Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 700.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
3035 Sukladno odredbama članka 1

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3035

Sukladno odredbama članka 15.L357417 točka 4. alineja 1. i članka 8.L357418 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 22.L357420 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), te članka 215.L357422 Zakona o općem upravom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem zahtjeva trgovačkog društva Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, za odobrenje prospekta izdanja HRK 700 milijuna obveznica i za odobrenje objavljivanja podataka iz prospekta pri uvrštenju obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj 4. listopada 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, odobrava se prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 700.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine.
2. O zahtjevu trgovačkog društva Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučit će se nakon potpunog okončanja postupka.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), 29. lipnja 2007. godine, zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju HRK 700 milijuna obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, te dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL357424 (»Narodne novine« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a 2. listopada 2007. godine, posljednju izmjenu i dopunu prospekta i dokumentacije.
U provedenom postupku utvrđeno je da je temeljem Odluke Uprave Društva od 14. lipnja 2007. godine o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o angažiranju i Ugovora o upisu obveznica HEP-a u iznosu od HRK 700.000.000,00, Uprava Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, odobrila zaduživanje i sklapanje Ugovora o obavljanju poslova agenata i pokrovitelja izdanja obveznica i Ugovora o upisu obveznica HEP-a, dospijeća 2017. godine s grupom banaka: Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, Zagreb, Raiffeisenbanka Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb, kao agentima i pokroviteljima izdanja te agentima uvrštenja na uređeno tržište kapitala u Republici Hrvatskoj.
Sukladno navedenoj Odluci Uprave Izdavatelja, Izdavatelj izdaje obveznice, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od HRK 700.000.000,00, prenosive, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine, 10 godina od dana izdanja.
Dana 27. i 29. lipnja 2007. godine Nadzorni odbor dao je suglasnost Izdavatelju za zaduženje izdavanjem kunskih obveznica u iznosu od HRK 700.000.000 i za sklapanje Ugovora o aranžiranju i Ugovora o upisu obveznica u iznosu od HRK 700.000.000 sa grupom banaka Privrednom bankom Zagreb d.d., Račkoga 6, Zagreb, Raiffeisenbankom Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb i Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb.
Prinos izdanja obveznica bit će utvrđen na temelju kupovnog prinosa (»bid yield«) kunske obveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske (ISIN HRRHMFO 137A8), 7-godišnje ročnosti uvećanog za premiju koja će odražavati kreditni rizik Izdavatelja, te trenutnu situaciju na tržištu kapitala.
Dan otvaranja razdoblja upisa bit će objavljen u javnom pozivu na upis vrijednosnih papira u dnevnim novinama. Razdoblje upisa obveznica trajat će 5 radnih dana od dana otvaranja razdoblja upisa. Datum i vrijeme zatvaranja razdoblja upisa bit će naznačeni u javnom pozivu na upis.
Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, Izdavatelj je obvezan javni poziv na upis obveznica objaviti u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Agencije kojim se odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom.
Uplata će trajati 1 radni dan počevši od 2. radnog dana zatvaranja razdoblja upisa. Investitori fizičke osobe će u razdoblju upisa deponirati iznos potrebnih sredstava za kupnju nominalnog iznosa obveznica na račun, agenta izdanja, te će upisnicom dati nalog agentu izdanja da na dan uplate izvrši uplatu u korist Izdavatelja. Razliku između deponiranog iznosa sredstava i konačnog iznosa uplate, bit će bez odgode vraćena investitorima – fizičkim osobama, a najkasnije u roku od 2 radna dana nakon datuma izdanja. Investitori pravne osobe će obveznice uplaćivati na dan uplate sukladno instrukciji koju im je dostavio agent izdanja jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa. Dan uplate je ujedno datum izdanja obveznica.
Zajednički Agenti i pokrovitelji predmetnog izdanja korporacijskih obveznica javnom ponudom su Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, Zagreb, Raiffeisenbanka Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb.
Predmetno izdanje obveznica smatrat će se uspješnim ukoliko u utvrđenom roku za upis i uplatu obveznica bude upisano i uplaćeno minimalno 75% cjelokupnog predmetnog izdanja obveznica.
U slučaju neuspjelog izdanja, Izdavatelj će u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu obveznica vratiti uplaćena sredstva na račun uplatitelja.
U provedenom postupku, utvrđeno je da su zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, slijedom čega je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona, riješeno kao točki 1. izreke.
U provedenom postupku utvrđeno je da je Izdavatelj podnio i Zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, s određenom dokumentacijom kao privitak.
Sukladno odredbi članka 29. Zakona, vrijednosne papire koje izdaje javnom ponudom, Izdavatelj je obvezan izdati u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani.
Budući da će u slučaju uspješnog izdanja korporacijskih obveznica javnom ponudom temeljem odobrenog prospekta, podaci koje je Izdavatelj obvezan objaviti prilikom uvrštenja svojih obveznica u prvu kotaciju burze, biti različiti od podataka sadržanih u odobrenom prospektu o izdanju korporacijskih obveznica javnom ponudom, Agencija će o zahtjevu Izdavatelja za objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučiti nakon što Izdavatelj Agenciji u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu obveznica dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica, osobama koje su upisale i uplatile obveznice te obavijest o datumu uključenja predmetnih obveznica u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, kao i podatke koje je prilikom uvrštenja obvezan objaviti sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona.
Slijedom navedenog, riješeno je kao u točki 2. izreke.
Nadalje, utvrđeno je da su zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4.L357425 stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 45/06 i 11/07).
Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/20
Urbroj: 326-111/07-6
Zagreb, 4. listopada 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 700.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !