Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Ingra d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 10.000 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 20.000.000,00 kuna ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
81 6.8.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Ingra d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 10.000 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 20.000.000,00 kuna

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2569

Sukladno odredbama članka 15.L348900 točka 4. alineja 1. i članka 8.L348901 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodnim novinama« broj 140/05), članka 22.L348903 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodnim novinama« broj 84/02 i 138/06), te članka 215.L348905 Zakona o općem upravom postupku (»Narodnim novinama« broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem Zahtjeva trgovačkog društva Ingra d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka iz prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Ingra d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, na sjednici održanoj 19. srpnja 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA JAVNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Ingra d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, odobrava se prospekt o izdavanju 10.000 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 20.000.000,00 kuna.
2. O zahtjevu trgovačkog društva Ingra d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, za odobrenje objavljivanja podataka iz prospekta prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, odlučit će se nakon potpunog okončanja postupka.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I/ Trgovačko društvo INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), 29. lipnja 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka iz prospekta prilikom uvrštenja dionica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, te dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL348907 (»Narodnim novinama« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a 13. srpnja 2007. godine, zatražene izmjene i dopune prospekta i dokumentacije.
II/ U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna skupština Izdavatelja 26. lipnja 2007. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih nematerijaliziranih redovnih dionica na ime, javnom ponudom, uz uplatu uloga u novcu.
Sukladno navedenoj Odluci Glavne skupštine Izdavatelja, temeljni kapital Izdavatelja povećava se s iznosa od 80.000.000,00 kuna, za iznos od 20.000.000,00 kuna, na iznos od 100.000.000,00 kuna, a što predstavlja 25% temeljnog kapitala Izdavatelja prije izdanja. Temeljni kapital Izdavatelja povećava se izdavanjem i uplatom 10.000 novih redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa. Dionice se upisuju i uplaćuju za iznos od 35.000,00 kuna po dionici.
Dioničari koji su bili vlasnici dionica na dan održavanja Glavne skupštine Izdavatelja (26. lipnja 2007. godine) imaju pravo prvenstva upisa dionica nove emisije.
Upis dionica vršit će se u dva kruga.
U prvom krugu svaki dioničar ima pravo upisati nove dionice u omjeru 4:1 odnosno tako da na svake 4 (četiri) dionice koje je dioničar imao na dan održavanja Glavne skupštine Izdavatelja (26. lipnja 2007. godine) ima pravo prvenstva pri upisu 1 (jedne) nove redovne dionice. U prvom krugu dionice se upisuju u roku od 15 kalendarskih dana od dana objave javnog poziva na upis novih dionica te se petnaesti dan toga roka smatra danom završetka upisa u prvom krugu. Dioničar koji je upisao nove dionice prema pravu prvenstva dužan je izvršiti uplatu na način da je uplata evidentirana na posebnom računu Izdavatelja najkasnije 2 (dva) radna dana nakon završetka upisa u prvom krugu do 14 sati. Ako uplata ne bude evidentirana na posebnom računu Izdavatelja do toga roka, smatrat će se da nova dionica nije ni upisana.
Drugi krug upisa započinje teći trećeg radnog dana od dana završetka upisa u prvom krugu. U drugom krugu, ulagatelji mogu upisati eventualne preostale dionice koje nisu upisane u prvom krugu, čiji će broj utvrditi Uprava Izdavatelja i objaviti trećeg radnog dana od dana završetka upisa u prvom krugu u najmanje jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. U drugom krugu, upis dionica trajat će 5 (pet) radnih dana računajući od trećeg radnog dana od dana završetka upisa u prvom krugu s tim da završava istekom osmog radnog dana računajući od završetka upisa u prvom krugu, koji dan se smatra danom završetka upisa u drugom krugu. Ulagatelji moraju cijenu za alocirane im nove dionice uplatiti na način da je uplata evidentirana na posebnom računu Izdavatelja u roku od 3 (tri) radna dana od dana završetka upisa u drugom krugu do 14 sati. Time završava rok za upis i uplatu novih dionica.
Nakon iskorištavanja prava prvenstva upisa te u slučaju iskazivanja većeg interesa za nove dionice u postupku izdavanja dionica javnom ponudom, davanjem ponuda za kupnju novih dionica za veći broj od ukupno ponuđenog, Uprava Izdavatelja će u suradnji s agentima izdanja, a u skladu s kriterijima iz Odluke Glavne skupštine Izdavatelja od 26. lipnja 2007. godine, o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih nematerijaliziranih redovnih dionica na ime javnom ponudom, uz uplatu uloga u novcu, izvršiti odgovarajuću alokaciju novih dionica. Pri alokaciji novih dionica koristit će se sukcesivno sljedeći kriteriji:
1. do 100% ukupno ponuđenih novih dionica bit će alocirano dobrovoljnim i/ili obveznim mirovinskim fondovima, ali najviše do 25% ukupno ponuđenih novih dionica jednom fondu
2. sve moguće preostale dionice bit će alocirane investicijskim fondovima, ali najviše do 10% ukupno ponuđenih novih dionica jednom investicijskom fondu
3. sve nakon toga preostale dionice bit će alocirane ovlaštenim brokerskim društvima, bankama i/ili društvima za osiguranja, ali najviše do 10% ukupno ponuđenih novih dionica jednom ovlaštenom brokerskom društvu, banci i/ili društvu za osiguranje
4. sve potom preostale dionice bit će alocirane pravnim osobama, ali najviše do 10% ukupno ponuđenih novih dionica jednoj pravnoj osobi
5. sve nakon toga preostale dionice bit će alocirane fizičkim osobama, ali najviše do 1% ukupno ponuđenih novih dionica jednoj fizičkoj osobi.
Prospekt o izdavanju dionica javnom ponudom objavit će se na način da će se u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cijelom teritoriju Republike Hrvatske objaviti poziv na upis novih dionica te navesti da se prospekt može besplatno dobiti u sjedištu Izdavatelja i agenata predmetnog izdanja, kao i besplatno naručiti poštom. Na opisani način prospekt će se objaviti po zaprimanju konačnog rješenja Agencije o odobrenju prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom. Prospekt će svim zainteresiranim ulagateljima biti dostupan u sjedištu Izdavatelja, kao i na svim mjestima na kojima će se obavljati upis dionica.
Izdavatelj je obvezan prospekt o izdavanju dionica javnom ponudom objaviti na naprijed navedeni način u roku od 30 dana od dostave rješenja Agencije kojim se odobrava prospekt.
Agenti predmetnog izdanja dionica javnom ponudom su trgovačka društva ICF d.o.o., Zagreb, Miramarska 24, MBS: 080125383 i Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, MBS: 080002366.
Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u utvrđenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno 100,00% predmetnog izdanja dionica.
U slučaju neuspjelog izdanja, Izdavatelj će u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja izdanja vratiti uplaćena sredstva na račun uplatitelja.
U provedenom postupku, utvrđeno je da su zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, slijedom čega je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona, riješeno kao točki 1. izreke.
III/ U provedenom postupku utvrđeno je da je Izdavatelj podnio i Zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka iz prospekta prilikom uvrštenja dionica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, s određenom dokumentacijom u prilogu.
Sukladno odredbi članka 29. Zakona, dionice koje izdaje javnom ponudom, Izdavatelj je obvezan izdati u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani.
Budući da će u slučaju uspješnog izdanja redovnih dionica javnom ponudom temeljem odobrenog prospekta, podaci koje je Izdavatelj obvezan objaviti prilikom uvrštenja svojih dionica u prvu kotaciju burze, biti različiti od podataka sadržanih u odobrenom prospektu o izdanju dionica javnom ponudom, Agencija će o zahtjevu Izdavatelja za objavljivanje podataka iz prospekta prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, odlučiti nakon što Izdavatelj Agenciji u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu dionica dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih dionica te osobama koje su upisale i uplatile dionice, zatim obavijest o upisu povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog trgovačkog suda i obavijest o provedbi korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala u Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, kao i podatke koje je prilikom uvrštenja obvezan objaviti sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona.
Slijedom navedenog, riješeno je kao u točki 2. izreke.
IV/ Nadalje, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4.L348908 stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodnim novinama« broj 45/06 i 11/07).
V/ Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/19
Urbroj: 326-111/07-5
Zagreb, 19. srpnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Ingra d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 10.000 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 20.000.000,00 kuna
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !