Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se poništava transakcija sklopljena na Varaždinskoj burzi d.d. 5. listopada 2006. s brojem zaključnice 325059, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ZLTO-R-A izdavatelja Zlatni otok d.d., Krk, ukupne količine 5 dionica ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 4.12.2006 Rješenje kojim se poništava transakcija sklopljena na Varaždinskoj burzi d.d. 5. listopada 2006. s brojem zaključnice 325059, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ZLTO-R-A izdavatelja Zlatni otok d.d., Krk, ukupne količine 5 dionica

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2949

Na temelju odredbe članka 15.L318459 stavka 1. točke 3. i članka 8.L318460 stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), članka 217.L318462 stavak 3. Zakona o upravnom postupku (»Narodne novine« 53/91), te članka 15.L318464 stavka 2. i 3. i stavka 4. točke 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) u predmetu nadzora nad trgovanjem dionicama izdavatelja Zlatni otok d.d., Krk, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 23. studenoga 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Poništava se transakcija sklopljena na Varaždinskoj burzi d.d. 5. listopada 2006. s brojem zaključnice 325059, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ZLTO-R-A izdavatelja Zlatni otok d.d., Krk, ukupne količine 5 dionica;
II. Nalaže se Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin da bez odgode izvrši ispravak izvješća koji sadrže podatke o trgovanju sa cijenama i količinama.
III. Nalaže se Varaždinskoj burzi d.d. Varaždin da o učinjenom iz točke II. ovog rješenja bez odgode obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga;
IV. Ovim Rješenjem ukida se Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 5. listopada 2006. godine, klase: UP/I-041-02/06-01/105, urbroj: 326-321/06-1;
V. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: »Agencija«) je 5. listopada 2006. godine donijela Rješenje kojim je naložila Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da obustavi sve radnje prijenosa vlasništva s računa prenositelja na račun stjecatelja, a na temelju transakcija sklopljenih na Varaždinskoj burzi d.d. 5. listopada 2006. godine počevši s brojem zaključnice od 325055 do 325059 koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ZLTO-R-A,izdavatelja Zlatni otok d.d., Krk ukupne količine 350 dionica u trajanju od 60 dana.
Agencija je 5. listopada 2006. godine, obavljajući redovni nadzor trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d. uočila transakcije dionicama izdavatelja Zlatni otok d.d., Krk, oznake ZLTO-R-A (dalje u tekstu: »Izdavatelj«) po cijenama koje značajno odstupaju od prethodno trgovanih. Utvrđeno je da je brokersko društvo ABACUS brokeri d.d., Zagreb postupajući po nalogu nalogodavca za kupnju dionica Izdavatelja, 5. listopada 2006. godine izvršilo kupnju 350 dionica Izdavatelja sa zaključnom cijenom od 500,00 kuna. Uvidom u Knjigu naloga brokerskog društva ABACUS brokeri d.d., Zagreb, Agencija je utvrdila da je nalogodavac kontaktirao brokera telefonom, i to na sljedeći način.
Nalog broj 07414/06-K zaprimljen je 5. listopada 2006. godine, telefonskim putem u 13.03 sati te je isti izvršen u slijedećoj minuti na način da je nalogodavac kupio 345 dionica po cijenama između 265,00 i 349,00 kuna, a samo 5 dionica po cijeni od 500,00 kuna.
U postupku nadzora kao stranka u postupku saslušan je gospodin Milovan Strniščak iz Zaprešića, Brdovečka 26 u svojstvu brokera zaposlenog u Abacus brokeri d.d., te je zaprimljeno pisano očitovanje o predmetnom događaju od strane klijenta, gospodina Antuna Petrića iz Požege, Vjekoslava Babukića 25. Utvrđeno je da nalogodavac prati trgovanje na Varaždinskoj burzi d.d. putem sustava ATM, te da mu je nedvojbeno, u svakom trenutku, bilo poznato točno stanje ponude i potražnje te trenutna cijena dionice Izdavatelja u promatranom periodu. Komunikacija između klijenta i brokera odvijala se u stvarnom vremenu, na način da je nalogodavac telefonskim putem davao naloge brokeru za kupnju predmetnih dionica, te je tako postavljanjem maksimalne cijene po kojoj je spreman kupiti dionicu upravo u iznosu od 500,00 kn, direktno utjecao na posljedicu, to jest, na povećanje cijene predmetne dionice za 99,98%. Budući da nakon navedenih transakcija toga dana više nije bilo trgovanja dionicama Izdavatelja, cijena od 500,00 kn predstavljala je službenu zaključnu cijenu za dionicu Izdavatelja na dan 5. listopada 2006. godine.
S obzirom na iskustvo ulagatelja te način praćenja tržišta u stvarnom vremenu nedvojbeno je da je isti dajući nalog na kupnju 350 dionica po cijeni od maksimalno 500 kn točno znao kako će kupnjom samo 5 dionica podići cijenu na 500 kuna.
Radi zaštite investitora te integriteta tržišta bitno je da zaključna cijena vrijednosnice odražava odnos ponude i potražnje za pojedino razdoblje. Ponderirana vrijednost trgovine dionicom Izdavatelja na dan 5. listopada 2006. godine iznosila je 284,50 kuna dok je transakcijom sa samo 5 dionica zaključna cijena za isti dan iznosila 500 kuna, odnosno bila je 75% veća od ponderirane.
Člankom 108.L318466 stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje u tekstu: «Zakon») propisano je da je radi sprječavanja stvaranja neistinite slike tržišta zabranjeno dati nalog za kupnju vrijednosnog papira znajući da je dan nalog za prodaju od druge osobe, po cijeni koja je približno ista (u ovom slučaju potpuno ista, 500 kn), radi stvaranja privida cijene. Jednako tako, stavkom 2. točka 1. Zakona propisano je da je zabranjeno obavljati transakcije s vrijednosnim papirom radi toga da se poveća cijena tog vrijednosnog papira te na taj način potaknu drugi ulagatelji da kupe taj vrijednosni papir.
Temeljem članka 15. stavak 4. točka 1. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava položaj sudionika na tržištu kapitala odnosno postoji mogućnost nanošenja velike štete, Agencija će poništiti transakciju sklopljenu na burzi, ako se utvrdi da elementi transakcije ukazuju na manipulaciju cijenom. Budući da Agencija ocjenjuje kako je navedena transakcija učinjena kako bi se time povećala cijena vrijednosnog papira oznake ZLTO-R-A, nalazimo da su ispunjeni uvjeti iz odredbi članka 15. stavka 2., 3. i stavka 4. točke 1. Zakona, pa je valjalo riješiti kao u izreci ovog rješenja.
Člankom 217.L318468 stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« 53/01) propisano je da se Rješenjem o glavnoj stvari koje se donosi nakon okončanja postupka ukida privremeno rješenje doneseno u toku postupka, pa je slijedom navedenog odlučeno kao u točki IV. izreke ovog rješenja.
Sukladno odredbama članka 8.L318470 stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) ovo Rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/06-01/105
Urbroj: 326-323/06-26
Zagreb, 23. studenoga 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se poništava transakcija sklopljena na Varaždinskoj burzi d.d. 5. listopada 2006. s brojem zaključnice 325059, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ZLTO-R-A izdavatelja Zlatni otok d.d., Krk, ukupne količine 5 dionica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !