Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Trgovačkom društvu Bina-Istra d.d. Pula, odobrava prospekt o izdavanju do 305.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti do najviše 30.500.000,0 kuna pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
109 6.10.2006 Rješenje kojim se Trgovačkom društvu Bina-Istra d.d. Pula, odobrava prospekt o izdavanju do 305.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti do najviše 30.500.000,0 kuna pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2437

Sukladno odredbama članka 15.L313753 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L313754 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) te članka 22.L313756 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br 84/02), temeljem zahtjeva društva BINA – ISTRA d.d., Pula, Giardini 2, zastupanog po Ivi Tokić, odvjetnici Odvjetničkog društva Porobija & Porobija iz Zagreba, Iblerov trg 10/VII, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine, donijela
 

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu BINA – ISTRA d.d., Pula, Giardini 2, odobrava se prospekt o izdavanju do 305.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti do najviše 30.500.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo BINA – ISTRA d.d., Pula, Giardini 2, zastupano po Ivi Tokić, odvjetnici Odvjetničkog društva Porobija & Porobija iz Zagreba, Iblerov trg 10/VII, podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), 6. rujna 2006. godine zahtjev za odobrenje Prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom i dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL313758 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
U postupku je utvrđeno da je generalni direktor društva BINA – ISTRA d.d., Pula, Giardini 2, 24. kolovoza 2006. godine, donio Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva (odobreni temeljni kapital) i izdavanju dionica privatnom ponudom, koju je odobrio Nadzorni odbor društva, svojom Odlukom od 29. kolovoza 2006. godine.
Sukladno navedenoj Odluci, temeljni kapital društva povećat će se sa iznosa od 227.199.300,00 kuna, za iznos od najviše 30.500.000,00 kuna, izdavanjem do 305.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, privatnom ponudom, ulaganjem u novcu.
Prema navedenoj Odluci, postojeći dioničari društva imaju pravo prvenstva upisa novih dionica, u dijelu koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu prije njegova povećanja. Uprava društva pozvat će dioničare da izvrše upis i uplatu dionica u roku od najviše 30 dana od dana konačnosti rješenja Agencije o odobrenju prospekta, a razdoblje za upis i uplatu dionica će trajati 7 dana od dana dostave prospekta dioničarima.
Predmetno izdanje smatrat će se uspješnim ukoliko u odobrenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno najmanje 90% ukupnog iznosa izdanja.
Trgovačko društvo BINA – ISTRA d.d., Pula, Giardini 2, uplatilo je naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL313759 (»Narodne novine« br. 45/96).
Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje Prospekta o izdavanju redovnih dionica društva BINA – ISTRA d.d., Pula, Giardini 2, privatnom ponudom, od 6. rujna 2006. godine, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona.
Stoga su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog Prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u izreci.
Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/27
Urbroj: 326-111/06-2
Zagreb, 28. rujna 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Trgovačkom društvu Bina-Istra d.d. Pula, odobrava prospekt o izdavanju do 305.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti do najviše 30.500.000,0 kuna pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !