranja xx% (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu) tržišta. Na druga dva dijela mjerodavnog tržišta, tržišni udjeli Banke Sonic bili su xx (podaci izostavljani jer predstavljaju poslovnu tajnu). Sukladno tome, analizom mjerodavnog tržišta u promatranoj koncentraciji utvrđeno je da ne postoje negativne implikacije na učinkovitost tržišnog natjecanja na hrvatskom bankovnom tržištu.
Analizom kapitalne i personalne povezanosti utvrđeno je da ne postoji direktna povezanost sudionika koncentracije s drugim poduzetnicima na hrvatskom bankarskom tržištu. Indirektna povezanost jednog od malih dioničara BPVN s drugom talijanskom grupacijom prisutnom na hrvatskom bankarskom tržištu ne izaziva zabrinutost zbog malih vlasničkih udjela. Stoga se u tom dijelu analize ne može govoriti o potencijalnim opasnostima za tržišno natjecanje.
Na temelju iznesenoga, Hrvatska narodna banka predmetnu je koncentraciju ocijenila dopuštenom, kako je odlučeno u točki 1. izreke ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom neposredno kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Urbroj: 604-020/09-06/ŽR
Zagreb, 26. rujna 2006.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem većine dionica Banke Sonic d.d. od strane Banco Popolare di Verona e Novara
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !