Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu AD Plastik d.d., Solin, odobrava prospekt o izdavanju 1.259.875 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 125.987.500,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
81 6.8.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu AD Plastik d.d., Solin, odobrava prospekt o izdavanju 1.259.875 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 125.987.500,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2552

Sukladno odredbama članka 15.L348793 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L348794 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05) te članka 22.L348796 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, 138/06), temeljem zahtjeva društva AD Plastik d.d., Solin, Matoševa ulica 8, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 19. srpnja 2007. godine, donijela

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu AD Plastik d.d., Solin, Matoševa ulica 8, odobrava se prospekt o izdavanju 1.259.875 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 125.987.500,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo AD Plastik d.d., Solin, Matoševa ulica 8 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), 27. lipnja 2007. godine, zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom i dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL348798 (»Narodne novine« br. 84/02, 138/06, u daljnjem tekstu: ZTVP) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL348799 (»Narodne novine« broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik), a 17. srpnja 2007. godine zatražene izmjene i dopune prospekta.
II. U provedenom postupku je utvrđeno da je Glavna skupština Izdavatelja, sukladno odredbi članka 308.L348800 stavak 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodnim novinama« br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03), 21. lipnja 2007. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala privatnom ponudom dionica uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.
Sukladno navedenoj Odluci Glavne skupštine Izdavatelja, temeljni kapital Izdavatelja povećat će se sa iznosa od 293.970.900,00 kuna za iznos od 125.987.500,00 kuna na iznos od 419.958.400,00 kuna, izdavanjem 1.259.875 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, privatnom ponudom, uplatom u novcu.
Cijena dionica predmetnog izdanja, sukladno navedenoj Odluci Glavne skupštine Izdavatelja, utvrđena je u iznosu od 247,31 kuna.
Pravo na upis i uplatu dionica predmetnog izdanja, sukladno Odluci Glavne skupštine Izdavatelja, pripada Otvorenom dioničkom društvu »Sankt-Peterburška investicijska kompanija«, matični broj državne registracije: 1067847204963, Sankt-Peterburg, Sezzhinskaya ulica 21, a koje će pravo isti moći ostvariti u roku od 30 dana od dana konačnosti rješenja Agencije o odobrenju prospekta.
Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano 100 % dionica koje se namjeravaju izdati.
III. Nadalje, utvrđeno je da je Izdavatelj uplatio naknadu i administrativnu pristojbu sukladno odredbi članka 4.L348802 stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodnim novinama« br. 45/06, 11/07).
IV. Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija je utvrdila da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica Izdavatelja privatnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. i 26. stavak 2. ZTVP-a.
Slijedom navedenog, ispunjeni su uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.
V. Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/14
Urbroj: 326-111/07-4
Zagreb, 19. srpnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu AD Plastik d.d., Solin, odobrava prospekt o izdavanju 1.259.875 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 125.987.500,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !