Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Ingra d.d. Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 200.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2011. godine ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
128 27.11.2006 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Ingra d.d. Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 200.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2011. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2827

Sukladno odredbama članka 15.L317637 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L317638 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) te članka 22.L317640 stavka 4. i članka 96.L317641 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon) a temeljem zahtjeva trgovačkog društva INGRA d. d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b za odobrenjem prospekta izdanja obveznica javnom ponudom i za objavljivanje podataka pri uvrštenju obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 17. studenoga 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu INGRA d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b odobrava se prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 200.000.000,00 u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2011. godine.
2. Trgovačkom društvu INGRA d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b odobrava se objavljivanje podataka iz točke 1. prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, a nakon što trgovačko društvo INGRA d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b kao izdavatelj obveznica, u roku od 7 dana od isteka roka za uplatu obveznica, dostavi Agenciji obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica te osobama koje su upisale i uplatile obveznice.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje 

Trgovačko društvo INGRA d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b (u daljnjem tekstu: Društvo) podnijelo je 31. listopada 2006. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, te dokumentaciju u privitku istog, sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL317643 (»Narodne novine« broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
U provedenom postupku po zahtjevu utvrđeno je da je Uprava Društva na sjednici održanoj 18. listopada 2006. godine donijela Odluku o odobrenju izdavanja korporativnih obveznica. Sukladno Odluci Uprave Društva, Društvo izdaje obveznice, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od HRK 200.000.000,00 u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2011. godine. Istom Odlukom Uprava je odobrila sklapanje Ugovora o obavljanju poslova agenata izdanja obveznica s ICF-om d.o.o. Zagreb, Miramarska 24 te Ugovora o pokroviteljstvu i Ugovora o upisu obveznica sa ICF-om d.o.o. Zagreb, Miramarska 24 i Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59 kao Agentima i pokroviteljima izdanja.
Nadalje je utvrđeno da je Nadzorni odbor Društva dana 18. listopada 2006. godine dao suglasnost na Odluku Uprave o odobrenju izdavanja korporativnih obveznica te za zaduživanje i sklapanje Ugovora o obavljanju poslova agenata izdanja obveznica.
Zajednički Agenti i Pokrovitelji predmetnog izdanja su ICF d.o.o. Zagreb, Miramarska 24 i Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59. Agent zadužen za uvrštenje predmetnih Obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze je ICF d.o.o. Zagreb, Miramarska 24.
Razdoblje upisa obveznica trajat će 5 (pet) radnih dana od dana otvaranja upisa. Datum i vrijeme zatvaranja upisa bit će naznačeni u javnom pozivu na upis.
Razdoblje uplate trajat će 1 (jedan) radni dan počevši 2 (drugog) radnog dana nakon zatvaranja upisa. Datum i vrijeme uplate bit će naznačeno u javnom pozivu na upis.
Sredstva na ime upisa obveznica bit će uplaćena u razdoblju uplate prema instrukciji plaćanja koju će Agent izdanja, neposredno uručiti prilikom upisa, ukoliko je riječ o fizičkoj osobi ili poslati jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa, ukoliko je riječ o pravnoj osobi, odnosno institucionalnom investitoru. Dan uplate je datum izdanja Obveznica.
Društvo je uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojba Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL317644 (»Narodne novine« broj 45/06).
U provedenom postupku utvrđeno je da su zahtjevu Društva za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i za objavljivanje podataka pri uvrštenju obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, pa je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. i članka 96. stavak 4. Zakona valjalo riješiti kao u izreci ovoga rješenja.
Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/38
Urbroj: 326-111/06-2
Zagreb, 17. studenoga 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Ingra d.d. Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 200.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2011. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !