Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se ovlaštenom društvu Privredna banka Zagreb d.d. oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima odnosno kojim se neće oduzeti dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
126 20.11.2006 Rješenje kojim se ovlaštenom društvu Privredna banka Zagreb d.d. oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima odnosno kojim se neće oduzeti dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima ukoliko u razdoblju od jedne godine od dana konačnosti rješenja ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole propisan odredbama članka 52. stavka 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2787

Temeljem odredbi članka 8.L315803 stavka 1. i članka 15.L315804 stavka 1., točke 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 15.L315806 stavka 2., članka 41.L315807 stavka 2. i članka 52.L315808 stavak 1. točka 11. i stavka 6. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima ovlaštenom društvu PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Račkoga 6, MBS:080002817, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 9. studenoga 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Ovlaštenom društvu PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Račkoga 6, MBS: 080002817, oduzima se dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima.
2. Ovlaštenom društvu PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Račkoga 6, MBS: 080002817, neće se oduzeti dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima ukoliko u razdoblju od jedne godine od dana konačnosti rješenja ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole propisan odredbama članka 52. stavka 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Hrvatska Agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: »Agencija«) provela je postupak nadzora nad društvom PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Račkoga 6, MBS: 080002817, sukladno odredbi članka 15. stavak 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i članka 14. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, (dalje u tekstu: Zakon) iz razloga što je u okviru obavljanja svojih ovlasti, saznala za određene aktivnosti u poslovanju nadzirane osobe u svezi transakcija dionicama izdavatelja Pliva d.d. Zagreb, za koje je bilo potrebno utvrditi da li su u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira.
Postupak nadzora proveden je na temelju Rješenja Agencije (klasa: UP/I-041-02/06-01/94, urbroj: 326-104/06-1), od 11. srpnja 2006. godine.
Postupkom nadzora Agencija je utvrdila da ovlašteno društvo PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Račkoga 6 (dalje u tekstu: Društvo) tijekom vremenskog razdoblja od 28. 6. 2006. do 29. 6. 2006. nije postupalo u skladu s odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, odnosno suprotno odredbi članka 53. stavka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, omogućilo je i naložilo osobama koje nemaju dozvolu Agencije za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima da neovlašteno pružaju brokerske usluge, čime Društvo, u izvršavanju naloga za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira, nije postupala sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje: Zakon), kako je propisano odredbama članka 66. stavka 1. Zakona.
Temeljem odredbe članka 15. stavka 2. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Agencija će rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izreći odgovarajuću mjeru propisanu ovim Zakonom.
Sukladno odredbi članka 52. stavak 1. točka 11. Zakona, Agencija će ovlaštenom društvu rješenjem oduzeti dozvolu za obavljanje jednog ili više poslova s vrijednosnim papirima ako nema zaposlenog brokera ili investicijskog savjetnika kada je to propisano ili poslove s vrijednosnim papirima za račun nalogodavca obavljaju osobe koje nisu brokeri ili investicijski savjetnici.
Sukladno odredbi članka 52. stavak 6. Zakona, kada utvrdi postojanje razloga za oduzimanje dozvole iz stavka 1. točka 11. ovog članka, Agencija može u rješenju o oduzimanju dozvole odrediti da ovlaštenom društvu dozvolu neće oduzeti ako u roku koji odredi Agencija ispravi nezakonitosti, a za vrijeme koje ne može biti dulje od jedne godine od dana konačnosti rješenja o oduzimanju dozvole ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole iz stavka 1. ovog članka.
Prije donošenja rješenja Agencija je sukladno članku 135. Zakona o općem upravnom postupku utvrdila sve okolnosti značajne za rješenje.
Agencija je omogućila predstavnicima Društva da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.
Tako je, nakon provedenog postupka nadzora, Društvo kao stranka, obaviješteno o djelu koje im je stavljeno na teret te na temelju kojih okolnosti i činjenica. Agencija je svojim dopisima od 26. listopada 2006. upućenih Boži Prki, predsjedniku uprave Društva, Hrvoju Bujanoviću, izvršnom direktoru Sektora investicijskog bankarstva i Andreji Barišić, direktorici direkcije brokerskih poslova, navedene osobe pozvala da se očituju na sve činjenice i dokaze koje koristila pri utvrđivanju okolnosti provedbe transakcija dionicama Plive d.d. na dan 28. i 29. lipnja 2006. godine, a koje su bile ključne za donošenje ovog Rješenja.
Uvidom u očitovanja dostavljenih Agenciji od strane gore navedenih ovlaštenih osoba u Društvu, nisu utvrđene nove okolnosti koje bi upućivale na zakonitost u postupanju Društva prilikom provođenja transakcija dionicama Plive 28. i 29. lipnja 2006., niti je Društvo iznijelo argumente koji bi pobili iznesene činjenice Agencije.
Uvidom u knjigu naloga koja se prema organizacijskoj shemi PBZ-a vodi u Sektoru investicijskog bankarstva – Direkciji brokerskih poslova, za dane 28. i 29. lipnja 2006. godine u dijelu koji se odnosni na naloge za kupnju i prodaju dionica Plive, utvrđena je značajna kupnja i prodaja dionica Plive u ime i za račun Društva. Dana 28. 6. 2006. temeljem više naloga, realizirana je kupnja i prodaja dionica Plive d.d. ukupne vrijednost 32.816.513,85 kuna. (Utvrđeno specifikacija iz knjige naloga na dan 28. lipnja 2006.). Dana 29. lipnja 2006. temeljem više naloga realizirana je kupnja i prodaja dionica Plive, ukupne vrijednosti 1.723.846.462,98 kuna (slovima milijarda sedamstodvadesttrimilijuna osamstočetrdesetšest tisuća četiristošezdesetdvije kune i devedesetosam lipa). (Utvrđeno specifikacijom iz knjige naloga na dan 29. lipnja 2006.).
Poslovi s vrijednosnim papirima propisani odredbama članka 34. točka 1. – 7. Zakona odlukom Uprave PBZ-a o organizacijskoj shemi obavljaju se u Direkciji brokerskih poslova. Direkcija brokerskih poslova, posebna je organizacijska cjelina (u smislu članka 39. Zakona) unutar Sektora investicijskog bankarstva, te obavlja i poslove «posredovanja pri kupnji i prodaji vrijednosnih papira po nalogu klijenta odnosno u svoje ime i za svoj račun (točke 1. i 2. članka 34. Zakona).
Agencija je u postupku nadzora uzela izjave osoba koje su bile nadležne za provođenje transakcija s vrijednosnim papirima 28. i 29. lipnja 2006. godine i to sljedećih osoba: Andreja Barišić, direktorica Direkcije brokerskih poslova, Hrvoje Bujanović, direktor Sektora investicijskog bankarstva, Dalibor Rakuš, zaposlenik Direkcije investicijskog upravljanja unutar Sektora investicijskog bankarstva, osoba s položenim brokerskim ispitom, Jelena Ivančić, pripravnik- analitičar III u Direkciji brokerskih poslova, Davor Klasnić, pripravnik- analitičar III u Direkciji brokerskih poslova, Dario Klarić, pripravnik- analitičar III u Direkciji brokerskih poslova i Božo Prka, predsjednik Uprave PBZ d.d.
Na upit djelatnika Agencije o okolnostima transakcija dionicama Plive na dan 28. i 29. lipnja 2006. direktorica Direkcije brokerskih poslova Andreja Barišić dala je 3. studenoga 2006. pisanu izjavu u kojoj se očitovala da je 28. i 29. lipnja 2006., kada su se odvijale transakcije dionicama Plive, koristila godišnji odmor, te da joj nije poznato tko je zaprimio naloge i izvršio transakcije.
S obzirom da jedina osoba koja je bila ovlaštena obavljati transakcije nije obavila transakcije te nije imala saznanja o tome tko ih je obavio, u cilju utvrđenja materijalne istine, Agencija je uzela iskaze ostalih osoba, po hijerarhijskoj liniji (zapovjednoj) te funkcionalnoj liniji (obavljanje poslova) koje su morale ili mogle imati saznanja o provedenim transakcijama.
Hrvoje Bujanović, direktor Sektora investicijskog bankarstva u pisanom iskazu od 17. srpnja 2006. te u svom očitovanju od 2. studenoga 2006. godine naveo je da je 29. lipnja 2006. godine uputio svog podređenog djelatnika Dalibora Rakušu (zaposlenika Direkcije investicijskog upravljanja unutar Sektora investicijskog bankarstva) da bude prisutan u Direkciji brokerskih poslova pri provođenju transakcija s dionicama Plive. Hrvoje Bujanović je telefonski davao upute Daliboru Rakuši na sve okolnosti kupnje i prodaje dionica Plive 29. lipnja 2006., a koji je takve upute prosljeđivao neovlaštenim osobama odnosno pripravnicima Direkcije brokerskih poslova koji su upisali naloge u knjigu naloga i izvršili transakcije dionicama Plive na Zagrebačkoj burzi.
Agencija je 7. rujna 2006. uzela iskaz Dalibora Rakuša, o čemu je sastavljen zapisnik. Djelatnik Društva Dalibor Rakuš bio je zaposlen kao broker u Direkciji brokerskih poslova do 25. srpnja 2005. godine kad je temeljem aneksa ugovora o radu br. 2049/04 premješten u Direkciju investicijskog upravljanja koja se također nalazi unutar Sektora investicijskog bankarstva, te od rujna 2005. godine nije obavio niti jednu transakciju s vrijednosnim papirima niti je imao pristup računalima (potrebnim lozinkama) u Direkciji brokerskih poslova.
Iz navedenog Agencija smatra da Dalibor Rakuš nije osoba ovlaštena za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima koji su definirani člankom 34. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona.
Dalibor Rakuš je u bitnome potvrdio iskaz Hrvoja Bujanovića. Nadodao je da Hrvoju Bujanoviću napomenuo da sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira, nalog za kupnju i prodaju vrijednosnih papira može zaprimiti i izvršiti samo ovlašteni broker, te da on »ne može i ne smije ići u Direkciju brokerskih poslova u svojstvu ovlaštenog brokera niti to želi«. Također je izjavio da operativno nije proveo transakciju kupnje i prodaje dionica Plive 29. lipnja 2006. godine, a niti je to od njega traženo, već da su transakciju operativno na računalima proveli pripravnici Direkcije brokerskih poslova.
U cilju utvrđivanja svih okolnosti koje se odnose na transakcije dionicama Plive d.d. 28. i 29. lipnja 2006. godine Agencija je uzela iskaze pripravnika koji su zaposleni u Direkciji brokerskih poslova koji su u bitnome potvrdili da su osobno, a prema nalogu rukovoditelja upisivali naloge za kupnju ili prodaju dionica Plive u Knjigu naloga te provodili transakcije na burzi.
Prema iskazu Jelene Ivančić od 25. listopada 2006., ista je navela da je 28. i 29. lipnja 2006. godine bila na svom radnom mjestu pripravnice u Direkciji brokerskih poslova te obavljala transakcije na burzi po nalogu rukovoditelja. Nadalje, navela je da je 29. lipnja 2006. u prostorije Direkcije pristupio Dalibor Rakuš koji je pripravnicima prenosio upute Hrvoja Bujanovića koje su se odnosile na vrijeme izlaganja naloga te količinu i cijenu dionica Plive. Ista je postupila po tim uputama i naloge upisala u knjigu naloga i realizirala na Zagrebačkoj burzi. Također, Jelena Ivančić je navela da je 29. lipnja 2006. nakon trgovanja, u prostorije Direkcije brokerskih poslova pristupio Hrvoje Bujanović i čestitao pripravnicima na obavljenom poslu.
Prema iskazu Davora Klasnića, isti je naveo da je 28. lipnja 2006. godine bio na svom radnom mjestu pripravnika u Direkciji brokerskih poslova, a 29. lipnja 2006. godine bio je na godišnjem odmoru. Dana 28. lipnja 2006. zaprimio je nalog za kupnju dionica Plive od strane djelatnika Sektora poslova riznice (nalog za kupnju u ime i za račun Društva), te ga upisao u knjigu naloga i u sustav Zagrebačke burze. Također je naveo da je u više navrata rekao svojim nadređenima i to Hrvoju Bujanoviću, da on nije ovlašteni broker i da ne može obavljati poslove s vrijednosnim papirima.
Prema iskazu Darija Klarića, isti je naveo da je 29. lipnja 2006. godine bio na svom radnom mjestu pripravnika u Direkciji brokerskih poslova, a 28. lipnja 2006. godine bio je na godišnjem odmoru. Dana 29. lipnja 2006. obavljao je poslove s vrijednosnim papirima prema uputama Dalibora Rakuša, koji je upute dobivao od Hrvoja Bujanovića. Također je naveo da je upisivao naloge klijenata u knjigu naloga i u sustav Zagrebačke burze, ali sve prema uputama Dalibora Rakuša.
Iz svega navedenog proizlazi da pravna osoba te odgovorne osobe nisu pri provođenju višemilijunskih transakcija upotrijebili dužnu pažnju da transakcije obavljaju isključivo ovlašteni brokeri, dapače, odgovorne osobe pokazale su izričitu namjeru, da neovlaštene osobe izvrše transakcije (davajući naredbe niže pozicioniranim službenicima odnosno pripravnicima) te joj je slijedom navedenog valjalo Društvu oduzeti dozvolu za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima.
Međutim, sukladno točki 2. izreke Rješenja, neće se oduzeti dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima ukoliko u razdoblju od jedne godine od dana konačnosti rješenja ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole propisan odredbama članka 52. stavka 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.
Sukladno odredbama članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/06-01/94
Urbroj: 326-321/06-47
Zagreb, 10. studenoga 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se ovlaštenom društvu Privredna banka Zagreb d.d. oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima odnosno kojim se neće oduzeti dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !