Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlas nekretnine d.d., Dubrovnik, odobrava prospekt o izdavanju do najviše 472.829 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od najviše 13.397.774,87 kuna ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
3036 Sukladno odredbama članka 1

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3036

Sukladno odredbama članka 15.L357445 točka 4. alineja 1. i članka 8.L357446 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), te članka 22.L357448 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem Zahtjeva trgovačkog društva Atlas nekretnine d.d., Dubrovnik, Sv. Đurđa 1, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, na sjednici održanoj 4. listopada 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Atlas nekretnine d.d., Dubrovnik, Sv. Đurđa 1, odobrava se prospekt o izdavanju do najviše 472.829 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od najviše 13.397.774,87 kuna.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo Atlas nekretnine d.d., Dubrovnik, Sv. Đurđa 1 (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), 21. kolovoza 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom i dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL357450 (»Narodne novine« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a 1. listopada 2007. godine, zatražene izmjene i dopune prospekta i dokumentacije.
II. U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna skupština Izdavatelja 3. srpnja 2007. godine pod točkom 9. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva i izdavanju novih dionica privatnom ponudom (dalje u tekstu: Odluka).
Sukladno Odluci, temeljni kapital Izdavatelja povećava se s iznosa od 94.521.087,53 kune, za najviše 13.397.774,87 kuna, na iznos do najviše 107.918.862,40 kuna. Temeljni kapital Izdavatelja povećava se izdavanjem i uplatom do najviše 472.829 novih redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.
Dionice se izdaju i uplaćuju po cijeni od 71,3732 kune po dionici. U slučajevima kada ukupni novčani iznos koji predstavlja umnožak broja dionica koje upisuje i preuzima neki dioničar i cijene po kojoj se dionice izdaju i preuzimaju, zbog potrebe zaokruživanja novčanog iznosa na dvije decimale iza cijelog broja, bude sadržavao treću i četvrtu decimalu nižu od 50 zaokružit će se na nižu drugu decimalu, a onda kada treća i četvrta decimala budu iznosile 50 i više na višu drugu decimalu.
Pravo na upis dionica predmetnog izdanja pripada isključivo dioničarima Izdavatelja koji su bili dioničari Izdavatelja na 23. svibnja 2007. godine kada je uL357451 »Narodnim novinama« broj 52/07 objavljen poziv na Glavnu skupštinu Izdavatelja održanu 3. srpnja 2007. godine, s tim da svaki takav dioničar ima pravo na upis onoliko novih dionica koliko je prema podacima Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, Heinezelova 62/a, na njegovom računu bilo upisano dionica na 23. svibnja 2007. godine.
Nadalje, prema Odluci, pravo prvenstva dioničara Sutivan Investments Anstalt, u cijelosti se isključuje pri upisu novih dionica predmetnog izdanja.
Upis i uplata dionica trajat će 25 dana računajući od dana konačnosti rješenja Agencije o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, s tim da je Izdavatelj, sukladno odredbi članka 24. stavak 2. Zakona, obvezan potencijalnim ulagateljima dostaviti prospekt u roku od 15 dana od dana konačnosti ovoga rješenja.
Ukoliko upis i uplata dionica u cijelosti budu dovršeni prije isteka navedenog roka od 25 dana, Uprava Izdavatelja ovlaštena je zaključiti predmetno izdanje dionica prije isteka toga roka.
Uspješnost upisa i uplate novih dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj izdanih novih dionica utvrdit će se u roku od 3 radna dana po isteku roka za upis i uplatu novih dionica, a sukladno stanju na posljednji dan toga roka.
Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u utvrđenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno 90,00% predmetnog izdanja dionica.
U slučaju neuspjelog izdanja, Izdavatelj će u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja izdanja, obaviti povrat uplata dioničarima koji su upisali i uplatili dionice.
III. Nadalje, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4.L357452 stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 45/06 i 11/07).
IV. Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica Izdavatelja privatnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. i 26. stavak 2. Zakona.
Stoga su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.
V. Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/28
Urbroj: 326-111/07-4
Zagreb, 4. listopada 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Atlas nekretnine d.d., Dubrovnik, odobrava prospekt o izdavanju do najviše 472.829 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od najviše 13.397.774,87 kuna
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !