Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadranka d.d., Mali Lošinj, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 5.9.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadranka d.d., Mali Lošinj, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 75.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2012. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2811

Sukladno odredbama članka 15.L350435 točka 4. alineja 1. i članka 8.L350436 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 22.L350438 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), te članka 215.L350440 Zakona o općem upravom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na temeljuZahtjeva trgovačkog društva Jadranka d.d., Mali Lošinj, Dražica 1, zastupanog po trgovačkom društvu Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica trgovačkog društva Jadranka d.d., Mali Lošinj, Dražica 1, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj 30. kolovoza 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Jadranka d.d., Mali Lošinj, Dražica 1, odobrava se prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 75.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2012. godine.
2. O zahtjevu trgovačkog društva Jadranka d.d., Mali Lošinj, Dražica 1, za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučit će se nakon potpunog okončanja postupka.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo Jadranka d.d., Mali Lošinj, Dražica 1 (dalje u tekstu: Izdavatelj), zastupano po trgovačkom društvu Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), 27. lipnja 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, te dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL350442 (»Narodne novine« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a 30. kolovoza 2007. godine, posljednju izmjenu i dopunu prospekta i dokumentacije.
II. U provedenom postupku utvrđeno je da je Uprava Izdavatelja na sjednici održanoj 1. lipnja 2007. godine donijela Odluku o odobrenju izdavanja korporativnih obveznica uz jamstva društava kćeri. Sukladno navedenoj Odluci Uprave Izdavatelja, Izdavatelj izdaje obveznice, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od HRK 75.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2012. godine.
Nadzorni odbor Izdavatelja je na svojoj sjednici održanoj 8. lipnja 2007. godine dao suglasnost na Odluku Uprave Izdavatelja o odobrenju izdavanja korporacijskih obveznica uz jamstva društava kćeri.
Prinos izdanja obveznica bit će utvrđen na temelju prinosa na jednogodišnje trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske uvećanog za premiju rizika instrumenata Izdavatelja, koja će odražavati kreditni rizik Izdavatelja te trenutnu situaciju na tržištu kapitala.
Kamatna stopa utvrđivat će se jednom godišnje za sljedeće jednogodišnje razdoblje. Kamatna stopa će se odrediti na temelju prosječne kamatne stope na posljednje 2 aukcije jednogodišnjih trezorskih zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske koje prethode datumu izdanja (kod utvrđivanja kamatne stope za prvu godinu); odnosno na temelju prosječne kamatne stope na 2 aukcije jednogodišnjih trezorskih zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske koje prethode datumu kraja razdoblja obračuna kamatne stope tekućeg razdoblja, uz uvjet da zadnja aukcija koja se uzima u obračun je ona koja je završila najkasnije 4 radna dana prije kraja navedenog razdoblja (kod utvrđivanja kamatne stope za razdoblje koje započinje godinu dana nakon izdanja, a završava datumom dospijeća), uvećane za premiju rizika instrumenata Izdavatelja.
Cijena izdanja bit će utvrđena na temelju prinosa i kamatne stope (kupona).
Razdoblje upisa obveznica trajat će 5 radnih dana od dana otvaranja razdoblja upisa. Datum i vrijeme zatvaranja razdoblja upisa bit će naznačeni u javnom pozivu na upis. Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, Izdavatelj je obvezan javni poziv na upis obveznica objaviti u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Agencije kojim se odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom.
Uplata će trajati 1 radni dan počevši od 2. radnog dana zatvaranja razdoblja upisa. Investitori fizičke osobe će u razdoblju upisa deponirati iznos potrebnih sredstava za kupnju nominalnog iznosa obveznica na račun agenta izdanja, te će upisnicom dati nalog agentu izdanja da na dan uplate izvrši uplatu u korist Izdavatelja. Razliku između deponiranog iznosa sredstava i konačnog iznosa uplate, bit će bez odgode vraćena investitorima – fizičkim osobama, a najkasnije u roku od 2 radna dana nakon datuma izdanja. Investitori pravne osobe će obveznice uplaćivati na dan uplate sukladno instrukciji koju im je dostavio agent izdanja. Dan uplate je ujedno datum izdanja obveznica.
Agent predmetnog izdanja korporacijskih obveznica javnom ponudom je trgovačko društvo Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6.
Predmetno izdanje obveznica smatrat će se uspješnim ukoliko u utvrđenom roku za upis i uplatu obveznica bude upisano i uplaćeno minimalno 75% cjelokupnog predmetnog izdanja obveznica.
U slučaju neuspjelog izdanja, Izdavatelj će u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu obveznica vratiti uplaćena sredstva na račun uplatitelja.
Isplata svih iznosa iz obveznica Izdavatelja osigurana je solidarnim jamstvom društava kćeri Izdavatelja, koja jamstva su, svako društvo kćer pojedinačno, izdali Jadranka hoteli d.o.o., Mali Lošinj, Dražica 1; Jadranka kampovi d.o.o., Mali Lošinj, Dražica 1 i Jadranka trgovina d.o.o., Mali Lošinj, Dražica 1 (dalje u tekstu: Solidarni jamci). U tu svrhu Solidarni jamci su dali obvezujuće izjave o solidarnom jamstvu u korist svih sadašnjih i budućih vlasnika obveznica, koje će biti pohranjene kod agenta izdanja. Solidarno jamstvo ostat će na snazi dok sve obveze Izdavatelja koje proizlaze iz obveznica, a za koje se izdaje solidarno jamstvo, ne budu u potpunosti ispunjene, a u njemu sadržane obveze dopuna su, a ne zamjena, za bilo koja druga prava koja bi pojedinačni vlasnik odnosno vlasnici obveznica mogli imati na temeljuili s obzirom na obveznice, te se na solidarno jamstvo može pozivati bez prethodnog zahtjeva za ostvarenjem bilo kojeg takvog prava i bez poduzimanja ikakvih koraka ili postupaka protiv Izdavatelja. Obveze solidarnih jamaca odnosit će se na sve vlasnike obveznica, te će ih vlasnici obveznica biti ovlašteni postavljati prema svakom i svim solidarnim jamcima.
U provedenom postupku, utvrđeno je da su zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, slijedom čega je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona, riješeno kao točki 1. izreke.
III. U provedenom postupku utvrđeno je da je Izdavatelj podnio i Zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, s određenom dokumentacijom u prilogu.
Sukladno odredbi članka 29. Zakona, vrijednosne papire koje izdaje javnom ponudom, Izdavatelj je obvezan izdati u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani.
Budući da će u slučaju uspješnog izdanja korporacijskih obveznica javnom ponudom na temelju odobrenog prospekta, podaci koje je Izdavatelj obvezan objaviti prilikom uvrštenja svojih obveznica u prvu kotaciju burze, biti različiti od podataka sadržanih u odobrenom prospektu o izdanju korporacijskih obveznica javnom ponudom, Agencija će o zahtjevu Izdavatelja za objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučiti nakon što Izdavatelj Agenciji u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu obveznica dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica, osobama koje su upisale i uplatile obveznice te obavijest o datumu uključenja predmetnih obveznica u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, kao i podatke koje je prilikom uvrštenja obvezan objaviti sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona.
Slijedom navedenog, riješeno je kao u točki 2. izreke.
IV. Nadalje, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4.L350443 stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 45/06 i 11/07).
V. Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/15
Urbroj: 326-111/07-10
Zagreb, 30. kolovoza 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Jadranka d.d., Mali Lošinj, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !