Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Mlinar mlinsko-pekarska industrija d.d. Križevci, odobrava pros­pekt o izdavanju 60.000 redovnih dionica na ime, pri­vatnom ponudom, ukupne vrijednosti 39.600.000,00kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 660,00 kuna po dionici ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 14.3.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Mlinar mlinsko-pekarska industrija d.d. Križevci, odobrava prospekt o izdavanju 60.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 39.600.000,00kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 660,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

999

Sukladno odredbama članka 15.L327066 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L327067 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) te članka 22.L327069 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, 138/06), temeljem zahtjeva društva MLINAR mlinsko-pekarska industrija d.d. Križevci, Grdenićeva 27 za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 8. ožujka 2007. godine, donijela

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu MLINAR mlinsko-pekarska industrija d.d. Križevci, Grdenićeva 27, odobrava se prospekt o izdavanju 60.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 39.600.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 660,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
I. Trgovačko društvo MLINAR mlinsko-pekarska industrija d.d. Križevci, Grdenićeva 27 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), 29. prosinca 2006. godine, zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom i dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL327071 (»Narodne novine« br. 84/02, 138/06, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL327072 (»Narodne novine« broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik), a 30. siječnja 2007., 8. veljače 2007., 5. ožujka 2007. i 8. ožujka 2007. godine zatražene izmjene i dopune prospekta i dokumentacije.
II. U provedenom postupku je utvrđeno da je Glavna skupština dioničara imatelja redovnih dionica Izdavatelja, 11. prosinca 2006. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica privatnom ponudom.
Sukladno navedenoj Odluci Izdavatelja, temeljni kapital Društva povećati će se sa iznosa od 78.163.600,00 kuna za iznos od39.600.000,00 kuna na iznos od 117.763.600,00 kuna, izdavanjem 60.000 redovnih dionica na ime, serije B u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 660,00 kuna po dionici, privatnom ponudom.
Dalje, predmetnom odlukom određeno je da će se temeljni kapital Izdavatelja povećati uplatom novčanog iznosa od 21.599.820,00 kuna, te ulogom nekretnina u vlasništvu društva ŽITNJAK proizvodnja i promet robom d.d. Zagreb, Radnička cesta 210 i to z.k.č.br. 6359/2, pet zgrada na Radničkoj cesti b.b. i dvorište, ukupne površine 9763 m2 i z.k.č.br. 6359/14, pet zgrada na Radničkoj cesti b.b. i dvorište, ukupne površine 5230 m2, upisane u z.k.ul.br. 25379 K.O. Grad Zagreb, te z.k.č.br. 6344/14, put, površine 517 m2 i z.k.č.br. 6346/3, oranica, površine 5972 m2, upisane u z.k.ul.br. 30262 K.O. Grad Zagreb.
Ukupna tržišna vrijednost navedenih nekretnina koje su predmet uloga u temeljni kapital Izdavatelja, procijenjena je Elaboratom stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjene nekretnina od 15. studenoga 2006. godine i potvrđena Izvješćem revizora o povećanju temeljnog kapitala unosom nekretnina od 18. prosinca 2006. godine na iznos od 18.000.180,00 kn.
Pravo na upis i uplatu dionica predmetnog izdanja, sukladno navedenoj Odluci Izdavatelja pripada isključivo društvu ŽITNJAK proizvodnja i promet robom d.d. Zagreb, Radnička cesta 210, a koje pravo će isti moći ostvariti u roku od 30 dana od dana dostave Izdavatelju konačnog rješenja Agencije o odobrenju prospekta.
Budući da će društvo ŽITNJAK d.d., kao ovisno društvo u smislu odredbe članka 219.L327073 stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, dalje u tekstu: ZTD), preuzeti dionice Izdavatelja kao vladajućeg društva, za punu uplatu istih, u smislu odredbe članku 219. stavak 4. navedenog zakona, jamče članovi uprave društva ŽITNJAK d.d. Osim navedene odgovornosti predmetno društvo i članovi uprave istog odgovaraju za prekršaj iz članka 630. stavak 1. točka 21. i stavak 2. ZTD-a.
Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko se u navedenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano 100 % dionica koje se namjeravaju izdati.
Provedbom predmetnog povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru i izdavanjem dionica, ukupan udio vlastitih dionica u temeljnom kapitalu Izdavatelja, prelazit će zakonsko ograničenje od 10%, propisano odredbom članka 233. stavak 2. ZTD-a, zbog čega je Izdavatelj, a kako je navedeno u Prospektu, obvezan u roku od 3 godine nakon stjecanja istih, otuđiti onaj dio dionica kojim prelazi navedeni postotak udjela temeljnog kapitala, odnosno u slučaju propuštanja otuđenja, predmetne dionice povući. Povredom navedenog zakonskog ograničenja Izdavatelj i članovi uprave istog odgovaraju za prekršaj iz članka 630. stavak 1. točka 28. i stavak 2. ZTD-a.
III. Nadalje, utvrđeno je da je Izdavatelj uplatio naknadu i administrativnu pristojbu sukladno odredbi članka 4.L327075 stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 45/06, 11/07).
IV. Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija je utvrdila da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica Izdavatelja privatnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. i 26. stavak 2. Zakona.
Slijedom navedenog, ispunjeni su uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.
V. Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/45
Urbroj: 326-111/07-9
Zagreb, 8. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Mlinar mlinsko-pekarska industrija d.d. Križevci, odobrava pros­pekt o izdavanju 60.000 redovnih dionica na ime, pri­vatnom ponudom, ukupne vrijednosti 39.600.000,00kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 660,00 kuna po dionici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !