Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Podravska banka d.d., Koprivnica, odobrava prospekt o izdavanju 100.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 40.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
128 27.11.2006 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Podravska banka d.d., Koprivnica, odobrava prospekt o izdavanju 100.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 40.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2826

Sukladno odredbama članka 15.L317628 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L317629 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 22.L317631 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02; u daljnjem tekstu: Zakon), a temeljem zahtjeva trgovačkog društva PODRAVSKA BANKA d.d., Koprivnica, Opatička 3 za odobrenjem prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 17. studenoga 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu PODRAVSKA BANKA d.d., Koprivnica, Opatička 3, odobrava se prospekt o izdavanju 100.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 40.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje 

Trgovačko društvo PODRAVSKA BANKA d.d., Koprivnica, Opatička 3, (u daljnjem tekstu: Društvo) podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) 3. listopada 2006. godine zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom i dokumentaciju u privitku, sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL317633 (»Narodne novine« broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik), a 23. listopada te 13. studenoga 2006. godine, izmjenu i dopunu dokumentacije.
U provedenom postupku po zahtjevu utvrđeno je da je 28. kolovoza 2006. godine Izvanredna skupština Društva donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom.
Sukladno navedenoj Odluci Izvanredne skupštine Društva, temeljni kapital Društva povećat će sa nominalnog iznosa od128.304.800,00 kuna za nominalni iznos od 40.000.000,00 kuna na ukupni nominalni iznos od 168.304.800,00 kuna, i to izdavanjem100.000 novih redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od po 400,00 kn i ukupne nominalne vrijednosti 40.000.000,00kn.
Istom Odlukom postojećim dioničarima Društva daje se pravo prvenstva pri upisu novih redovnih dionica razmjerno njihovom udjelu u dosadašnjem temeljnom kapitalu.
Rok za upis i uplatu dionica predmetnog izdanja je 30 dana od dana konačnosti ovoga Rješenja, a predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku bude upisano i uplaćeno 90 % izdanja dionica.
Nadalje je utvrđeno da je Društvo uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojba Hrvatske agencije za nadzor financijskih uslugaL317634 (»Narodne novine« broj 45/06).
Ocjenjujući gore navedeno činjenično stanje, Agencija utvrđuje da su uz zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju dionica Društva privatnom ponudom, od 3. listopada 2006. godine, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona.
Kako su ispunjeni uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, valjalo je riješiti kao u izreci.
Sukladno odredbama članka 8.L317635 stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/33
Urbroj: 326-111/06-8
Zagreb, 17. studenoga 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Podravska banka d.d., Koprivnica, odobrava prospekt o izdavanju 100.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 40.000.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !