Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 600.000.000,00 kuna, u denominaciji od kn 1, dospijeća 2011. godine ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 8.2.2006 Rješenje kojim se trgovačkom društvu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 600.000.000,00 kuna, u denominaciji od kn 1, dospijeća 2011. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

373

Sukladno odredbama članka 15.L290196 stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8.L290197 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 22.L290199 stavka 4. i članka 96.L290200 stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02), temeljem zahtjeva trgovačkog društva RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, odobrava se prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 600.000.000,00 kuna, u denominaciji od kn 1, dospijeća 2011. godine.

2. Trgovačkom društvu RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59, odobrava se objavljivanje podataka iz prospekta iz točke 1. ovog Rješenja, prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, a nakon što Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u roku od sedam dana od isteka roka za uplatu obveznica, dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica te osobama koje su upisale i uplatile obveznice.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Trgovačko društvo RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnijelo je dana 26. siječnja 2006. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, a dana 1. i 2. veljače 2006. godine, dopunu toga Zahtjeva, te priloge, temeljem odredbi Zakona o tržištu vrijednosnih papira (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektuL290202 (»Narodne novine«, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Odlukom Uprave Izdavatelja o izdanju obveznica Raiffeisenbank Austria d.d., od 25. siječnja 2006. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o izdanju obveznica Raiffeisenbank Austria d.d., od 1. veljače 2006. godine, određeno je, u bitnome, da Izdavatelj izdaje obveznice, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od 600.000.000,00 kuna, u denominaciji od kn 1, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,125%, dospijeća 10. veljače 2011. godine.

Predmetno izdanje obveznica smatrat će se uspjelim ukoliko u razdoblju za upis i uplatu obveznica bude upisano i uplaćeno najmanje 75% obveznica.

Razdoblje upisa obveznica trajat će od 6. do 9. veljače 2006. godine, a uplata upisanih obveznica izvršit će se 10. veljače 2006. godine, prema instrukciji plaćanja koju će Izdavatelj pravodobno poslati upisnicima predmetnog izdanja obveznica. Datum izdanja obveznica bit će 10. veljače 2006. godine.

Izdavatelj je uplatio administrativnu pristojbu i naknadu, sukladno Pravilniku o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknadaL290203 (»Narodne novine« br. 115/02, 43/03).

Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija smatra da se može odobriti prospekt o izdavanju obveznica Izdavatelja javnom ponudom te da podaci iz prospekta mogu biti objavljeni prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, pa je sukladno članku 22. stavak 4. i članku 96. stavak 4. Zakona, riješeno kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-12/03

Urbroj: 326-101/06-5

Zagreb, 2. veljače 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

 
zatvori
Rješenje kojim se trgovačkom društvu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 600.000.000,00 kuna, u denominaciji od kn 1, dospijeća 2011. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !