Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
130 19.12.2007 Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3746

Na temelju odredbi članka 15.L367099 točka 4. alineja 2. i članka 8.L367100 Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 39.L367102 stavak 2. i članka 107.L367103 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07) i članka 8.L367105 Pravilnika o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, broj 113/03), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69, u predmetu odobrenja izmjena i dopuna Statuta i Informativnog prospekta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, temeljem odluke Uprave, na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Odobravaju se izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69.
2. Odobrava se novi tekst Informativnog prospekta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69.
3. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), zaprimila je 18. listopada 2007. godine, klasa: UP/I-140-01/07-31/12, urbroj: 383-113-07-1, zahtjev Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69, (dalje: Društvo), za odobrenje izmjena i dopuna Statuta i Informativnog prospekta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda sukladno odredbama članka 39.L367107 stavak 2. i članka 107.L367108 stavka 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07), a u svezi usklađenja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovimaL367110 (»Narodne novine«, broj 71/07).
Nakon zatraženog ispravka Društvo je dostavilo 4. i 10. prosinca 2007. godine, klasa: UP/I-140-01/07-31/12, urbroj: 383-113-07-3,4 Odluku o izmjenama i dopunama Statuta i Informativnog prospekta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, te ispravljeni pročišćeni tekst Statuta i novi tekst Informativnog prospekta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, klasa: UP/I-140-01/07-31/12, Urbroj: 383-113-07-3,4.
Pregledom navedene dokumentacije utvrđeno je da su izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda sukladne članku 39. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Također je utvrđeno da je novi tekst Informativnog prospekta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda sukladan članku 107.L367111 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i člancima 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Pravilnika o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, broj 113/03).
Slijedom navedenog Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odobrila je izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Statuta i novi tekst Informativnog prospekta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda.
Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-140-01/07-31/12
Urbroj: 326-113-07-5
Zagreb, 13. prosinca 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !