Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Cosmopolitan Life, dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 1.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 1.800.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna po dionici ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 17.1.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Cosmopolitan Life, dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 1.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 1.800.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

314

Sukladno odredbama članka 15.L321022 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L321023 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) te članka 22.L321025 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br 84/02), temeljem zahtjeva društva Cosmopolitan Life, dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Jurišićeva 9, zastupanog po Nenadu Pešutu i Damiru Linti odvjetnicima iz odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički & partneri, Zagreb, Miramarska 24, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 28. prosinca 2006. godine, donijela

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Cosmopolitan Life, dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Jurišićeva 9, odobrava se prospekt o izdavanju 1.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 1.800.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo Cosmopolitan Life, dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Jurišićeva 9, zastupano po Nenadu Pešutu i Damiru Linti odvjetnicima iz odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički & partneri, Zagreb, Miramarska 24 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), 27. studenoga 2006. godine, zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom i dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL321027 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik), a 22. prosinca 2006. godine zatražene izmjene i dopune prospekta i dokumentacije.
II. U provedenom postupku je utvrđeno da je Glavna skupština dioničara imatelja redovnih dionica Izdavatelja, 17. studenoga 2006. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica privatnim izdanjem.
Sukladno navedenoj Odluci Izdavatelja, temeljni kapital Društva povećat će se s iznosa od 20.700.000,00 kuna, za iznos od1.800.000,00 kuna, na iznos od 22.500.000,00 kuna, izdavanjem 1.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna po dionici, privatnom ponudom, uplatom u novcu. Dionice se upisuju i uplaćuju u nominalnom iznosu.
Dalje, navedenom Odlukom Izdavatelja utvrđeno je da pravo na upis dionica predmetne emisije pripada isključivo osobama koje su dioničari Izdavatelja na dan donošenja iste, odnosno na dan 17. prosinca 2006. godine.
Isto tako, sukladno navedenoj Odluci pravo na upis i uplatu dionica dioničari će moći ostvariti u roku od 30 dana od dana dostave Izdavatelju konačnog rješenja Agencije o odobrenje prospekta. Međutim, ako upis i uplata dionica budu u cijelosti izvršeni prije isteka navedenog roka, Uprava Izdavatelja ovlaštena je zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenog roka.
Upis dionica Izdavatelja, a kako je utvrđeno Odlukom vršit će se u dva kruga tako da u prvom krugu svaki dioničar ima pravo upisati onaj dio dionica koji odgovara njegovu udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Izdavatelja. Upis dionica u prvom krugu izvršit će se u roku od 15 dana od dana dostave Izdavatelju konačnog rješenja Agencije o odobrenje prospekta, s tim da će Izdavatelj odmah po primitku predmetnog rješenja prospekt dostaviti svim dioničarima.
Ako u prvom krugu upisa ne budu upisane sve dionice predmetnog izdanja, otvara se drugi krug u kojem preostale dionice i to u roku od 8 dana od dana isteka roka za upis dionica u prvom krugu, mogu upisati dioničari koji su u prvom krugu u upisnici za to iskazali interes.
Uplata svih dionica Izdavatelja mora u potpunosti biti izvršena u daljnjem roku od 7 dana od isteka prethodno navedenog roka za upis dionica.
Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko se u navedenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno 100% dionica koje se namjeravaju izdati, odnosno 1.000 novih dionica. Za slušaj neuspjelog izdanja Izdavatelj će sukladno navedenoj Odluci u roku od 7 dana od dana zaključenja izdanja vratiti ulagateljima uplaćene uloge.
III. Nadalje, utvrđeno je da je Izdavatelj uplatio naknadu i administrativnu pristojbu sukladno odredbi članka 4.L321028 stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 45/06).
IV. Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija je utvrdila da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica Izdavatelja, privatnom ponudom priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. i 26. stavak 2. Zakona.
Slijedom navedenog, ispunjeni su uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.
V. Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/41
Urbroj: 326-111/06-4
Zagreb, 28. prosinca 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Cosmopolitan Life, dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 1.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 1.800.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna po dionici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !