Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
113 5.11.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3332

Sukladno odredbama članka 15.L358753 točka 4. alineja 1. i članka 8.L358754 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 22.L358756 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), te članka 215.L358758 Zakona o općem upravom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na temelju Zahtjeva trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d, zastupanog po trgovačkom društvu Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj 25. listopada 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d, odobrava se prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 100.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2014. godine.
2. O zahtjevu trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d, za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučit će se nakon potpunog okončanja postupka.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d (dalje u tekstu: Izdavatelj), zastupano po trgovačkom društvu Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), 3. kolovoza 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, te dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL358760 (»Narodne novine« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a 24. listopada 2007. godine, posljednju izmjenu i dopunu prospekta i dokumentacije.
II. U provedenom postupku utvrđeno je da je Uprava Izdavatelja na sjednici održanoj 24. srpnja 2007. godine donijela Odluku o odobrenju ulaska u projekt izdavanja korporativnih obveznica. Sukladno navedenoj Odluci Uprave Izdavatelja, Izdavatelj izdaje obveznice, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od HRK 100.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2014. godine.
Nadzorni odbor Izdavatelja na svojoj sjednici održanoj dana 13. lipnja 2007. godine, donio je Odluku br. 48 o davanju načelne suglasnosti za izdavanje obveznica Izdavatelja. Na zahtjev Agencije, Nadzorni odbor Izdavatelja očitovao se 12. listopada 2007. godine da je upoznat od strane Uprave Izdavatelja sa svim bitnim uvjetima predmetnog izdanja obveznica, tj. s Odlukom Uprave Izdavatelja od 24. srpnja 2007. godine kojom su isti uvjeti utvrđeni, kao i da će na sjednici koja će biti sazvana na zadnji dan razdoblja upisa, potvrditi predmetnu Odluku Uprave Izdavatelja i donijeti konačnu bezuvjetnu suglasnost, na sve bitne uvjete izdanja.
Prinos izdanja obveznica bit će utvrđen na temelju interpoliranog kupovnog prinosa (»bid yield«) kunskih obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske 7-godišnje ročnosti uvećanog za premiju, koja će odražavati kreditni rizik Izdavatelja te trenutnu situaciju na tržištu kapitala.
Kamatna stopa je fiksna, polugodišnja.
Cijena izdanja bit će utvrđena na temelju prinosa i kamatne stope (kupona).
Razdoblje upisa obveznica trajat će 5 radnih dana od dana otvaranja razdoblja upisa. Datum i vrijeme otvaranja i zatvaranja razdoblja upisa bit će naznačeni u javnom pozivu na upis. Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, Izdavatelj je obvezan javni poziv na upis obveznica objaviti u roku od 30 dana od dostave rješenja Agencije kojim se odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom.
Uplata će trajati 1 radni dan počevši od 2. radnog dana zatvaranja razdoblja upisa. Datum i vrijeme razdoblja uplate bit će naznačeni u javnom pozivu na upis.
Investitori fizičke osobe će u razdoblju upisa deponirati, u svrhu primarne emisije, iznos potrebnih sredstava za kupnju nominalnog iznosa obveznica na račun agenta izdanja. Sredstva na ime upisa obveznica od strane fizičkih osoba agent izdanja uplatit će na dan uplate na račun Izdavatelja, a prema nalozima koje su fizičke osobe agentu izdanja dale potpisom upisnice. Razliku između deponiranog iznosa sredstava i konačnog iznosa uplate, bit će bez odgode vraćena investitorima, a najkasnije u roku od 2 radna dana nakon datuma izdanja.
Investitori pravne osobe će obveznice uplaćivati na dan uplate sukladno instrukciji koju im je dostavio agent izdanja.
Dan uplate je ujedno datum izdanja obveznica.
Agent predmetnog izdanja korporacijskih obveznica javnom ponudom je trgovačko društvo Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6.
Predmetno izdanje obveznica smatrat će se uspješnim ukoliko u utvrđenom roku za upis i uplatu obveznica bude upisano i uplaćeno minimalno 75% cjelokupnog predmetnog izdanja obveznica.
U slučaju neuspjelog izdanja, Izdavatelj će u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu obveznica vratiti uplaćena sredstva na račun uplatitelja.
U provedenom postupku, utvrđeno je da su zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, slijedom čega je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona, riješeno kao točki 1. izreke.
III. U provedenom postupku utvrđeno je da je Izdavatelj podnio i Zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, s određenom dokumentacijom u prilogu.
Sukladno odredbi članka 29. Zakona, vrijednosne papire koje izdaje javnom ponudom, Izdavatelj je obvezan izdati u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani.
Budući da će u slučaju uspješnog izdanja korporacijskih obveznica javnom ponudom temeljem odobrenog prospekta, podaci koje je Izdavatelj obvezan objaviti prilikom uvrštenja svojih obveznica u prvu kotaciju burze, biti različiti od podataka sadržanih u odobrenom prospektu o izdanju korporacijskih obveznica javnom ponudom, Agencija će o zahtjevu Izdavatelja za objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučiti nakon što Izdavatelj Agenciji u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu obveznica dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica, osobama koje su upisale i uplatile obveznice te obavijest o datumu uključenja predmetnih obveznica u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, kao i podatke koje je prilikom uvrštenja obvezan objaviti sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona.
Slijedom navedenog, riješeno je kao u točki 2. izreke.
IV. Nadalje, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4.L358761 stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 45/06 i 11/07).
V. Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/27
Urbroj: 326-111/07-7
Zagreb, 25. listopada 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !