Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za up­rav­ljanje obveznim mirovinskim fondom d.d., Zagreb ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
120 21.11.2007 Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d., Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3508

Na temelju odredbi članka 15.L359785 točka 4. alineja 2. i članka 8.L359786 Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), primjenom odredbe članka 39.L359788 stavak 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03,177/04 i 71/07), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d., Zagreb, Magazinska 69/V, u predmetu odobrenja izmjena Statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda, na sjednici održanoj16. studenoga 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Odobravaju se izmjene i pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d., Zagreb.
2. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d., Zagreb, Ulica Magazinska 69/V (u daljnjem tekstu: Društvo), podnijelo je 5. listopada 2007. godine, klasa: UP/I-140-01/07-32/1, urbroj: 383-113-07-1 zahtjev za odobrenje izmjena Statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda sukladno odredbi članka 39.L359790 stavka 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04). Društvo je 9. listopada 2007. godine dostavilo Odluku Uprave Društva o izmjenama i dopunama Statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda, kao i tekst Statuta Raiffeisen mirovinskog fonda prije izmjena, klasa: UP/I-140-01/07-32/1, urbroj: 383-113-07-2, a 5. studenoga 2007. godine, klasa: UP/I-140-01/07-32/1, urbroj: 383-113-07-4, nakon zatraženih izmjena, Društvo je dostavilo ispravak teksta Statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda, te Odluku Uprave Društva o izmjenama i dopunama istog, nadopunjenu i parafiranu od strane Uprave Društva.
Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su izmjene i pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda sukladne članku 39.L359792 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07).
Slijedom navedenog, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odobrila je izmjene i pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda.
Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-140-01/07-32/1
Urbroj: 326-113-07-5
Zagreb, 16. studenoga 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za up­rav­ljanje obveznim mirovinskim fondom d.d., Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !