Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobrava Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskom fondom korištenje sredstava jamstvenog pologa ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 24.4.2006 Rješenje kojim se odobrava Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskom fondom korištenje sredstava jamstvenog pologa

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1116

Na temelju odredbi članka 15.L297163 stavak 1., točka 4. alineja 2. i članka 8.L297164 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05), primjenom odredbi članka 56.L297166 stavka 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u predmetu odobrenja raspolaganja sredstvima jamstvenog pologa Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Grškovićeva 31 na sjednici održanoj 6. travnja 2006. donosi

RJEŠENJE

I. Daje se odobrenje Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom za korištenje sredstava jamstvenog pologa u iznosu od 4.093.634,31 kn.
II. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«

Obrazloženje

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.o.o. dostavilo je 7. ožujka 2006. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljem tekstu: Agencija) dopis u kojem traži odobrenje za povlačenje razlike sredstava s računa jamstvenog pologa u iznosu od 5.093.634,31 kn, sukladno Obavijesti o iznosu usklađenog jamstvenog pologa, koju je Agencija dostavila društvu 21. veljače 2006. godine, klasa: 140-01/06-25/03, urbroj: 326-202-06-2, a u smislu Odluke o usklađenju jamstvenog pologa za 2004. i 2005. godinuL297168 (»Narodne novine« br. 18/06) te članka 56. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.
Uvidom u on-line izvješća – Dnevni statistički podaci o prijavama/članstvu, koji su dostupni Agenciji na terminalu Regosa na dan 28. veljače 2006. broj članova AZ obveznog mirovinskog fonda iznosi 492.941 (na dan 31. prosinca iznosio je 489.779 te je prema tom broju pisana Obavijest o iznosu usklađenog jamstvenog pologa). Sukladno članku 56. st. 1. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, s danom 28. veljače 2006. godine utvrđeno je da potrebni iznos jamstvenog pologa Allianz ZB d.o.o. iznosi 48.149.548,57 kn te je slijedom navedenog Agencija dana 14. ožujka 2006. poslala Allianz ZB d.o.o. dopis klasa: 140-01/06-25/03, urbroj: 326-202-06-5, u kojem se društvo upućuje na dostavu novog zahtjeva za odobrenje povlačenja sredstava jamstvenog pologa na iznos od 4.093.634,31 kn, kako bi se proveo postupak i donijelo rješenje.
Dana 16. ožujka 2006. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.o.o. dostavilo je Agenciji novi dopis u kojem se traži odobrenje za povlačenje razlike sredstava s računa jamstvenog pologa u iznosu od 4.093.634,31 kn.
Slijedom navedenog, na temelju članka 56. stavak 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, riješeno je kao u izrijeci ovoga rješenja.
Sukladno odredbi čl. 8. st. 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tube Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I -140-01/06-03/04
Urbroj: 326-202-06-1
Zagreb, 6. travnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobrava Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskom fondom korištenje sredstava jamstvenog pologa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !