Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobrava Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. korištenje sredstava jamstvenog pologa ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 24.4.2006 Rješenje kojim se odobrava Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. korištenje sredstava jamstvenog pologa

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1117

Na temelju odredbi članka 15.L297185 stavak 1., točka 4. alineja 2. i članka 8.L297186 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05), primjenom odredbi članka 56.L297188 stavka 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u predmetu odobrenja raspolaganja sredstvima jamstvenog pologa Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Zagreb, Magazinska 69/V na sjednici održanoj 6. travnja 2006. donosi

RJEŠENJE

I. Daje se odobrenje Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. za korištenje sredstava jamstvenog pologa u iznosu od 40.603,19 kn.
II. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«

Obrazloženje

Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. dostavilo je 29. ožujka 2006. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dopis u kojem traže odobrenje za korištenje sredstava jamstvenog pologa uz obrazloženje da su navedena sredstva »sukladno odredbi Zakona koji je bio na snazi 2003. godini, na ime naknade za uspješnost za 2003. godinu iz Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 14. 1. 2004. isplaćena su sredstva u iznosu od 40.603,19 kn na račun jamstvenog kapitala«.
Dobrovoljno mirovinsko društvo dostavilo je dodatnu dokumentaciju 30. ožujka 2006. iz koje su razvidni navodi o ispunjavanju zakonom propisane pretpostavke za korištenje sredstava jamstvenog pologa od strane Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
Slijedom navedenog, na temelju članka 56. stavak 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, riješeno je kao u izrjeci ovoga rješenja.
Sukladno odredbi čl. 8. st. 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I -140-01/06-06/04
Urbroj: 326-202-06-2
Zagreb, 6. travnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobrava Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. korištenje sredstava jamstvenog pologa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !