Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, odobrava Prospekt o izdavanju 2.414.769 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 241.476.900,00kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici ("Narodne novine",br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
121 8.11.2006 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, odobrava Prospekt o izdavanju 2.414.769 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 241.476.900,00kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2695

Sukladno odredbama članka 15.L315423 stavka 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L315424 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 22.L315426 stavka 4. u svezi s odredbom članka 26.L315427 stavka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02), temeljem zahtjeva trgovačkog društva Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, za odobrenje Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 2. studenoga 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, odobrava se Prospekt o izdavanju 2.414.769 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 241.476.900,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6 (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je 21. rujna 2006. godine, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) Zahtjev za odobrenje Prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom te priloge, temeljem odredaba Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL315429 (»Narodne novine« broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik).
Uvidom u sadržaj zahtjeva i dostavljene priloge utvrđeno je da su isti dostavljeni sukladno odredbama članaka 2. i 3. Pravilnika.
Uvidom u dostavljeni Prospekt utvrđeno je da je isti potrebno izmijeniti i dopuniti. Agencija je pismenom od 18. listopada 2006. zatražila odgovarajuće izmjene i dopune prospekta, slijedom čega je Izdavatelj 23. listopada dostavio izmijenjen i dopunjen prospekt, na način kako je to od njega zatraženo.
U provedenom postupku utvrđeno je da je 31. kolovoza 2006. godine, Glavna skupština Izdavatelja donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja ulozima, izdavanjem 2.414.769 redovnih dionica na ime, svake u nominalnom iznosu od 100,00 kn, privatnom ponudom, uz isključenje prava prvenstva preostalih dioničara pri upisu novih dionica u cijelosti.
Nove dionice izdaju se privatnom ponudom tako da će poziv za upis novih dionica uputiti dioničarima Izdavatelja, kako slijedi: (a) Intesi Holding International, S.A., Luxembourg, za upis 1.897.525 dionica (78,58%) i (b) Europskoj banci za obnovu i razvitak, London, za upis 517.244 dionica (21,42%). Dionice se izdaju tako da navedeni dioničari za jednu dionicu nominalne vrijednosti 100,00 kn plaćaju iznos od 750,00 kn, pri čemu se razlika iznad pari prenosi u pričuve Izdavatelja.
Rok za upis i uplatu dionica predmetnog izdanja je 15 dana od konačnosti rješenja Agencije o odobrenju Prospekta, a izdanje će se smatrati uspješnim ukoliko u navedenom roku bude upisano i uplaćeno 100% ukupnog izdanja dionica.
Uz zahtjev za odobrenje Prospekta o izdavanju dionica, Izdavatelj je uplatio naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno odredbama članka 4.L315430 stavka 2. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 45/06).
Kako su zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Pravilnikom, te kako podneseni Prospekt sadrži sve podatke iz članka 21. st. 1. u vezi s člankom 26. stavkom 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Agencija je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona odlučila kao u točki 1. izreke.
Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«, pa je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/30
Urbroj: 326-111/06-6
Zagreb, 2. studenoga 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, odobrava Prospekt o izdavanju 2.414.769 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 241.476.900,00kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !