Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se poništava transakcija sklopljena na Zagrebačkoj burzi d.d. 1. listopada 2006. godine, s brojem transakcije 658, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ULJN-R-A izdavatelja Uljanik d.d. Pula, ukupne količine 1 dionica ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
126 20.11.2006 Rješenje kojim se poništava transakcija sklopljena na Zagrebačkoj burzi d.d. 1. listopada 2006. godine, s brojem transakcije 658, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ULJN-R-A izdavatelja Uljanik d.d. Pula, ukupne količine 1 dionica

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2790

Na temelju odredbe članka 15.L315844 stavka 1. točke 3. i članka 8.L315845 stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 15.L315847 stavka 2. i 3. i stavka 4. točke 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) u predmetu nadzora nad trgovanjem dionicama izdavatelja Uljanik d.d., Pula, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 10. studenoga 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Poništava se transakcija sklopljena na Zagrebačkoj burzi d.d. 11. listopada 2006. godine, s brojem transakcije 658, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ULJN-R-A, izdavatelja Uljanik d.d., Pula, ukupne količine 1 dionica;
II. Nalaže se Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb da bez odgode poništi transakciju navedenu u točki I. izreke ovog rješenja;
III. Nalaže se Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb da o učinjenom iz točke II. ovog rešenja bez odgode obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga;
IV. Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 12. listopada 2006. godine, klase: UP/I-041-02/06-01/108, urbroj: 326-321/06-1;
V. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: «Agencija») je 12. listopada 2006. godine donijela Rješenje kojim je naložila Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da obustavi sve radnje prijenosa vlasništva s računa prenositelja na račun stjecatelja, a na temelju transakcije sklopljene na Zagrebačkoj burzi d.d. 11. listopada 2006. godine, s brojem transakcije 658 koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ULJN-R-A, izdavatelja Uljanik d.d., Pula, ukupne količine 1 dionice u trajanju do 30 dana, u kojem će roku Agencija provesti nadzorne radnje.
Agencija je 11. listopada 2006. godine, obavljajući redovni nadzor trgovanja na Zagrebačkoj burzi d.d. uočila transakcije dionicama izdavatelja Uljanik d.d., Pula, oznake ULJN-R-A (dalje u tekstu: »Izdavatelj«) po cijenama koje značajno odstupaju od prethodno trgovanih. Utvrđeno je da je brokersko društvo ABACUS brokeri d.d., Zagreb postupajući po nalogu klijenta za kupnju dionica Izdavatelja 11. listopada 2006. godine izvršilo kupnju 1.001 predmetne dionice sa zaključnom cijenom od 340 kuna. Uvidom u Knjigu naloga kod brokerskog društva ABACUS brokeri d.d., Zagreb, Agencija je utvrdila da je klijent kontaktirao brokera telefonom, i to na slijedeći način:
Nalog broj 07843/06-K zaprimljen je 11. listopada 2006. godine telefonskim putem u 12:54 h, te je isti izvršen u sljedećoj minuti na način da je klijent kupio ukupno 238 dionica Izdavatelja po cijeni od između 269,50 i 270,00 kuna. Potom, broker je zaprimio nalog broj 07850/06-K također telefonskim putem u 13:13 h, te je isti izvršen u sljedećoj minuti na način da je klijent kupio ukupno 365 dionica Izdavatelja po cijeni od između 270,00 kn i 300,00 kn. Potom, nalog broj 07852/06-K zaprimljen je telefonskim putem u 13:15 h, te je isti izvršen u 13:17 h na način da je klijent kupio ukupno 15 dionica Izdavatelja po cijeni od 299,99 kn. Konačno, nalog broj 07878/06 – K zaprimljen je telefonskim putem u 15:14 h, te je isti izvršen u 15:16 h na način da je klijent kupio ukupno 382 dionice Izdavatelja po cijeni do 300 kn i samo jednu po cijeni od 340,00 kn.
U postupku nadzora kao stranka u postupku saslušan je gospodin Milovan Strniščak iz Zaprešića, Brdovečka 26 u svojstvu brokera zaposlenog u Abacus brokeri d.d., te je zaprimljeno pisano očitovanje o predmetnom događaju od strane klijenta, gospodina Alfia Barbierija iz Rovinja, Ul. Mate Baštijana 2. Utvrđeno je da klijent prati trgovanje na Zagrebačkoj burzi d.d. putem sustava Mostich, te da mu je nedvojbeno, u svakom trenutku, bilo poznato točno stanje ponude i potražnje te trenutna cijena dionice Izdavatelja u promatranom razdoblju. Komunikacija između klijenta i brokera odvijala se u stvarnom vremenu, na način da je klijent telefonskim putem davao naloge brokeru za kupnju predmetnih dionica, te je tako postavljanjem maksimalne cijene po kojoj je spreman kupiti dionicu upravo u iznosu od 340,00 kn, direktno utjecao na posljedicu, to jest, na povećanje cijene predmetne dionice za 17%. Budući da je transakcija zaključena pri kraju radnog vremena Zagrebačke burze d.d., cijena od 340,00 kn predstavljala je službenu zaključnu cijenu za dionicu Izdavatelja na dan 11. listopada 2006. godine.
S obzirom na iskustvo ulagatelja te način praćenja tržišta u stvarnom vremenu nedvojbeno je da je isti dajući nalog na kupnju 383 dionice po cijeni od 340 točno znao kako će kupnjom samo jedne dionice podići cijenu na 340 kuna što ne može biti opravdano gospodarskim motivima.
Radi zaštite investitora te integriteta tržišta bitno je da zaključna cijena vrijednosnice odražava odnos ponude i potražnje za pojedino razdoblje. Ponderirana vrijednost trgovine dionicom Izdavatelja na dan 11. listopada 2006. godine iznosila je 290 kuna dok je transakcijom samo jedne dionice zaključna cijena za isti dan iznosila 340 kuna, odnosno bila je 17% veća od ponderirane.
Člankom 108.L315849 stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje u tekstu: »Zakon«) propisano je da je radi sprječavanja stvaranja neistinite slike tržišta zabranjeno dati nalog za kupnju vrijednosnog papira znajući da je dan nalog za prodaju od druge osobe, po cijeni koja je približno ista (u ovom slučaju potpuno ista, 340 kn), radi stvaranja privida cijene. Jednako tako, stavkom 2. točka 1. Zakona propisano je da je zabranjeno obavljati transakcije s vrijednosnim papirom radi toga da se poveća cijena tog vrijednosnog papira te na taj način potaknu drugi ulagatelji da kupe taj vrijednosni papir.
Temeljem članka 15. stavak 4. točka 1. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava položaj sudionika na tržištu kapitala odnosno postoji mogućnost nanošenja velike štete, Agencija će poništiti transakciju sklopljenu na burzi, ako se utvrdi da elementi transakcije ukazuju na manipulaciju cijenom. Budući da Agencija ocjenjuje kako je navedena transakcija učinjena kako bi se time povećala cijena vrijednosnog papira oznake ULJN-R-A, te utjecalo na zaključnu cijenu iste dionice, nalazimo da su ispunjeni uvjeti iz odredbi članka 15. stavka 2., 3. i stavka 4. točke 1. Zakona, pa je valjalo riješiti kao u izreci ovog rješenja.
Sukladno odredbama članka 8.L315851 stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) ovo Rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/06-01/108
Urbroj: 326-323/06-9
Zagreb, 10. studenoga 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se poništava transakcija sklopljena na Zagrebačkoj burzi d.d. 1. listopada 2006. godine, s brojem transakcije 658, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake ULJN-R-A izdavatelja Uljanik d.d. Pula, ukupne količine 1 dionica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !