Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Laguna Novigrad d.d., Novigrad odobrava Prospekt o izdavanju redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 40.700.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 370,00 kuna po dionici ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 25.9.2006 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Laguna Novigrad d.d., Novigrad odobrava Prospekt o izdavanju redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 40.700.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 370,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2366

Sukladno odredbama članka 15.L313350 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L313351 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 22.L313353 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02, u daljnjem tekstu: Zakon)) a temeljem zahtjeva trgovačkog društva LAGUNA NOVIGRAD d.d. Novigrad, Škverska b.b., za odobrenjem Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu LAGUNA NOVIGRAD d.d. Novigrad, Škverska b.b., odobrava se Prospekt o izdavanju redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 40.700.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 370,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo LAGUNA NOVIGRAD d.d. Novigrad, Škverska b.b., (u daljnjem tekstu: Društvo) podnijelo je 28. kolovoza 2006. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zahtjev za odobrenje Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom te priloge sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL313355 (»Narodne novine«, broj 118/03, dalje: Pravilnik). Nadalje, 11. rujna 2006. godine Društvo je izvršilo izmjenu i dopunu zahtjeva i Prospekta sukladno odredbama Zakona te Pravilnika od kada se zahtjev za odobrenje objavljivanja prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom smatra urednim.
U provedenom postupku po zahtjevu utvrđeno je da je 31. srpnja 2006. godine, Glavna skupština Društva donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica privatnom ponudom.
Sukladno navedenoj Odluci Glavne skupštine Društva temeljni kapital Društva povećat će s nominalnog iznosa od 119.432.300,00 kn za nominalni iznos od 40.700.000,00 kn na ukupni nominalni iznos od 160.132.300,00 kuna, i to izdavanjem 110.000 novih redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od po 370,00 kuna, uplatom u novcu.
Pravo upisa i uplate dionica predmetnog izdanja imaju postojeći dioničari Društva, evidentirani u Registru dionica kod Središnje depozitarne agencije na dan 21. lipnja 2006. godine, te će sukladno odredbi članka 308. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima imati pravo upisati onaj broj dionica koji odgovaraju njihovim udjelima u dosadašnjem temeljnom kapitalu.
Rok za upis i uplatu dionica predmetnog izdanja je 14 dana i počinje teći prvog radnog dana od dostave Prospekta dioničarima, a predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku bude upisano i uplaćeno 90% izdanja dionica.
Nadalje je utvrđeno da je Društvo uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojba Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL313356 (»Narodne novine« broj 45/06).
Ocjenjujući gore navedeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su uz zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju dionica Društva, privatnom ponudom, od 28. kolovoza 2006. godine, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona.
Kako su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog Prospekta, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, valjalo je riješiti kao u izreci.
Sukladno odredbama članka 8.L313357 stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), ovo Rješenje objavljuje se u «Narodnim novinama».

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/26
Urbroj: 326-111/06-4
Zagreb, 14. rujna 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Laguna Novigrad d.d., Novigrad odobrava Prospekt o izdavanju redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 40.700.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 370,00 kuna po dionici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !