Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadran-Galenski laboratorij d.d., Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 23.5.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadran-Galenski laboratorij d.d., Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 125.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2012. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1711

Sukladno odredbama članka 15.L335573 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L335574 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 22.L335576 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02 i 138/06), Na temelju zahtjeva društva Jadran-Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Pulac b.b., za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 17. svibnja 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu Jadran-Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Pulac b.b., odobrava se prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 125.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2012. godine.
2. Trgovačkom društvu, Jadran-Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Pulac b.b., odobrava se objavljivanje podataka iz prospekta iz točke 1. prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, a nakon što Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u roku od sedam dana od isteka roka za uplatu obveznica, dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica te osobama koje su upisale i uplatile obveznice.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo Jadran-Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Pulac b.b. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnijelo je 30. ožujka 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom u iznosu od 125.000.000,00 kuna i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, te dokumentaciju u privitku, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papiraL335578 (»Narodne novine«, broj 84/02 i 138/06, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL335579 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Dokumentacija je dopunjena 9. svibnja 2007. godine.
Sukladno Odluci Uprave Izdavatelja o odobrenju izdavanja korporacijskih obveznica od 27. ožujka 2007. godine i Odluci nadzornog odbora Izdavatelja o davanju suglasnosti na Odluku Uprave o odobrenju izdavanja korporacijskih obveznica od 27. ožujka 2007. godine, Izdavatelj izdaje korporacijske obveznice javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od125.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2012. godine.
Prinos izdanja obveznica utvrdit će se na temelju prinosa na jednogodišnje trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske uvećanog za premiju rizika instrumenta Izdavatelja, koja će odražavati kreditni rizik Izdavatelja te trenutačnu situaciju na tržištu kapitala.
Kamatna stopa utvrđivat će se jednom godišnje za sljedeće jednogodišnje razdoblje. Kamatna stopa će se odrediti na temelju prosječne kamatne stope na posljednje 4 aukcije jednogodišnjih trezorskih zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske koje prethode datumu izdanja (kod utvrđivanja kamatne stope za prvu godinu); odnosno na temelju prosječne kamatne stope na 4 aukcije jednogodišnjih trezorskih zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske koje prethode datumu kraja razdoblja obračuna kamatne stope tekućeg razdoblja, uz uvjet da zadnja aukcija koja se uzima u obračun je ona koja je završila najkasnije 4 radna dana prije kraja navedenog razdoblja (kod utvrđivanja kamatne stope za razdoblje koje započinje godinu dana nakon izdanja, a završava datumom dospijeća), uvećane za premiju rizika instrumenta Izdavatelja.
O iznosu kamatne stope za sljedeće razdoblje investitori će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije kraja tekućeg razdoblja obračuna kamate. Cijena izdanja utvrdit će se na temelju prinosa i kamatne stope (kupona).
Razdoblje upisa obveznica trajat će pet radnih dana od dana otvaranja upisa, koji će biti utvrđen i objavljen u javnom pozivu na upis obveznica u dnevnim novinama. Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, izdavatelj je obvezan javni poziv na upis obveznica i prospekt objaviti u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Agencije kojim se odobrava izdavanje obveznica javnom ponudom.
Razdoblje uplate trajat će jedan radni dan počevši od drugog radnog dana nakon zatvaranja razdoblja upisa. Datum i vrijeme razdoblja uplate bit će naznačeni u javnom pozivu na upis obveznica. Obveznice će biti uplaćene u razdoblju uplate prema instrukciji plaćanja koju će Agent izdanja, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, neposredno uručiti prilikom upisa, ukoliko je riječ o fizičkoj osobi ili poslati jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa, ukoliko je riječ o institucionalnom investitoru. Dan razdoblja uplate je datum izdanja obveznica.
Izdavatelj je sukladno odredbi članka 4.L335580 stavak 2. točka 1. i odredbi članka 4. stavka 4. točka 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 45/06 i 11/07), uplatio propisane naknade i administrativne pristojbe.
U provedenom postupku utvrđeno je da su Zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom i za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, te da isti podaci mogu biti objavljeni prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, pa je sukladno članku 22. stavak 4. i članku 96. stavak 4. Zakona, riješeno kao u izreci.
Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/5
Urbroj: 326-111/07-3
Zagreb, 17. svibnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadran-Galenski laboratorij d.d., Rijeka, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !