Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Hospitalija trgovina d.o.o., Sveta Nedelja, odobrava Prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 75.000.000,00 u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2009. godine ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 25.9.2006 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Hospitalija trgovina d.o.o., Sveta Nedelja, odobrava Prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 75.000.000,00 u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2009. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2365

Sukladno odredbama članka 15.L313342 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L313343 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 22.L313345 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02), temeljem zahtjeva trgovačkog društva Hospitalija trgovina d.o.o., Sveta Nedelja, Vojvodići b.b., za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu Hospitalija trgovina d.o.o., Sveta Nedelja, Vojvodići b.b., odobrava se Prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 75.000.000,00 u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2009. godine.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo Hospitalija trgovina d.o.o., Sveta Nedelja, Vojvodići b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo), podnijelo je 4. kolovoza 2006. godine Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, kao i izmjenu i dopunu istog dana 1. rujna 2006. godine, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL313347 (»Narodne novine«, broj 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL313348 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
U provedenom postupku po zahtjevu utvrđeno je da je Uprava Društva 28. lipnja 2006. godine donijela Odluku o odobrenju izdanja korporativnih obveznica.
Sukladno Odluci Uprave društva od 28. lipnja. 2006. godine o odobrenju izdanja korporativnih obveznica, Društvo izdaje obveznice, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od 75.000.000,00 HRK, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2009. godine.
Razdoblje upisa obveznica trajat će 5 (pet) radnih dana od dana otvaranja razdoblja upisa. Datum i vrijeme zatvaranja razdoblja upisa bit će naznačeno u javnom pozivu na upis.
Razdoblje uplate trajat će 1 (jedan) radni dan počevši 2. (drugog) radnog dana nakon zatvaranja razdoblja upisa. Datum i vrijeme razdoblja uplate bit će naznačeno u javnom pozivu na upis.
Sredstva na ime upisa obveznica bit će uplaćena u razdoblju uplate, prema instrukciji plaćanja koju će Agent izdanja, neposredno uručiti prilikom upisa, ukoliko je riječ o fizičkoj osobi ili poslati jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa, ukoliko je riječ o pravnoj osobi, odnosno institucionalnom investitoru. Dan uplate je datum izdanja Obveznica.
Predmetno izdanje obveznica smatrati će se uspješnim ukoliko u razdoblju upisa i uplate bude upisano i uplaćeno minimalno 75% upisa cjelokupnog izdanja.
Društvo je uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojba Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL313349 (»Narodne novine« broj 45/06).
U provedenom postupku je utvrđeno da su Zahtjevu Društva za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, pa je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona valjalo riješiti kao u izreci ovoga rješenja.
Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/25
Urbroj: 326-111/06-3
Zagreb, 14. rujna 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Hospitalija trgovina d.o.o., Sveta Nedelja, odobrava Prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 75.000.000,00 u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2009. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !