Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu OT – Optima telekom d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 800.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 8.000.000,00 kuna ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
120 21.11.2007 Rješenje kojim se trgovačkom društvu OT – Optima telekom d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 800.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 8.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3499

Sukladno odredbama članka 15.L359721 stavak 1. točka 4. alineja 1., članka 8.L359722 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05), članka 22.L359724 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, 138/06), te članka 215.L359726 Zakona o općem upravom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96-Odluka US RH), na temelju zahtjeva društva OT-Optima Telekom d.d., Zagreb, Bani 75/a, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom i objavljivanje podataka pri uvrštenju dionica društva OT – Optima Telekom d.d., Zagreb, Bani 75/a, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 16. studenoga 2007. godine, donijela

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA JAVNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu OT – Optima Telekom d.d., Zagreb, Bani 75/a, odobrava se prospekt o izdavanju 800.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 8.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici.
2. O zahtjevu trgovačkog društva OT – Optima Telekom d.d., Zagreb, Bani 75/a, za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučit će se nakon potpunog okončanja postupka.
3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo OT – Optima Telekom d.d., Zagreb, Bani 75/a (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), 28. rujna 2007. godine, zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica javnom ponudom i zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka iz prospekta pri uvrštenju dionica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, te dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papiraL359728 (»Narodne novine« br. 84/02, 138/06, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL359729 (»Narodne novine« broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik), a 2. i 26. listopada i 13. studenoga 2007. godine, zatražene izmjene i dopune prospekta i dokumentacije.
II. U provedenom postupku utvrđeno je da je Glavna skupština Izdavatelja 26. rujna 2007. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem 800.000 redovnih dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 8.000.000,00 kuna.
Sukladno navedenoj Odluci Izdavatelja, temeljni kapital Izdavatelja povećat će se sa iznosa od 20.200.700,00 kuna za iznos od 8.000.000,00 kuna na iznos od 28.200.700,00 kuna, izdavanjem800.000 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 10,00 kuna, javnom ponudom.
Pravo prvenstva pri upisu dionica predmetnog izdanja sukladno navedenoj Odluci imaju imatelji obveznica Izdavatelja registrirani u depozitoriju Središnje depozitarne agencije na dan objave Javnog poziva. Imatelji obveznica Izdavatelja imaju za svaku 1 (jednu) kunu nominalnog iznosa obveznica pravo prvenstva i alokacije dionica za iznos od 1 (jedne) kune vrijednosti dionica po konačnoj cijeni.
Dalje, Odlukom Glavne skupštine Izdavatelja od 23. listopada 2007. godine o izmijeni odluke o povećanju temeljnog kapitala društva izdavanjem novih dionica u svrhu inicijalne javne ponude od 26. rujna 2007. godine, određeno je da cijena ispod koje se dionice predmetnog izdanja neće izdati iznosi 250,00 kuna.
Raspon cijene dionica predmetnog izdanja bit će utvrđen u Javnom pozivu, s tim da će konačnu cijenu po kojoj će ulagatelji upisati i uplatiti dionice predmetnog izdanja, sukladno navedenoj Odluci, utvrditi Nadzorni odbor Izdavatelja na prijedlog Uprave.
Konačna cijena dionica bit će se u okviru raspona cijene, a utvrdit će se sukladno vremenskom planu transakcije objavljenom u Javnom pozivu.
Razdoblje upisa dionica započet će najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana objave Javnog poziva.
Upis dionica izvršit će se u 2 (dva) kruga.
Prvi krug upisa dionica trajat će 3 (tri) radna dana. Pravo upisa dionica u prvom krugu, imat će imatelji obveznica Izdavatelja.
Protekom prvoga kruga upisa dionica, Zagrebačka banka d.d., Zagreb (dalje u tekstu: Agent izdanja) će zajedno s Izdavateljem procijeniti broj dionica raspoloživih za upis u drugom krugu.
Navedeni podatak Izdavatelj će u roku od 5 (pet) radnih dana od dana završetka prvoga kruga upisa dionica objaviti u dvama dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
Upis Dionica u drugom krugu trajat će 5 (pet) radnih dana od dana kasnije objave navedene obavijesti Izdavatelja. Pravo upisa dionica u drugom krugu imat će sve ostale fizičke i pravne osobe.
Ulagatelji fizičke osobe će u razdoblju upisa deponirati na posebne račune otvorene kod Agenta izdanja, iznos željenih sredstava za upis dionica. Tom će prilikom fizička osoba dati nalog Agentu izdanja da u razdoblju uplate izvrši uplatu u njegovo ime i za njegov račun u korist uplate dionica.
Razlika između deponiranog iznosa sredstava i konačnog obračuna (broj dionica x konačna cijena dionica), bit će bez odgode vraćena ulagateljima, a najkasnije u roku od 2 radna dana od isteka razdoblja uplate.
Pravne osobe u razdoblju upisa podnose svoje ponude indicirajući maksimalnu cijenu po kojoj su spremne kupiti dionice i maksimalan broj dionica koje su po navedenoj cijeni spremne kupiti ili indicirajući ukupnu kupovnu cijenu za koju žele kupiti dionice.
Razdoblje uplate dionica trajat će najkasnije do isteka 7. (sedmog) radnog dana od dana zatvaranja razdoblja upisa.
Mjesto upisa dionica predmetnog izdanja bit će u svim poslovnicama Agenta izdanja.
Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku za upis i uplatu dionica bude upisano 100% dionica koje se namjeravaju izdati i 110.000 dionica, odnosno 100% dionica koje, sukladno Odluci Glavne skupštine Izdavatelja o povećanju temeljnog kapitala od 26. rujna 2007. godine, izlaže prodaji dioničar Izdavatelja Matija Martić.
Ako upis dionica ne bude uspješan, Izdavatelj će u roku od 7 (sedam) dana od isteka razdoblja uplate dionica predmetnog izdanja, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva.
U provedenom postupku utvrđeno je da su Zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, slijedom čega je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona, riješeno kao točki 1. izreke.
III. U provedenom postupku utvrđeno je da je Izdavatelj podnio i zahtjev za objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze.
Sukladno odredbi članka 29. Zakona, dionice koje izdaje javnom ponudom na upis vrijednosnih papira, Izdavatelj je obvezan izdati u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od 30 dana od dana izdavanja istih.
Obzirom da će u slučaju uspješnog izdanja dionica na temelju odobrenog Prospekta, podaci koje je Izdavatelj obvezan objaviti prilikom uvrštenja svojih dionica u prvu kotaciju burze biti različiti od podataka sadržanih u odobrenom Prospektu, Agencija će o zahtjevu Izdavatelja za objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučiti nakon što Izdavatelj Agenciji, dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih dionica te osobama koje su upisale i uplatile dionice, u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu dionica, te obavijest o upisu povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda i obavijest o provedbi korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala u Središnjoj depozitarnoj agenciji, te podatke koje je prilikom uvrštenja obvezan objaviti sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona.
Slijedom navedenog, riješeno je kao u točki 2. izreke.
IV. Nadalje, utvrđeno je da je Izdavatelj uplatio naknadu i administrativnu pristojbu sukladno odredbi članka 4.L359730 stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 45/06, 11/07).
V. Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/31
Urbroj: 326-111/07-9
Zagreb, 16. studenoga 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu OT – Optima telekom d.d., Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju 800.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 8.000.000,00 kuna
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !