Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odbija zahtjev trgovačkog društva Primorska banka d.d. Rijeka, iz Rijeke, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
139 22.12.2006 Rješenje kojim se odbija zahtjev trgovačkog društva Primorska banka d.d. Rijeka, iz Rijeke, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3166

Temeljem odredbi članka 137.L321928 stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka US RH), u svezi s odredbama članka 15.L321930 stavak 1. točka 4. al. 1., članka 8. stavak 3. i članka 19. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), povodom zahtjeva trgovačkog društva Primorska banka d.d. Rijeka, iz Rijeke, Scarpina 7, za izdavanjem odobrenja prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 7. prosinca 2006. donijela je

RJEŠENJE

1. Odbija se zahtjev trgovačkog društva Primorska banka d.d. Rijeka, iz Rijeke, Scarpina 7, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom.
2. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo Primorska banka d.d. Rijeka, iz Rijeke, Scarpina 7 (dalje u tekstu: Izdavatelj) podnijelo je 6. listopada 2006. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), zahtjev za odobrenjem prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom i dokumentaciju u prilogu, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL321932 (»Narodne novine« broj 84/02; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL321933 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik), među ostalim, i revizijsko izvješće za 2005. godinu, koje je izradilo društvo Concordia Audit, revizorska tvrtka d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Trpanjska 28.
Dana 25. listopada 2006. godine Agencija je uputila dopis Izdavatelju kojim ga je pozvala da u roku od 30 dana dostavi novo revizijsko izvješće za 2005. godinu, izrađeno od drugog revizora, budući da je revizijsko izvješće društva za 2005. godinu, dostavljeno uz predmetni Zahtjev, nevažeće. Naime, Rješenjem Hrvatske narodne banke (broj: ERIN-21-020/06-MMJ-ŽR od 18. rujna 2006.), a temeljem odredbi članka 114.L321934 st. 4. Zakona o bankama (»Narodne novine« broj 84/02), te Odluke o reviziji financijskih izvješća i poslovnih funkcija bankeL321936 (»Narodne novine« broj 17/03, 29/06 i 46/06), među ostalim, odbijen je Izvještaj o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2005. godinu Izdavatelja, koje je izradilo društvo Concordia Audit, revizorska tvrtka d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Trpanjska 28. Istim Rješenjem je naloženo imenovati drugoga ovlaštenog revizora koji će obaviti reviziju i ocjenu temeljnih financijskih izvještaja za 2005. godinu do 28. veljače 2007. godine, koje će se dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci.
Isto tako je Agencija od Izdavatelja zatražila pored dostave novog financijskog izvješća za 2005. godinu i dostavu privitaka koji nisu dostavljeni uz zahtjev, sukladno Pravilniku, odnosno izvornik ili javnobilježničku ovjerenu presliku financijskih izvješća za posljednje tromjesečje koje prethodi podnošenju zahtjeva, kao i ispravljeni prospekt u skladu s traženjima Agencije, sve u roku od 30 dana.
Izdavatelj se očitovao na zahtjev Agencije i zatražio produljenje ostavljenog mu roka od 30 dana za daljnjih 90 dana za dostavu dokumentacije, odnosno kako se to u podnesku navodi, do 27. siječnja 2007. Kao nemogućnost poštivanja ostavljenog mu roka od 30 dana, Izdavatelj je naveo da je za imenovanje drugog revizora potrebno poštivati proceduru sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, koja zahtjeva dodatno vrijeme.
Zaključkom Agencije od 23. studenoga 2006. godine, pod brojem klasa: UP/I- 450-08/06-11/35, urbr: 326-111/06-6 odbijen je zahtjev Izdavatelja za produljenjem roka za dostavu dokumentacije.
Naime, u okolnostima gdje odgovarajući podaci u financijskim izvješćima za 2005. godinu nisu bili proknjiženi sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o računovodstvu, odnosno, Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja nakon čega je, sukladno odredbi članka 114. stavka 4. Zakona o bankama, Hrvatska narodna banka odbila revizorsko izvješće za 2005. godinu, zahtjev za produženje roka za daljnjih 90 dana za dostavu revizorskog izvješća Agencija je ocjenila neosnovanim.
Izdavatelj nije u ostavljenom roku od 30 dana, odnosno do 29. studenoga 2006. godine, ispunio traženja Agencije, odnosno nije dostavio ispravljeni prospekt, kao ni tražene privitke, među ostalim i novo izrađeno financijsko izvješće za 2005. godinu, izrađeno od drugoga ovlaštenog revizora.
Sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona, Agencija rješenjem odobrava prospekt ako su zahtjevu priloženi svi propisani prilozi i ako prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona.
Obzirom da su iz naprijed navedenih razloga financijska izvješća Izdavatelja za 2005. godinu nevažeća, te kao takva ne mogu biti uključena u sadržaj prospekta niti kao privitak prospekta, te s obzirom da u ostavljenom roku nisu priložena nova financijska izvješća za 2005. godinu, kao ni ostala propisana dokumentacija, Zahtjev Izdavatelja za izdavanje odobrenja prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom valjalo je odbiti kao neosnovan.
Slijedom navedenog, a temeljem odredbe članka 137. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku odlučeno je kao u točki 1. izreke ovoga Rješenja.
Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, odlučeno je kao u točki 2. izreke ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I- 450-08/06-11/35
Urbroj: 326-111/06-7
Zagreb, 7. prosinca 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odbija zahtjev trgovačkog društva Primorska banka d.d. Rijeka, iz Rijeke, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !