Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Trgovačkom društvu Hoteli Haludovo d.d. Malinska odobrava Prospekt o izdavanju 2.553.101 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom ukupne vrijednosti 51.062.20,00 kuna, pojedinač­ne nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
109 6.10.2006 Rješenje kojim se Trgovačkom društvu Hoteli Haludovo d.d. Malinska odobrava Prospekt o izdavanju 2.553.101 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom ukupne vrijednosti 51.062.20,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2438

Sukladno odredbama članka 15.L313760 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L313761 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 22.L313763 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02), temeljem zahtjeva trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO d.d., Malinska, Put Haludova 1, za odobrenje Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu HOTELI HALUDOVO d.d., Malinska, Put Haludova 1, odobrava se Prospekt o izdavanju 2.553.101 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 51.062.020,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo HOTELI HALUDOVO d.d., Malinska, Put Haludova 1 (dalje: Izdavatelj), podnijelo je 17. ožujka 2006. godine, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija,) zahtjev za odobrenje Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, a 18. travnja 2006. godine dopunu toga zahtjeva, te priloge, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL313765 (»Narodne novine«, broj 118/03, dalje: Pravilnik). Dana 3. i 19. svibnja, 3., 25. i 28. srpnja te 1. rujna 2006. godine, zatražena je dopuna i izmjena dostavljenog Prospekta. Dana 19. rujna 2006. godine Izdavatelj je dostavio izmijenjen i dopunjen Prospekt, na način kako je to od njega zatraženo.
U provedenom postupku utvrđeno je da je 28. prosinca 2005. godine, Glavna skupština Izdavatelja donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja ulaganjem prava i unosom nekretnina, izdavanjem novih 2.553.101 redovnih dionica na ime privatnim izdanjem, uz isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica u cijelosti.
Odlukom skupštine Izdavatelja, određeno je, u bitnome, da se temeljni kapital društva povećava ulaganjem prava (novčane tražbine) u iznosu od 1.757.000,00 kn, i unosom nekretnina (zemljišta k.č. 378/1 zk.ul. 1854 i k.č. 378/2 zk.ul. 1831 u ukupnoj površni od 1.691 m2, ˝ k.č. 343/2 u povrđini 79 m2, zk.ul. 1830 i k.č. 322/3 u površini 668 m2 zk.ul. 1831, i na njima sagrađenim zgradama MARINA i Hotel Maestral, sve u k.o. Bogović) u vrijednosti od 49.305.037,99 kn, s tim da (i) sve dionice upisuje i uplaćuje, uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara, društvo ECO-DEVELOPMENT d.o.o., Malinska, Vantačići, Duhljica 5, a (ii) iznos od 17,99 kn prenosi se u rezerve Izdavatelja.
Cijena jedne redovne dionice u privatnoj ponudi je 20,00 kuna.
Rok za upis i uplatu dionica predmetnog izdanja je 30 dana od konačnosti rješenja Agencije o odobrenju Prospekta, a izdanje će se smatrati uspješnim ukoliko u navedenom roku bude upisano i uplaćeno 90 % ukupnog izdanja dionica.
Uz zahtjev za odobrenje Prospekta o izdavanju dionica, Izdavatelj je uplatio naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL313766 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).
Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbama članka 21. Zakona, pa je, sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.
Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/11
Urbroj: 326-101/06-23
Zagreb, 28. rujna 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Trgovačkom društvu Hoteli Haludovo d.d. Malinska odobrava Prospekt o izdavanju 2.553.101 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom ukupne vrijednosti 51.062.20,00 kuna, pojedinač­ne nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !