Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odobravaju izmjene Statuta Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 24.4.2006 Rješenje kojim se odobravaju izmjene Statuta Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1118

Na temelju odredbi članka 15.L297190 stavak 1. točka 4. alineja 2. i članka 8.L297191 Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05), primjenom odredbe članka 21.L297193 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 13. travnja 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

I. Odobravaju se izmjene Statuta Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.
II. Ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. dostavilo je svojim dopisom od 3. travnja 2006. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, zahtjev za odobrenje izmjena Statuta Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. koji je 29. ožujka 2006. godine usvojila Glavna skupština Društva, a radi upisa u sudski registar. Promjene se odnose na određivanje poslovne adrese sjedišta Društva, te na način sazivanja Glavne skupštine Društva.
Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrdila da su sadržaj i oblik istog, pa je valjalo riješiti kao u izrjeci ovog Rješenja.
U skladu s člankom 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje se objavljuje u »Narodnim novinama«, kao službenom glasilu Republike Hrvatske.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-140-01/06-02/02
Urbroj: 326-204-06-4
Zagreb, 13. travnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odobravaju izmjene Statuta Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !