Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlantic grupa d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 382.970 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
111 29.10.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlantic grupa d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 382.970 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 15.318.800,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 40,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3263

Sukladno odredbama članka 15.L358438 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L358439 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05), članka 22.L358441 stavak 4. članka Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, 138/06), te članka 215.L358443 Zakona o općem upravom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka US RH), na temelju zahtjeva društva Atlantic grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom i objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva Atlantic grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 18. listopada 2007. godine, donijela

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA JAVNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Atlantic grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, odobrava se prospekt o izdavanju 382.970 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 15.318.800,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 40,00 kuna po dionici.
2. O zahtjevu trgovačkog društva Atlantic grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučit će se nakon potpunog okončanja postupka.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo Atlantic grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), 31. srpnja 2007. godine, zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica javnom ponudom i zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka iz prospekta prilikom uvrštenja dionica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, te dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL358445 (»Narodne novine« br. 84/02, 138/06, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL358446 (»Narodne novine« broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik), a 16. kolovoza, 11. rujna i 15. listopada 2007. godine, zatražene izmjene i dopune prospekta i dokumentacije.
II. U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna skupština Izdavatelja 19. srpnja 2007. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem 382.970 redovnih dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 40,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 15.318.800,00 kuna.
Sukladno navedenoj Odluci Izdavatelja, temeljni kapital Društva povećat će se sa iznosa od 83.481.000,00 kuna za iznos od 15.318.800,00 kuna na iznos od 98.799.800,00 kuna, izdavanjem 382.970 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 40,00 kuna, javnom ponudom.
Odlukom Glavne skupštine Izdavatelja od 11. listopada 2007. godine, određeno je da cijena dionica predmetnog izdanja ne može biti manja od 750,00 kuna.
Raspon cijene dionica predmetnog izdanja, sukladno navedenoj Odluci, iznosi od 750,00 do 960,00 kuna.
Konačna cijena dionica nalazit će se u okviru raspona cijene, a utvrdit će ju Izdavatelj sukladno vremenskom planu transakcije objavljenom u Javnom pozivu, na temelju trenutnog stanja na tržištu i iskazanog interesa (potražnje) investitora za dionicama.
Razdoblje upisa dionica trajat će 7 (sedam) radnih dana i to od 23. listopada 2007. do 31. listopada 2007. godine.
Ulagatelji fizičke osobe će u Razdoblju upisa deponirati na posebne račune otvorene kod društva Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb ili Zagrebačka banka d.d., Zagreb (dalje u tekstu: Agent izdanja), iznos željenih sredstava za upis dionica. Tom će prilikom fizička osoba dati nalog Agentu izdanja da izvrši uplatu u njegovo ime i za njegov račun u korist uplate dionica.
Razlika između deponiranog iznosa sredstava i konačnog obračuna (broj Dionica × Konačna cijena), bit će bez odgode vraćena ulagateljima, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od isteka Razdoblja uplate za pravne osobe.
Pravne osobe, uključujući institucionalne investitore, podnose svoje ponude indicirajući maksimalnu cijenu po kojoj su spremni kupiti dionice i maksimalan broj dionica koje su po navedenoj cijeni spremni kupiti ili indicirajući ukupnu kupovnu cijenu za koju žele kupiti dionice.
Razdoblje uplate dionica trajat će najkasnije do isteka sedmog radnog dana nakon dana zatvaranja Razdoblja upisa. Uplaćena sredstva moraju biti proknjižena na računima Agenata izdanja najkasnije do 24:00 sati toga dana.
Mjesto upisa dionica predmetnog izdanja bit će u svim poslovnicama Agenata izdanja.
Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko se u navedenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano 100% dionica koje se namjeravaju izdati i 382.969 dionica, odnosno 100% dionica koje, sukladno Odluci Izdavatelja od 19. srpnja 2007. godine, izlaže prodaji dioničar Izdavatelja Svetozar Tedeschi.
Ako upis dionica ne bude uspješan, Izdavatelj će u roku od 7 (sedam) dana od isteka Razdoblja uplate dionica predmetnog izdanja, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva.
U provedenom postupku utvrđeno je da su Zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, slijedom čega je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona, riješeno kao točki 1. izreke.
III. U provedenom postupku utvrđeno je da je Izdavatelj podnio i zahtjev za objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze.
Sukladno odredbi članka 29. Zakona, dionice koje izdaje javnom ponudom na upis vrijednosnih papira, Izdavatelj je obvezan izdati u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od 30 dana od dana izdavanja istih.
Obzirom da će u slučaju uspješnog izdanja dionica na temelju odobrenog Prospekta, podaci koje je Izdavatelj obvezan objaviti prilikom uvrštenja svojih dionica u prvu kotaciju burze biti različiti od podataka sadržanih u odobrenom Prospektu, Agencija će o zahtjevu Izdavatelja za objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučiti nakon što Izdavatelj Agenciji u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu dionica, dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih dionica te osobama koje su upisale i uplatile dionice, obavijest o upisu povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda i obavijest o provedbi korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala u Središnjoj depozitarnoj agenciji, te podatke koje je prilikom uvrštenja obvezan objaviti sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona.
Slijedom navedenog, riješeno je kao u točki 2. izreke.
IV. Nadalje, utvrđeno je da je Izdavatelj uplatio naknadu i administrativnu pristojbu sukladno odredbi članka 4.L358447 stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 45/06, 11/07).
V. Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/24
Urbroj: 326-111/07-11
Zagreb, 18. listopada 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlantic grupa d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 382.970 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !