Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se suspendira uvrštenje svih dionica društva TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
37 3.4.2006 Rješenje kojim se suspendira uvrštenje svih dionica društva TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

931

Sukladno odredbama članka 15.L296234 stavka 1. točke 5., i članka 8.L296235 stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« 140/05), te članka 94.L296237 stavak 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga postupajući po zahtjevu društva TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik, Narodnog preporoda 12, u predmetu suspenzije uvrštenja dionica TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik oznaka TLM-R-A na kotacijama burzi, na sjednici održanoj 24. ožujka 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Suspendira se uvrštenje svih dionica društva TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik, oznake TLM-R-A, na kotacijama burzi.
2. Nalaže se Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb da odmah po konačnosti ovog rješenja suspendira uvrštenje dionica navedenih u točki 1. izreke na kotaciji javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d. Zagreb.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Dana 24. ožujka 2006. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev društva TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik Narodnog preporoda 12 (dalje: Društvo), kojim se traži suspenzija uvrštenja dionica društva TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik. Utvrđeno je da su dionice Društva oznaka TLM-R-A uvrštene u kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d. Zagreb.
Razmatrajući zahtjev Društva Agencija je pri odlučivanju vodila računa o kretanju cijene dionica na tržištu. Uvidom u podatke o trgovanju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, u razdoblju od 1. prosinca 2005. godine do zaključno s 23. ožujka 2006. godine zabilježena je značajna tendencija rasta cijene i količine dionica. U navedenom razdoblju cijena se kretala od 76,21 kuna do najviše 190,00 kuna. Porast cijene pratio je i višestruko veći dnevni promet dionicama.
Imajući u vidu rast cijena predmetnih dionica na tržištu, Agencija utvrđuje da fundamentalni pokazatelji iz poslovanja Društva ne opravdavaju trenutnu cijenu dionica, ponajprije iz činjenice da je akumulirani gubitak iz poslovanja Društva na dan 31. prosinca 2005. godine iznosio 435,2 mil. kuna što zajedno s gubitkom tekuće godine u iznosu od 92,7 mil. kuna prelazi visinu temeljnog kapitala Društva za 34,00 mil. kuna, da Društvo konstantno posluje s gubitkom, da dugoročne obveze Društva iznose 622,9 mil. kuna, a kratkoročne 560,8 mil. kuna. Slijedom tih činjenica ne proizlazi da bi uprava Društva u nadolazećem razdoblju bila u mogućnosti bitno poboljšati financijsko stanje Društva i konsolidirati Društvo, te je s tim u svezi Agencija ocijenila potrebnim poduzeti mjere zaštite sudionika na tržištu i samog tržišta, pri tome ne štiteći nikoga pojedinačno nego tržište u cjelini.
Pri odlučivanju Agencija je pored već navedenog, vodila računa i o odredbama članka 14.L296239 Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine« 140/05, dalje: Zakon o Agenciji), kojima su uređena načela kojima će se Agencija rukovoditi u ostvarivanju svojih ciljeva kako nadzora tako i regulacije tržišta. Odredbama članka 14. stavka 1. Zakona o Agenciji uređuju se načela transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta, i izvješćivanja potrošača, dok je stavkom 2. članka 14. Agenciji u ovlast stavljeno upoznavanje javnosti s ulogom i načinom funkcioniranja financijskog sustava, uključujući razvijanje svijesti o koristima, ali i rizicima koji su povezani s različitim vrstama ulaganja i financijskih poslova.
Rukovodeći se i tim načelima Agencija je ocijenila potrebnim suspendirati uvrštenje dionica Društva djelujući i u smislu odredbe članka 14. stavka 2., Zakona o Agenciji, odnosno stvarajući preduvjete za razvijanje svijesti o koristima i rizicima koji su povezani s ulaganjem u dionice Društva po ovakvoj tržišnoj cijeni, koja je po ocjeni Agencije bez ekonomske osnove i nije razborito utemeljena.
Slijedom svega navedenog, Agencija je našla opravdanim zahtjev Društva, i suspendirala uvrštenje dionica, prvenstveno vodeći računa o kretanju cijena dionica na tržištu, financijskom položaju Društva, rukovodeći se načelima Agencije, na temelju svojih zakonskih ovlaštenja, a sve u cilju sprječavanja nanošenja velike štete sudionicima na tržištu i stvaranju uvjeta za učinkovito funkcioniranje samog tržišta.
Sukladno odredbi članka 94.L296241 stavak 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Agencija je ovlaštena donijeti rješenje o suspenziji ili ukidanju uvrštenja vrijednosnog papira na kotacijama burze, ako ocijeni da je to neophodno radi osiguravanja rada tržišta ili zaštite ulagatelja.
Temeljem navedenog ovlaštenja, Agencija je riješila kao u točki 1. izreke ovog rješenja, te naložila Zagrebačkoj burzi d.d. suspendirati uvrštenje predmetnih dionica iz kotacije javnih dioničkih društava, odmah po konačnosti ovog rješenja.
Temeljem odredbe članka 8. stavka 3. Zakona o Agenciji, ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-21/01
Urbroj: 326-103/06-03
Zagreb, 24. ožujka 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se suspendira uvrštenje svih dionica društva TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !