Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Banka Splitsko-dalmatinska d.d. Split, Matice hrvatske 1 odobrava Prospekt o izdavanju 48.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 4.800.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
119 6.11.2006 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Banka Splitsko-dalmatinska d.d. Split, Matice hrvatske 1 odobrava Prospekt o izdavanju 48.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 4.800.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2664

Sukladno odredbama članka 15.L315257 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L315258 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 22.L315260 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02; u daljnjem tekstu: Zakon) a temeljem zahtjeva trgovačkog društva BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d., Split, Matice hrvatske 1 za odobrenjem prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 26. listopada 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d., Split, Matice hrvatske 1, odobrava se prospekt o izdavanju 48.000redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 4.800.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d., Split, Matice hrvatske 1, (u daljnjem tekstu: Društvo) podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga 27. srpnja 2006. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, a 8. rujna te 20. listopada 2006. godine njegovu izmjenu i dopunu te priloge sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL315262 (»Narodne novine« broj 118/03; u daljnjem tekstu: Pravilnik).
U provedenom postupku po zahtjevu utvrđeno je da je 23. lipnja 2006. godine, Glavna skupština Društva donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom uz isključenje prava javnosti.
Sukladno navedenoj Odluci Glavne skupštine Društva, temeljni kapital društva povećati će sa nominalnog iznosa od 42.362.000,00 kuna za nominalni iznos od 4.800.000,00 kuna na ukupni nominalni iznos od 47.162.000,00 kuna, i to izdavanjem 48.000 novih redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od po 100,00 kn i ukupne nominalne vrijednosti 4.800.000,00 kn. Nove dionice ulagatelji uplaćuju u iznosu od 125,00 kuna za jednu dionicu.
Istom Odlukom postojećim dioničarima Društva u cijelosti je isključeno pravo prvenstva upisa dionica prilikom ovog povećanja temeljnog kapitala.
Rok za upis i uplatu dionica predmetnog izdanja je 15 dana od dana konačnosti ovoga Rješenja, a predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku bude upisano i uplaćeno 100 % izdanja dionica.
Nadalje je utvrđeno da je Društvo uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojba Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL315263 (»Narodne novine« broj 45/06).
Ocjenjujući gore navedeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su uz zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju dionica Društva privatnom ponudom, od 27. srpnja 2006. godine, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona.
Kako su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, valjalo je riješiti kao u izreci.
Sukladno odredbama članka 8.L315264 stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05),ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/24
Urbroj: 326-111/06-10
Zagreb, 26. listopada 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Banka Splitsko-dalmatinska d.d. Split, Matice hrvatske 1 odobrava Prospekt o izdavanju 48.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 4.800.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !