Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Magma d.d. za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
87 22.8.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Magma d.d. za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2695

Na temelju odredbi članka 15.L349858 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L349859 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 96.L349861 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), te članka 215.L349863 Zakona o općem upravom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na temelju zahtjeva trgovačkog društva Magma d.d. za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Zagreb, Baštijanova 52/a, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom i objavljivanje podataka iz prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva Magma d.d. za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Zagreb, Baštijanova 52/a, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu Magma d.d. za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Zagreb, Baštijanova 52/a, odobrava se objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I/ Trgovačko društvo MAGMA d.d. za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Zagreb, Baštijanova 52/a (daljnje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (daljnje u tekstu: Agencija), dana 30. ožujka 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka iz prospekta prilikom uvrštenja dionica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, te dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (daljnje tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL349865 (»Narodne novine« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a dana 3. travnja te 28. i 29. svibnja 2007. godine, zatražene izmjene i dopune prospekta i dokumentacije.
Rješenjem Agencije od 30. svibnja 2007. godine, usvojen je zahtjev Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju 360.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 3.600.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, dok je o zahtjevu Izdavatelja za objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, sukladno odredbi članka 215. Zakona o općem upravnom postupku, odlučeno da će se donijeti drugo rješenje, nakon okončanja postupka, odnosno nakon što Izdavatelj Agenciji dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih dionica te osobama koje su upisale i uplatile dionice, obavijest o upisu povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda i obavijest o provedbi korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala u Središnjoj depozitarnoj agenciji, te podatke koje je prilikom uvrštenja obvezan objaviti sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona.
U provedenom postupku utvrđeno je da je Izdavatelj, podnescima od 19., 23. i 27. srpnja te 1. kolovoza 2007. godine, dostavio naprijed navedenu dokumentaciju.
Nadalje je utvrđeno da dostavljeni prospekt sadrži sve podatke koji su Zakonom propisani za sadržaj prospekta izdanja vrijednosnih papira, a u svezi s člankom 96. stavak 1. Zakona.
Slijedom navedenog, sukladno odredbi članka 96. stavak 4. Zakona i članka 215. Zakona o općem upravom postupku, odlučeno je kao u točki 1. izrjeke ovog rješenja.
II/ Izdavatelj je uplatio naknadu i administrativnu pristojbu sukladno odredbi članka 4.L349866 stavak 4. točka 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 45/06 i 11/07).
III/ Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/7
Urbroj: 326-111/07-17
Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Član Uprave
Ivan Vrljić, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Magma d.d. za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !