Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Končar – sklopna postrojenja d.d., Sesvete, odobrava prospekt o izdavanju redovnih dionica na ime, privatnom ponud­om, ukupne vrijednosti 4.098,000,00 kuna, pojedinač­ne nominalne vrijednosti 300,00 kuna po dionici ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
113 18.10.2006 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Končar – sklopna postrojenja d.d., Sesvete, odobrava prospekt o izdavanju redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 4.098,000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 300,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2511

Sukladno odredbama članka 15.L314115 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L314116 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 22.L314118 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02, dalje: Zakon), a temeljem zahtjeva trgovačkog društva KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA d.d., Sesvete, Sesvetski Kraljevec, Strojarska cesta 10, zastupanog po Jasminki Dugandžija Mašović, odvjetnici iz Zagreba, Vranovina 30, za odobrenjem prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 12. listopada 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA d.d., Sesvete, odobrava se prospekt o izdavanju redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 4.098.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 300,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo KONČAR – SKLOPNA POSTROJENJA d.d., Sesvete, (dalje: Društvo) podnijelo je dana 21. rujna 2006. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom te priloge sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL314120 (»Narodne novine«, broj 118/03, dalje: Pravilnik).
U provedenom postupku po zahtjevu utvrđeno je da je dana 15. rujna 2006. godine, Izvanredna skupština Društva donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala privatnim izdanjem redovnih dionica s isključenjem prava prvenstva pri upisu novih dionica u cijelosti.
Istog je dana Skupština povlaštenih dioničara donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o povećanju temeljnog kapitala privatnim izdanjem redovnih dionica s isključenjem prava prvenstva pri upisu novih dionica u cijelosti.
Sukladno navedenoj Odluci Izvanredne skupštine Društva, temeljni kapital Društva povećat će s nominalnog iznosa od32.868.000,00 kn za nominalni iznos od 4.098.000,00 kn na ukupni nominalni iznos od 36.966.000,00 kuna, i to izdavanjem 13.660 novih redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od po 300,00 kuna, uplatom u novcu.
Temeljem iste Odluke Izvanredne skupštine Društva isključeno je pravo prvenstva postojećim dioničarima Društva pri upisu novih redovnih dionica.
Razdoblje upisa i uplate predmetnog izdanja traje 30 dana i počinje teći od dana konačnosti ovoga rješenja. Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku bude upisano i uplaćeno 100% izdanja dionica.
Društvo je uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojba Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL314121 (»Narodne novine« broj 45/06).
Ocjenjujući gore navedeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su uz zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju dionica Društva, privatnom ponudom, od dana 21. rujna 2006. godine, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona.
Kako su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, valjalo je riješiti kao u izreci.
Sukladno odredbama članka 8.L314122 stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/31
Urbroj: 326-111/06-2
Zagreb, 12. listopada 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Končar – sklopna postrojenja d.d., Sesvete, odobrava prospekt o izdavanju redovnih dionica na ime, privatnom ponud­om, ukupne vrijednosti 4.098,000,00 kuna, pojedinač­ne nominalne vrijednosti 300,00 kuna po dionici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !