Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se poništavaju transakcije prijenosa dionica izdavatelja Domaće tvornice rublja d.d. iz Zagreba s društva Ceufin brokers d.o.o. iz Zagreba na društvo Roza d.o.o. iz Varaždina i na društvo Mias d.o.o. iz Osijeka ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 24.4.2006 Rješenje kojim se poništavaju transakcije prijenosa dionica izdavatelja Domaće tvornice rublja d.d. iz Zagreba s društva Ceufin brokers d.o.o. iz Zagreba na društvo Roza d.o.o. iz Varaždina i na društvo Mias d.o.o. iz Osijeka

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1113

Na temelju odredbe članka 15.L297169 stavka 1. točke 3. i članka 8.L297170 stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 15.L297172 stavka 2. i stavka 4. točke 1. i članka 147.L297173 stavka 3. točke 1. i stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) u predmetu nadzora nad poslovanjem društva CEUFIN BROKERS d.o.o. iz Zagreba, Koturaška 73, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 6. travnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Poništava se:
a) transakcija prijenosa 17.300 dionica izdavatelja Domaća tvornica rublja d.d. Zagreb, s društva Ceufin brokers d.o.o., Zagreb, na društvo Roza d.o.o., Varaždin, i
b) transakcija prijenosa 16.700 dionica izdavatelja Domaća tvornica rublja d.d. Zagreb, s društva Ceufin brokers d.o.o., Zagreb, na društvo Mias d.o.o., Osijek,
II. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d., Zagreb, da bez odgode prenese dionice iz točke I. ovog rješenja s računa društava Roza d.o.o., Varaždin i Mias d.o.o., Osijek, na račun društva Ceufin brokers d.o.o., Zagreb, te dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dokaz o izvršenom prijenosu dionica,
III. Društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje se raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 6. travnja 2006. godine do 3. lipnja 2006. godine,
IV. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, da društvu Ceufin brokers d.o.o. Zagreb blokira, odnosno onemogući otuđenje ili opterećenje svih dionica, uključujući i dionice iz točke I. izreke ovog rješenja, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 na rok od 6. travnja 2006. godine do 3. lipnja 2006. godine,
V. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, da o učinjenom iz točke IV. ovog rješenja bez odgode obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga,
VI. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Na temelju članka 27.L297175 stavak 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) postala je nadležna za sve postupke i predmete u radu iz djelokruga i nadležnosti Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija).
Postupak nadzora nad društvom Ceufin brokers d.o.o., Komisija je provela sukladno odredbi članka 12. stavka 3. i članka 14. stavka 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon), uzimajući u obzir prijavu nalogodavca D. S., u svezi neizvršenih plaćanja od strane društva Ceufin brokers d.o.o., a vezano na kupoprodaju dionica.
Komisija je na temelju provedenog postupka nadzora, 18. ožujka 2004. godine donijela Rješenje (klasa: UP/I-041-01/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28) kojim je društvu Ceufin brokers d.o.o. oduzeta dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima s danom 1. travnja 2004. godine.
Komisija je 10. veljače 2005. godine donijela Rješenje (klasa: UP/I-041-01/03-01/63, urbroj: 567-04/05-31) kojim društvu Ceufin brokers d.o.o. zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na njegovom računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 60 dana.
Komisija je 18. ožujka 2005. godine donijela Rješenje kojim društvima Mias d.o.o. i Roza d.o.o. zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama Domaće tvornice rublja d.d., (dalje: DTR), koje se vode kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 60 dana.
I) Na temelju članka 15. stavak 4. točka 1. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava položaj sudionika na tržištu kapitala, Agencija će poništiti transakciju sklopljenu drugim pravnim poslom, ako se utvrdi da jedan ili više elemenata transakcije ukazuju na manipulaciju cijenom ili količinom vrijednosnih papira.
Dana 21. i 23. prosinca 2004. godine društvo Ceufin brokers na temelju dva ugovora izvršilo je prodaju ukupno 34.000 dionica trgovačkog društva DTR i to društvima Mias d.o.o. iz Osijeka, Stjenjak 36, i Roza d.o.o. iz Varaždina, Antuna Mihanovića 4, a da prethodno nije podmirilo obveze prema svojim nalogodavcima.
Agencija smatra da postoji osnovana sumnja da su ovi ugovori zaključeni s namjerom da Ceufin brokers ovakvim postupanjem izbjegne svoje obveze prema nalogodavcima. Osnovanost navedene sumnje proizlazi iz sljedećih činjenica:
• Društvo Roza d.o.o. osnovano je 12. 11. 2004. a društvo Mias 17. 11. 2004., dakle neposredno prije zaključenja Ugovora o prodaji dionica DTR-a.
• Uvidom u financijska izvješća za 2004. godinu, koje je društvo Roza d.o.o. dostavilo Komisiji 15. lipnja 2005. godine, vidljivo je da društvo nema ostvarenih poslovnih prihoda niti poslovnih rashoda
• Društvo Mias d.o.o. 19. srpnja 2005. godine dostavilo je Komisiji temeljna financijska izvješća iz kojih je vidljivo da društvo Mias d.o.o. u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine, te od 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine nije ostvarilo prihode, dok se plaćanje dionica DTR-a izvršava na temelju prethodno dobivenih pozajmica.
• Nadzorom je utvrđeno da je društvo Mias d.o.o. kao kupac, izvršilo uplate po osnovi ugovora o prodaji dionica DTR-a od 23. prosinca 2004. godine na način da je platilo prvih šest obroka, svaki u iznosu od 7.890,75 kuna, međutim sedmi obrok u iznosu od 144.684,78 kuna koji je dospijevao na naplatu 5. listopada 2004. godine društvo Mias d.o.o. nije uplatilo
• Nadzorom je utvrđeno da je društvo Roza d.o.o. kao kupac, izvršilo uplate po osnovi ugovora o prodaji dionica DTR-a od 21. prosinca 2004. godine na način da je platilo prvih šest obroka, svaki u iznosu od 8.174,25 kuna, međutim sedmi obrok u iznosu od 149.883,04 kuna koji je dospijevao na naplatu 5. listopada 2004. godine društvo Roza d.o.o. nije uplatilo.
• Društva Mias d.o.o. i Roza d.o.o. ne upošljavaju ni jednog djelatnika.
• Također je uvidom u Ugovore utvrđeno da je plaćanja cijene ugovoreno u roku od 45 (četrdeset pet) mjeseci od upisa prijenosa dionica na vlasničku poziciju u Središnjoj depozitarnoj agenciji, na poček od 6 mjeseci u 12 jednakih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva zadnji dan perioda od 9 mjeseci od upisa dionica na vlasničku poziciju Kupca u Središnjoj depozitarnoj agenciji.
Dakle, utvrđeno je da su kupci dionica novoosnovana društva, s minimalnim temeljnim kapitalom, bez ikakvih vlastitih sredstava te poslovnih prihoda. Dapače, utvrđeno je da je direktorica Miasa d.o.o., ujedno i zaposlenica u DTR d.d., dakle, Ceufin brokers kao većinski vlasnik DTR d.d., prodao je dionice novoosnovanoj tvrtki koju vodi zaposlenica tog istog DTR-a. Obje tvrtke – kupci su bez zaposlenih, bez prihoda i poslovne aktivnosti, osnovane kratko prije prodaje dionica. Odredbe Ugovora koje se odnose na plaćanje takve su da ukazuju na netipično favoriziranje kupaca u odnosu na prodavatelja. Činjenica je da kupci osim minimalnih početnih uplata nisu platili dospjele rate za navedene dionice.
Člankom 150. stavak 1. Zakona, manipulacijom se smatra izvršenje ugovora o prodaji vrijednosnih papira sa svrhom da se stvori privid da je takav posao sklopljen iako stranke ne žele njegovo izvršenje, a u namjeri da se tako drugima prouzroči šteta
Agencija je utvrdila da više elemenata prilikom prodaje dionica DTR-a ukazuju na manipulaciju iz članka 150. stavak 1. točka 1. Zakona, stoga je sukladno ovlasti iz članka 15. stavak 4. točka 1. Zakona, navedene transakcije poništila, odnosno riješila kao u točki I. izreke ovog Rješenja.
II) Na temelju članka 15. stavak 4. točka 2. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava položaj sudionika na tržištu kapitala, Agencija će obustaviti sve radnje prijenosa vlasništva s računa prenositelja na račun stjecatelja kod Središnje depozitarne agencije d.d., ako Agencija raspolaže s podacima koji ukazuju na sumnju da su vrijednosne papiri stečeni na nezakonit način.
Kako Agencija raspolaže s podacima koji ukazuju na manipulaciju iz članka 150. stavak 1. točka 1. Zakona, odnosno da su vrijednosni papiri stečeni radnjama u suprotnosti sa Zakonom, valjalo je riješiti kao u točci II izreke ovog Rješenja.
III) Člankom 147. stavkom 3. točkom 1. Zakona, propisano je da je u svrhu zaštite interesa ulagatelja, Agencija ovlaštena donijeti odluku kojom se može naložiti Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da poduzme radnje kojima blokira, odnosno onemogućuje otuđenje ili opterećenje upisanim vrijednosnim papirima ako Agencija raspolaže podacima koji ukazuju na sumnju da su vrijednosni papiri upisani na računu ulagatelja stečeni radnjama koje su u suprotnosti sa Zakonom.
Kako Agencija raspolaže sa podacima koji ukazuju na manipulaciju iz članka 150. stavak 1. točke 1. Zakona, odnosno da su vrijednosni papiri stečeni radnjama u suprotnosti sa Zakonom, valjalo je riješiti ako u točki III. izreke ovog Rješenja.
IV) Kako je člankom 147. stavkom 4. Zakona propisano da mjera zabrane otuđenja ili opterećenja vrijednosnih papira koju nalaže Agencija, ne može biti duža od 60 dana, valjalo je odlučiti kao u točkama III. i IV. izreke ovog Rješenja.
V) Sukladno odredbama članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ovo Rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/06-01/01
Urbroj. 326-104/06-16
Zagreb, 6. travnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se poništavaju transakcije prijenosa dionica izdavatelja Domaće tvornice rublja d.d. iz Zagreba s društva Ceufin brokers d.o.o. iz Zagreba na društvo Roza d.o.o. iz Varaždina i na društvo Mias d.o.o. iz Osijeka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !