Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odbija Zahtjev društva VABA d.d. banka Varaždin iz Varaždina za izdavanje odobrenja prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
126 20.11.2006 Rješenje kojim se odbija Zahtjev društva VABA d.d. banka Varaždin iz Varaždina za izdavanje odobrenja prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2785

Temeljem odredbe čl. 137.L315813 st. 3. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 53/91 i 103/96-Odluka US RH), u svezi s odredbama čl. 15.L315815 st. 1. toč. 4. al. 1., čl. 8.L315816 st. 3. i čl. 19.L315817 st. 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), povodom zahtjeva društva VABA d.d. banka Varaždin, iz Varaždina, Anina 2, zastupanog po opunomoćeniku, društvu FIMA fortis savjetovanje d.o.o., iz Varaždina, Anina 2, za izdavanje odobrenja prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 10. studenoga 2006., donijela je

RJEŠENJE

1. Odbija se Zahtjev društva VABA d.d. banka Varaždin, iz Varaždina, Anina 2, za izdavanje odobrenja prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom.
2. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Dana 7. lipnja 2006. godine društvo VABA d.d. banka Varaždin, iz Varaždina, Anina 2 (dalje u tekstu: Izdavatelj), zastupano po opunomoćeniku, društvu FIMA fortis savjetovanje d.o.o., iz Varaždina, Anina 2, podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), sukladno odredbi čl. 22.L315819 st. 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Zahtjev radi izdavanja odobrenja prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom i odgovarajuću dokumentaciju u prilogu, među ostalim, i revizijsko izvješće za 2005. godinu, koje je izradilo društvo DTTC consulting i revizija d.o.o., Varaždin.
Agencija je, pismenom od 12. listopada 2006. pozvala Izdavatelja da, u roku od 14 dana, dostavi novo revizijsko izvješće – kao jedan od priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, u smislu odredbe čl. 3.L315821 st. 1. t. 5. Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu (»Narodne novine« br. 118/03) – koje će izraditi drugi revizor, budući da je revizijsko izvješće društva DTTC consulting i revizija d.o.o., Varaždin, za 2005. godinu, dostavljeno uz predmetni Zahtjev, nevažeće. Naime, Rješenjem HNB-a (Broj: ERIN-20-020/06-MMJ-ŽR od 14. rujna 2006.), a temeljem odredaba čl. 114.L315823 st. 4. Zakona o bankama (»Narodne novine« br. 84/02), te na temelju Odluke o reviziji financijskih izvješća i poslovnih funkcija bankeL315825 (»Narodne novine« br. 17/03, 29/06 i 46/06), među ostalim, odbijeno je izvješće o reviziji Izdavatelja koje je izradilo društvo DTTC consulting i revizija d.o.o., Varaždin.
Rješenju HNB-a (ERIN-20-020/06/-MMJ-ŽR od 14. rujna 2006.), prethodilo je Rješenje (ERIN-12-020/06-MMJ-ŽR od 18. srpnja 2006.) kojim se od Izdavatelja traži ispravljanje odgovarajućih knjiženja u poslovnim knjigama sa stanjem na dan 31. prosinca 2005. godine.
Podneskom od 26. listopada 2006., a polazeći od toga da mu je od strane HNB-a dan rok za imenovanje drugog ovlaštenog revizora te dostavu novog revizijskog izvješća za 2005. godinu do 28. veljače 2007, Izdavatelj je od Agencije zatražio produljenje danog roka za daljnjih 60 dana, odnosno, kako se to u podnesku navodi, do 31. prosinca 2006.
U okolnostima gdje odgovarajući podaci u financijskim izvješćima za 2005. godinu nisu bili knjiženi sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o računovodstvuL315826 (»Narodne novine« br. 146/05), odnosno, Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (što je Izdavatelj tijekom dosadašnjeg provedenog postupka ispravio), nakon čega je, sukladno odredbi članka 114. stavka 4. Zakona o bankama, HNB odbila revizorsko izvješće za 2005. godinu, zahtjev za produženje roka za dostavu revizorskog izvješća ukazuje se neosnovanim.
Budući da Izdavatelj nije dostavio navedeni dokaz u danom roku, odlučeno je, temeljem odredbe članka 137. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku kao u točki 1. izreke ovog Zaključka.
Sukladno odredbi čl. 8. st. 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, odlučeno je kao u t. 2. izreke ovog Zaključka.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Zaključka.

Klasa: UP/I- 450-08/06-11/18
Urbroj: 326-111/06-23
Zagreb, 10. studenoga 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odbija Zahtjev društva VABA d.d. banka Varaždin iz Varaždina za izdavanje odobrenja prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !