Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Karlovačka banka d.d. Karlovac, odobrava prospekt o izdavanju 625.180 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 62.518.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
119 6.11.2006 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Karlovačka banka d.d. Karlovac, odobrava prospekt o izdavanju 625.180 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 62.518.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2663

Sukladno odredbama članka 15.L315250 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L315251 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) te članka 22.L315253 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), temeljem zahtjeva društva KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, I. G. Kovačića 1, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 26. listopada 2006. godine, donijela

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, I. G. Kovačića 1, odobrava se prospekt o izdavanju 625.180 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 62.518.000,00kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, I. G. Kovačića 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), 5. listopada 2006. godine, zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom i dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL315255 (»Narodne novine« broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
U postupku je utvrđeno da je izvanredna Glavna skupština dioničara imatelja redovnih dionica Društva, 12. rujna 2006. godine, donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Karlovačke banke d.d., izdavanjem redovnih dionica privatnim izdanjem.
Sukladno navedenoj Odluci, temeljni kapital Društva povećat će se sa iznosa od 72.482.000,00 kuna, za iznos od 62.518.000,00 kuna, na iznos od 135.000.000,00 kuna, izdavanjem 625.180 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, privatnom ponudom, ulaganjem u novcu.
Društvo će izdati dionice iznad nominalne vrijednosti. Cijena jedne redovne dionice u predmetnoj privatnoj ponudi je 150,00 kuna.
Prema Odluci izvanredne Glavne skupštine, u cijelosti je isključeno pravo prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica predmetnog izdanja. Nadalje, prema istoj Odluci dionice se upisuju u roku od 14 dana, ulaganje putem uplate u novcu treba izvršiti u roku od 30 dana od dana konačnosti rješenja Agencije o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnom ponudom, a predmetno izdanje smatrat će se uspješnim ukoliko u odobrenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano i uplaćeno najmanje 90% ukupnog iznosa izdanja.
Društvo je uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL315256 (»Narodne novine« br. 45/96).
Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica Društva, privatnom ponudom, od 5. listopada 2006. godine, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona.
Stoga su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u izreci.
Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/34
Urbroj: 326-111/06-5
Zagreb, 26. listopada 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Karlovačka banka d.d. Karlovac, odobrava prospekt o izdavanju 625.180 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 62.518.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !