Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 500.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2013. godine ("Narodne novine",br. XX/06, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
121 8.11.2006 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 500.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2013. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2694

Sukladno odredbama članka 15.L315415 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L315416 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) te članka 22.L315418 stavka 4. i članka 96.L315419 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) a temeljem zahtjeva trgovačkog društva HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, za odobrenjem prospekta izdanja obveznica javnom ponudom i za objavljivanje podataka pri uvrštenju obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 2. studenoga 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, odobrava se prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 500.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2013. godine.
2. Trgovačkom društvu HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Ulica grada Vukovara 72, Zagreb odobrava se objavljivanje podataka iz točke 1. prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, a nakon što trgovačko društvo HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d. d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, kao izdavatelj obveznica, u roku od 7 dana od isteka roka za uplatu obveznica, dostavi Agenciji obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica te osobama koje su upisale i uplatile obveznice.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d. d. Ulica grada Vukovara 72, Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) podnijelo je 29. rujna 2006. godine Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, a 24. listopada 2006 njegovu izmjenu i dopunu te dokumentaciju u privitku istog, sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL315421 (»Narodne novine« broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
U provedenom postupku po zahtjevu utvrđeno je da je Uprava Društva 10. svibnja 2006. godine donijela Odluku o izdavanju kunskih obveznica u iznosu od HRK 500.000.000,00 te da je odobrila sklapanje Ugovora o aranžiranju i Ugovora o upisu s grupom banaka: Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.
Nadalje, Nadzorni odbor Društva je 12. lipnja 2006. godine donio Odluku o davanju suglasnosti Upravi Društva za izdavanje kunskih obveznica HRK 500.000.000,00.
Sukladno Odluci Uprave Društva od 10. svibnja 2006. godine o izdavanju kunskih obveznica u iznosu od HRK 500.000.000,00. Društvo izdaje obveznice, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od 500.000.000,00 HRK, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2013. godine.
Zajednički Agenti i Pokrovitelji predmetnog izdanja kao i Agenti zaduženi za uvrštenje Obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze su Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d. Su-Aranžer izdanja je Société Générale – Splitska banka d.d.
Razdoblje upisa obveznica trajat će 5 (pet) radnih dana od dana otvaranja upisa. Datum i vrijeme zatvaranja upisa bit će naznačeni u javnom pozivu na upis.
Razdoblje uplate trajat će 1 (jedan) radni dan počevši 2. (drugog) radnog dana nakon zatvaranja upisa. Datum i vrijeme uplate bit će naznačeno u javnom pozivu na upis.
Sredstva na ime upisa obveznica bit će uplaćena u razdoblju uplate prema instrukciji plaćanja koju će Agent izdanja, neposredno uručiti prilikom upisa, ukoliko je riječ o fizičkoj osobi ili poslati jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa, ukoliko je riječ o pravnoj osobi, odnosno institucionalnom investitoru. Dan uplate je datum izdanja Obveznica.
Društvo je uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojba Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL315422 (»Narodne novine« broj 45/06).
U provedenom postupku utvrđeno je da su Zahtjevu Društva za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i za objavljivanje podataka pri uvrštenju obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21.
Zakona, pa je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. i članka 96. stavak 4. Zakona valjalo riješiti kao u izreci ovoga rješenja.
Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/32
Urbroj: 326-111/06-5
Zagreb, 2. studenoga 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 500.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2013. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !