Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobrava Statut i Informativni prospekt Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
120 21.11.2007 Rješenje kojim se odobrava Statut i Informativni prospekt Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o. iz Zagreba

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3509

Na temelju odredbi članka 15.L359794 točka 4. alineja 2. i članka 8.L359795 Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 39.L359797 stavak 2. i članka 107.L359798 stavak 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07) i članka 8.L359800 Pravilnika o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, broj 113/03), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu Croatia osiguranja mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., iz Zagreba, Miramarska 22, u predmetu odobrenja Statuta i Informativnog prospekta Croatia osiguranja dobrovoljnoga mirovinskog fonda, na temelju odluke Uprave na sjednici održanoj 16. studenoga 2007. donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se Statut Croatia osiguranju dobrovoljnom mirovinskom fondu, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., iz Zagreba, Miramarska 22.
2. Odobrava se Informativni prospekt Croatia osiguranju dobrovoljnom mirovinskom fondu, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., iz Zagreba, Miramarska 22.
3. Izrjeka ovog Rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), zaprimila je 6. studenoga 2007. zahtjev, klasa: UP/I-140-01/07-31/13, urbroj: 383-113-07-1, društva Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., iz Zagreba, Miramarska 22, (u daljnjem tekstu: Društvo), za odobrenje Statuta i Informativnog prospekta Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda, sukladno odredbama članka 39. stavak 2. i članka 107. stavka 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07) a u svezi usklađenjem s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovimaL359802 (»Narodne novine«, broj 71/07).
Pregledom Statuta i Informativnog prospekta, Agencija je utvrdila da je tekst Statuta Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda sukladan članku 39. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Također je utvrđeno da je Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o. izradilo Informativni prospekt Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda sukladno članku 107. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te je tekst Informativnog prospekta sukladan člancima 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Pravilnika o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fondaL359803 (»Narodne novine«, broj 113/03).
Slijedom navedenog odlučeno je kao u točkama 1. i 2. ovog rješenja.
Sukladno odredbi članka 8. stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-140-01/07-31/13
Urbroj: 326-113-07-2
Zagreb, 16. studenoga 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobrava Statut i Informativni prospekt Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !