Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlantic grupa d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom u nematerijaliziranom obliku na ime, u ukupnom iznosu od 115.000.000,00 HRK u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2011. godine ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
116 30.10.2006 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlantic grupa d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom u nematerijaliziranom obliku na ime, u ukupnom iznosu od 115.000.000,00 HRK u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2011. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2601

Sukladno odredbama članka 15.L314973 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L314974 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) te članka 22.L314976 stavka 4. i članka 96.L314977 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) a temeljem zahtjeva trgovačkog društva ATLANTIC GRUPA d.d. Zagreb, Miramarska 23, za odobrenjem prospekta izdanja obveznica javnom ponudom i za objavljivanje podataka pri uvrštenju obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 19. listopada 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu ATLANTIC GRUPA d.d. Zagreb, Miramarska 23, odobrava se prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 115.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2011. godine.
2. Trgovačkom društvu ATLANTIC GRUPA d.d. Zagreb, Miramarska 23, odobrava se objavljivanje podataka iz prospekta iz točke 1. prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, a nakon što trgovačko društvo ATLANTIC GRUPA d.d. Zagreb, Miramarska 23, kao izdavatelj obveznica, u roku od 7 dana od isteka roka za uplatu obveznica, dostavi Agenciji obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica te osobama koje su upisale i uplatile obveznice.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo, ATLANTIC GRUPA d. d. Zagreb, Miramarska 23 (u daljnjem tekstu: Društvo) podnijelo je 15. rujna 2006. godine Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, a 10. listopada 2006. njegovu izmjenu i dopunu te dokumentaciju u privitku istog, sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL314979 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
U provedenom postupku po zahtjevu utvrđeno je da je 19. srpnja 2006. godine Uprava Društva donijela Odluku o odobrenju izdavanja korporativnih obveznica.
Nadalje, Nadzorni odbor Društva na svojoj je sjednici održanoj 20. srpnja 2006. godine donio Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Uprave ATLANTIC GRUPA d.d. o izdavanju korporativnih obveznica ATLANTIC GRUPA d. d. u suradnji s Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačkom bankom d.d.
Sukladno Odluci Uprave društva od 19. srpnja 2006. godine o odobrenju izdavanja korporativnih obveznica, Društvo izdaje obveznice, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od 115.000.000,00 HRK, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2011. godine.
Solidarno jamstvo društava ATLANTIC TRADE d.o.o. Zagreb, Rakitnica bb, CEDEVITA d.o.o. Zagreb, Planinska bb te NEVA d.o.o. Zagreb, Tuškanova 4, za izdavanje obveznica ATLANTIC GRUPA d.d. te za zaduživanje i sklapanje Ugovora o obavljanju poslova Agenata i pokrovitelja izdanja, odobreno je temeljem Odluka Uprava navedenih društava o odobrenju solidarnog jamstva za izdavanje predmetnih obveznica.
Zajednički Agenti i Pokrovitelji predmetnog izdanja kao i Agenti zaduženi za uvrštenje Obveznica u prvu (Službeno tržište) kotaciju Zagrebačke burze su Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.
Razdoblje upisa obveznica trajat će 5 (pet) radnih dana od dana otvaranja upisa. Datum i vrijeme zatvaranja upisa bit će naznačeni u javnom pozivu na upis.
Razdoblje uplate trajat će 1 (jedan) radni dan počevši 2. (drugog) radnog dana nakon zatvaranja upisa. Datum i vrijeme uplate bit će naznačeno u javnom pozivu na upis.
Sredstva na ime upisa obveznica bit će uplaćena u razdoblju uplate (na Datum izdanja) prema instrukciji plaćanja koju će Agent izdanja, neposredno uručiti prilikom upisa, ukoliko je riječ o fizičkoj osobi ili poslati jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa, ukoliko je riječ o pravnoj osobi, odnosno institucionalnom investitoru. Dan uplate je datum izdanja Obveznica.
Agencija je utvrdila da podaci iz točke 2. izrijeke ovog Rješenja sadrže najmanje one podatke koji su Zakonom propisani za sadržaj prospekta izdanja vrijednosnih papira, sukladno odredbi članka 96. stavak 1. članka 21. Zakona.
Društvo je uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojba Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL314980 (»Narodne novine« broj 45/06).
U provedenom postupku utvrđeno je da su Zahtjevu Društva za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, pa je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. i članka 96. stavak 4. Zakona valjalo riješiti kao u izrijeci ovoga rješenja.
Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/29
Urbroj: 326-111/06-7
Zagreb, 19. listopada 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlantic grupa d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom u nematerijaliziranom obliku na ime, u ukupnom iznosu od 115.000.000,00 HRK u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2011. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !