Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu PODRAVKA d.d., Koprivnica, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime... ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
51 8.5.2006 Rješenje kojim se trgovačkom društvu PODRAVKA d.d., Koprivnica, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1232

Sukladno odredbama članka 15.L297708 stavka 1. točke 4. alineje 1. i članka 8.L297709 stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 22.L297711 stavka 4. i članka 96.L297712 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02), na temelju zahtjeva trgovačkog društva PODRAVKA d.d., Koprivnica, A. Starčevića 32, za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj dana 27. travnja 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu PODRAVKA d.d., Koprivnica, A. Starčevića 32, odobrava se prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 375.000.000,00 kn, u denominaciji od 1 kn, dospijeća 2011. godine.
2. Trgovačkom društvu PODRAVKA d.d., Koprivnica, A. Starčevića 32, odobrava se objavljivanje podataka iz prospekta iz točke 1. ovog Rješenja, prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d., Zagreb, a nakon što Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u roku 7 dana od isteka roka za uplatu obveznica, dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica te osobama koje su upisale i uplatile obveznice.
3. Ovo Rješenje objaviti će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo PODRAVKA d.d., Koprivnica, A. Starčevića 32 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnijelo je dana 31. ožujka 2006. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d., Zagreb, a dana 21. i 24. travnja 2006. godine, dopunu toga Zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL297714 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Sukladno Odluci Uprave Izdavatelja o izdanju korporativnih obveznica, od 19. prosinca 2005. godine, Izdavatelj izdaje obveznice, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od 375.000.000,00 kn u denominaciji od 1 kn, dospijeća 2011. godine.
Razdoblje upisa traje 5 radnih dana od dana objave javnog poziva na upis u dnevnim novinama.
Izdavatelj je uplatio administrativnu pristojbu i naknadu, sukladno Odluci o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL297715 (»Narodne novine« br. 33/06).
U provedenom postupku utvrđeno je da su Zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom i da podneseni Prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbama članka 21. Zakona, te da isti podaci mogu biti objavljeni prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d., Zagreb.
Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija smatra da su ispunjeni uvjeti za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica Izdavatelja javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, te je sukladno odredbama članka 22. stavka 4. i članka 96. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točkama 1. i 2. izreke.
Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«, pa je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja, sukladno odredbi članka 19. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/12
Urbroj: 326-101/06-5
Zagreb, 27. travnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu PODRAVKA d.d., Koprivnica, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !